Today in New Delhi, India
Apr 20, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??c??I? XW? OIeA? A?UC?U??Ue ??' Y?IUU

oc??I? X?? OIeA? A?U??'?y Y?U ?aX?? Io IoSI??i? U? Ae?e ?e? AU w? caI??U X?e U?I Y??S?U Y?eCU X?e ?X? IeX??U X?? cUXW?U ???U?c?UU? X?? ??l ? U?cUUXW Y?AecIu ????e aeUeU ?U?U?X??U? X?? Ae? I??U?I c??X?oUeX?U X?e APUe ae?? X?W a?I A?CU?A?CU? X?e X?oca?a? X?e?

india Updated: Sep 23, 2006 23:33 IST
AyI?U a???II?I?
AyI?U a???II?I?
None

çYWË× ¥çÖÙðÌæ ¥õÚU âæ¢âÎ »ôçߢÎæ XWæ çÙÎðüàæXW ÖÌèÁæ ÁæÙßð´¼ý ©UYüW ÇU³Âè ¥ÂÙð ÌèÙ âæçÍØô´ âçãUÌ ×ãUæÚUæCþU ÂýÎðàæ XðW °XW ×¢µæè XðW Âè° XWè ÂPÙè XðW âæÍ ÀðUǸU¹æÙè XðW ¥æÚUô ×ð¢ ãUßæÜæÌ Âãé¢U¿ »ØæÐ ÁéãêU ÂéçÜâ Ùð ©Uâð ©UâXðW ÌèÙ âæçÍØô´ âçãUÌ àæéXýWßæÚU XWè ÚUæÌ ×ð´ °XW ×çãUÜæ âè×æ ¨¿¿ôÜXWÚU XWè çàæXWæØÌ ÂÚU ç»UÚU£ÌæÚU çXWØæÐ §â ×çãUÜæ Ùð ÀðUǸU¹æÙè ¥õÚU ©UâXðW ÂçÌ XðW âæÍ ×æÚUÂèÅU XWÚÙð XWæ ¥æÚUô ܻæØæ ãñUÐ

ÂéçÜâ Ùð ÁæÙßð´¼ý XWô ©UâXðW ÌèÙô´ âæçÍØô´ âçãUÌ àæçÙßæÚU XWô Õ梼ýæ XWè °XW SÍæÙèØ ¥ÎæÜÌ ×ð´ Âðàæ çXWØæ ÁãUæ¢ âµæ iØæØæÏèàæ Ùð ÁæÙßð´¼ý ¥õÚU ©UâXðW ÌèÙô´ âæçÍØô´ XWô w| çâ̳ÕÚU ÌXW XðW çÜ° ÂéçÜâ çãUÚUæâÌ ×ð´ ÖðÁ çÎØæÐ ãUæÜæ¢çXW §â ÂêÚðU ×æ×Üð ×ð´ ÁæÙßð´¼ý XðW çÂÌæ ¥õÚU »ô¨ßÎæ XðW ÕǸðU Öæ§ü XWèíÌ XéW×æÚU Ùð §â ²æÅUÙæ XWô ÚUæÁÙèçÌ âð ÂýðçÚUÌ ÕÌæÌð ãéU° ¥ÂÙð ÕðÅðU XWô Õð»éÙæãU ÕÌæØæ ãñUÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ãñU çXW ÁÕ âð ©UÙXWæ ¥çÖÙðÌæ Öæ§ü »ô¨ßÎæ ÚUæÁÙèçÌ ×ð´ ¥æØæ ãñU ÌÕ âð ©UÙXðW ÂçÚUßæÚU XWô çXWâè Ù çXWâè ÕãUæÙð âð ÚUæÁÙèçÌXW áÇUØ¢µæ ×ð´ Y¢WâæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ çÙ×æüÌæ-çÙÎðüàæXW XWèíÌ XéW×æÚU ¹éÎ Öè XW梻ýðâ XðW âçXýWØ âÎSØ ãñ´UÐ

ÂýÎðàæ XðW ¹æl °ß¢ Ùæ»çÚUXW ¥æÂêíÌ ÚUæ:Ø ×¢µæè âéÙèÜ ÌÅUXWÚðU XðW Âè° ÎØæ٢Π¨¿¿ôçÜXWÚU XWè ÂPÙè âè×æ ¨¿¿ôçÜXWÚU XðW ÕØæÙ XðW ¥æÏæÚU ÂÚU ÂéçÜâ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW âè×æ ¥ÂÙð ÂçÌ ¥õÚU ÕðÅðU XðW âæÍ ÁéãêU Õè¿ ÂÚU ¥ÂÙæ Ái×çÎÙ ×ÙæÌð ãéU° °XW YWæSÅU YêWÅU XWè ÎêXWæÙ ÂÚU Âæß ÖæÁè ¹æ ÚUãè Íè, ÌÖè ¥¿æÙXW ÁæÙßð´¼ý ßãUæ¢ ¥ÂÙè »æǸUè âð ©UÌÚUæ ¥õÚU âè×æ XðW âæÍ ÕÎÌ×èÁè XWÚUÙð Ü»æÐ ÁÕ ©UâXWè ãUÚUXWÌô´ XWæ ©UâXðW ÂçÌ Ùð Öè çßÚUôÏ çXWØæ Ìô ÁæÙßð´¼ý ¥õÚU ©UâXðW ÌèÙ ¥iØ âæçÍØô´ Ùð âè×æ XðW ÂçÌ XWè Á×XWÚU ÏéÙæ§ü XWÚU Îè çÁââð ©UâXðW XWæÙ XðW Âæâ »ãUÚUæ ²ææß ãUô »ØæÐ

ÂçÌ XWô ÜãéUÜéãUæÙ ãUæÜÌ ×ð´ âè×æ Ùð âÕâð ©UÙXWô §ÜæÁ XðW çÜ° ¥SÂæÌÜ ×ð´ Îæç¹Ü XWÚUæØæ çYWÚU ÁéãêU ÂéçÜâ SÅðUàæÙ ×ð´ ×æ×Üæ ÎÁü XWÚUæØæÐ ØãU ²æÅUÙæ w® çâ̳ÕÚU XWè ÚUæÌ XWè ãñU ¥õÚU âè×æ Ùð ØãU ×æ×Üæ w{ çâ̳ÕÚU XWô ÎÁü XWÚUæØæ ãñUÐ âè×æ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ÂãUÜð ßãU ¥ÂÙð ÂçÌ XWô Õ¿æÙð XWæ XWæ× çXWØæ çYWÚU ©UâÙð ÂéçÜâ ×ð´ çàæXWæØÌ ÎÁü XWÚUæ§üÐ ÂéçÜâ Ùð âè×æ XðW ÕØæÙ ¥õÚU çÙàææÙÎðãUè XðW ¥æÏæÚU ÂÚU ©Uâ »æǸUè XWè Éê¢UÉU¸ çÙXWæÜæ çÁâ ÂÚU ÁæÙßð´¼ý ¥õÚU ©UâXðW ÌèÙ âæÍè âßæÚU ãUôXWÚU ßãUæ¢ Âãé¢U¿ð ÍðÐ §âXðW ÕæÎ ©UÙ ¿æÚUô´ XWô ç»ÚU£ÌæÚU çXWØæ »ØæÐ

âè×æ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW §Ù ¿æÚUô´ XWô âGÌ âð âGÌ âÁæ ç×ÜÙè ¿æçãU° ÌæçXW ÖçßcØ ×ð´ ßð çXWâè ¥õÚU ×çãUÜæ XðW âæÍ ÀðUǸU¹æÙè ÙãUè´ XWÚU âXðWÐ ©UÏÚU ÁæÙßð´¼ý XðW çÂÌæ XWèíÌ XéW×æÚU XWæ XWãUÙæ ãñU çXW çÂÀUÜð Õèâ âæÜ âð ©UÙXWæ ÂçÚUßæÚU çYWË×ô´ âð ÁéǸUæ ãéU¥æ ãñU ¥õÚU XWÖè Öè §â ÌÚUãU XWè ²æÅUÙæ âæ×Ùð ÙãUè´ ¥æ§üÐ ØãU âÕ ©UÙXðW Öæ§ü »ô¨ßÎæ XðW ÚUæÁÙèçÌ ×ð´ ¥æÙð XðW ÕæÎ ÚUæÁÙèçÌXW Îéà×Ùè XWè ßÁãU âð ÕÎÙæ× XWÚUÙð XðW çÜ° çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ

ÁæÙßð´¼ý Ùð ÕÌõÚU çÙÎðüàæXW ¥ÂÙð XñWçÚUØÚU XWè àæéLW¥æÌ çYWË× ÁãUæ¢ Á槰»æ ãU×ð´ Â槰»æ âð XWè ãñU çÁâXðW çÙ×æüÌæ ÖæÁÂæ ÙðÌæ °ß¢ ¥çÖÙðÌæ àæµæé²Ù çâiãUæ XðW Öæ§ü ÜáJæ çâiãUæ ãñ´U ¥õÚU §â çYWË× ×ð´ »ô¨ßÎæ XðW ¥Üæßæ ©UÙXðW Öæ¢Áð çßÙØ ¥æ٢Π¥õÚU ¥çÖáðXW ãñ´UÐ

First Published: Sep 23, 2006 14:54 IST