c??IU?? ??' aC?UXW ?U?Ia? ??? vw UU??UIXWc?u?o? XUUUUe ???I | india | Hindustan Times
  • Sunday, May 27, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 27, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

c??IU?? ??' aC?UXW ?U?Ia? ??? vw UU??UIXWc?u?o? XUUUUe ???I

c??IU?? X?UUUU ?o?UUe ??U? ???Y? Ay??I ??' ?XUUUU ??U ? ?a XUUUUe ?BXUUUUU ??? vv UU??UIXWc?u?o? ? ??U X?UUUU ??UXUUUU XUUUUe ???I ??? ?u? ?? Uo I?a? X?UUUU I?e? ?U?XUUUU??' ??' XeWAU cIU??' A?U? Y?? a?eIye IeYW?U X?UUUU AecC?UIo' XUUUUe ?II X?UUUU cU? ??? ?e c?i? a??U a? U??U? ?e? I??

india Updated: Oct 13, 2006 12:33 IST
UU???UUU

çßØÌÙæ× XðUUUU ©öæÚUè ¹æÙã ãæð¥æ Âýæ¢Ì ×ð´ °XUUUU ßñÙ ¥æñÚ Õâ XUUUUè ÅBXUUUUÚ ×ð¢ vv âãæØÌæ XUUUUæØüXUUUUÌæü¥æð´ ¥æñÚ ßñÙ XðUUUU ¿æÜXUUUU XUUUUè ×æñÌ ãæ𠻧üÐ ¥çÏXUUUUæçÚØæð´ Ùð ÕÌæØæ çXUUUU Øð Üô» Îðàæ XðUUUU ÌÅèØ §ÜæXUUUUæð´ ×ð´ XéWÀU çÎÙæð´ ÂãÜð ¥æ° â×éÎýè ÌêYWæÙ XðUUUU ÂèçǸUÌô´ XUUUUè ×ÎÎ XðUUUU çÜ° ãæð ¿è ç×iã àæãÚ âð ÚßæÙæ ãé° ÍðÐ