Today in New Delhi, India
Nov 20, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

c??U?UU ??' ?UcUUI XyW??cI U?Ue ??U ? UeIea?

?eG?????e UeIea? XeW??UU U? ?eI??UU XWo UU?:? X?W a?UXW?UUe IeRI ?UPA?IXW a???o' a? AeC??U cXWa?Uo' X?W cU? ???XyWo A?'a?U ?oAU? XWe a?eLWY?I XWe?XWoY?AU?Uc?U? Y?YW c?EXW X?WAe?au Y?WCUU?Ua?U (XW??Y?WCU) U? ?e?UeY??u ??e?eYU Y?WCUX?W a?U?o a? A?'a?U XWe ??U U?e SXWe? a?eMW XWe ??U? a?eLWY?I ??' ?Ue ??Uea ?UA?UU cXWa?U SXWe? a? AeC?U ? ??'U? ?a ??X?W AUU ?eG?????e U? XW?U? cXW UU?:? ??' a??I XyW??cI Io Y? ?u ??U ?UcUUI XyW??cI U?Ue ??U?

india Updated: Sep 14, 2006 00:40 IST

×éGØ×¢µæè ÙèÌèàæ XéW×æÚU Ùð ÕéÏßæÚU XWô ÚUæ:Ø XðW âãUXWæÚUè ÎéRÏ ©UPÂæÎXW ⢲æô´ âð ÁéǸðU çXWâæÙô´ XðW çÜ° ×æ§XýWô Âð´àæÙ ØôÁÙæ XWè àæéLW¥æÌ XWèÐ XWô¥æÂÚðUçÅUß ¥æYW ç×ËXW X¢WÁé×âü YðWÇUÚðUàæÙ (XWæ³YðWÇU) Ùð ØêÅUè¥æ§ü ³Øé¿é¥Ü Y¢WÇU XðW âãUØô» âð Âð´àæÙ XWè ØãU ÙØè SXWè× àæéMW XWè ãñUÐ àæéLW¥æÌ ×ð´ ãUè ¿æÜèâ ãUÁæÚU çXWâæÙ SXWè× âð ÁéǸU »° ãñ´UÐ §â ×õXðW ÂÚU ×éGØ×¢µæè Ùð XWãUæ çXW ÚUæ:Ø ×ð´ àßðÌ XýWæ¢çÌ Ìô ¥æ »§ü ãñU ãUçÚUÌ XýWæ¢çÌ ÜæÙè ãñUÐ

ÇðUØÚUè XðW ÿæðµæ ×ð´ XWæYWè â¢ÖæßÙæ°¢ ãñ´UЧâ ÿæðµæ ×ð´ çßXWæâ XðW çÜ° °ÙÇUèÇUèÕè âð ×ÎÎ ×梻è Áæ°»è ¥õÚU ×ÎÎ ÙãUè´ ç×ÜÙð ÂÚU ¥ÂÙð ãUè â¢âæÏÙô´ âð §âXWæ çßSÌæÚU çXWØæ Áæ°»æÐ ÎéRÏ ©UPÂæÎÙ XðW ×æ×Üð ×ð´ ãU×æÚUè °XW ÂãU¿æÙ ÕÙè ãñUÐ ×éGØ×¢¢µæè Ùð ÞæèXëWcJæ ×ð×ôçÚUØÜ ãUæòÜ ×ð´ §â ØôÁÙæ XWæ àæéÖæÚ¢UÖ çXWØæÐ ©UiãUô´Ùð SXWè× âð ÁéǸðU çXWâæÙô´ XWè ÌÚUYW âð ÂãUÜè çXWàÌ XWè ÚUæçàæ XðW MW ×ð´ {y.z® Üæ¹ LW° XWæ ¿ðXW ØêÅUè¥æ§ü ³Øé¿é¥Ü Y¢WÇU XðW ¥VØÿæ âãU ÂýÕ¢Ï çÙÎðàæXW ØêXðW çâiãUæ XWô âõ´ÂèÐ

SXWè× âð ¥çÏXW çXWâæÙô´ XWô ÁôǸUÙð XðW çÜ° ×ÙôÁ XéW×æÚU ¢ÇðUØ ß ¥çàßÙè XéW×æÚU çâiãUæ XWô â³×æçÙÌ çXWØæ »ØæÐ ©U ×éGØ×¢µæè âéàæèÜ XéW×æÚU ×ôÎè Ùð XWãUæ çXW ãUÚU çÎÙ ÚUæ:Ø ×ð´ Â梿 Üæ¹ ÜèÅUÚU ÎéRÏ â¢»ýãUJæ ãUôÌæ ãñU ÂÚU âÚUXWæÚU Ùð ¥»Üð Â梿 âæÜô´ ×ð´ ãUÚU çÎÙ vw Üæ¹ ÜèÅUÚU ÎéRÏ ©UPÂæÎÙ XWæ ÜÿØ ÚU¹æ ãñUÐ ¿æÚU SÍæÙô´ ÂÚU ÇðUØÚUè `Üæ¢ÅU ¹ôÜð Áæ°¢»ð ß ×õÁêÎæ `Üæ¢ÅUô´ XWè ÿæ×Ìæ ÕɸUæØè Áæ°»èÐ

Â梿 çÁÜô´ ×ð´ ÁËÎ ãUè Âàæé Õè×æ ØôÁÙæ àæéMW ãUô»èÐ ØêÅUè¥æ§ü ³Øé¿é¥Ü Y¢WÇU XðW âè°×ÇUè ØêXðW çâiãUæ Ùð XWãUæ çXW çYWÜãUæÜ Îðàæ ×ð´ ×ãUÁ vw-vx YWèâÎè Üô» ãUè Âð´àæÙ XWæ ÜæÖ Üð Âæ ÚUãðU ãñ´U ÁÕçXW }| ïYWèâÎè Üô» ¥Öè Öè ߢç¿Ì ãñ´UÐ ÂýæÚ¢UÖ ×ð´ XWæ³YðWÇU XðW ¥VØÿæ âãU ÂýÕ¢Ï çÙÎðàæXW ¥æç×ÚU âéÕãUæÙè Ùð ¥çÌçÍØô´ XWæ Sßæ»Ì çXWØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU ÁØ XéW×æÚ Uçâ¢ãU, â¢ÁØ ÂýâæÎ, ×Ïéàæ¢XWÚU Ûææ Ùð ÇðUØÚUè XðW ÿæðµæ XWè â×SØæ¥ô´ XWô ÚU¹æÐ

çÙ»ÚUæÙè ¥YWâÚUô´ XWô Ü»æ§ü YWÅUXWæÚU
ÂÅUÙæ (çãU.¦Øê.)Ð

âèç×Ì ÂýçÌØôç»Ìæ ÂÚUèÿææ ²æôÅUæÜð XðW ¥æÚUôçÂØô¢ ÂÚU XWæÚüUßæ§ü ×ð´ ÎðÚUè ¥õÚU Á梿 XWè âéSÌ ¿æÜ ÂÚU ×éGØ×¢µæè ÙèÌèàæ XéW×æÚU Ùð çÙ»ÚUæÙè XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ XWô XWǸUè YWÅUXWæÚU Ü»æØè ãñUÐ ×éGØ×¢µæè Ùð ©UiãðU¢ ÎôçáØô´ XðW ç¹ÜæYW àæè²æý ÂéGÌæ âÕêÌô´ XðW âæÍ ¥æÚUô µæ Îæç¹Ü XWÚUÙð ¥õÚU ©UâXWè °XW ÂýçÌ XWæç×üXW çßÖæ» XWô Öè ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ

»õÚUÌÜÕ ãñU çXW ²æôÅUæÜð XðW ¥æÚUôÂè ÕèÂè°ââè XðW âÎSØ çàæßÕæÜXW ¿æñÏÚUè ß ÇUè.°Ù. àæ×æü XWô ãUÅUæÙð XðW çÜ° âÚUXWæÚU mæÚUæ ÌèâÚUè ÕæÚU ÖðÁð »° ÂýSÌæß ÂÚU ÚUæ:ØÂæÜ ¥æÚU.°â.»ß§ü Ùð ¥æÂçöæ XWÚU Îè ÍèÐ §ââð ÂãUÜð ÚUæcÅþUÂçÌ ÖßÙ ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU mæÚUæ ÖðÁð »° ÂýSÌæß XWô Îô ÕæÚU ÜõÅUæ ¿éXWæ ãñUÐ çÜãUæÁæ §â ÕæÚU ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU ¥ÂÙè ¥ôÚU âð XWô§ü XW×è ÙãUè´ ÚãUÙð ÎðÙæ ¿æãUÌè ãñUÐ

ÌèâÚUè ÕæÚU ÚUæÁÖßÙ mæÚUæ ©UÆUæØè »Øè ¥æÂçöæ XðW ÕæÎ ×éGØ×¢µæè Ùð çÙ»ÚUæÙè XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ XðW ÕéÜæXWÚU âèç×Ì ÂýçÌØôç»Ìæ ÂÚUèÿææ XWè Á梿 XWè â×èÿææ XWèÐ ×éGØ×¢µæè ØãU ÁæÙÙæ ¿æãUÌð Íð çXW ¥æç¹ÚUXWæÚU çÙ»ÚUæÙè XðW ÂýSÌæß ×ð´ ÕæÚU-ÕæÚU XW×è BØô´ ÚUãU Áæ ÁæÌè ãñU? âêµæô´ XðW ¥ÙéâæÚU çÙ»ÚUæÙè XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ mæÚUæ ÅUæÜ×ÅUôÜ çXWØð ÁæÙð ÂÚU ×éGØ×¢µæè Ùð ©Uiãð´U XWǸUè YWÅUXWæÚU Ü»æØèÐ

First Published: Sep 13, 2006 20:13 IST