XWe ca?EAe | india | Hindustan Times" /> XWe ca?EAe" /> XWe ca?EAe" /> XWe ca?EAe" /> XWe ca?EAe&refr=NA" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Nov 19, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

c?yc?Ua? C?UYW ??UcUa ??' c?USa? U?'e A?UU? XWe ca?EAe

U?oc??U??? (??RU?'CU) ??' Y??U a? vw YSI IXW Y??ocAI c?yc?Ua? YoAU Y?????J? C?UYW ??UcUa ??c?A?Uca?A ??' A?UU? XWe ca?EAe A??a??U Oe c?USa? U??e?

india Updated: Aug 08, 2006 00:18 IST

ÙæòçÅ¢U²æ× (§¢RÜñ´ÇU) ×ð´ ¥æÆU âð vw ¥»SÌ ÌXW ¥æØôçÁÌ çÕýçÅUàæ ¥ôÂÙ ¥æ×¢µæJæ ÇðUYW ÅðUçÙâ ¿ñç³ÂØÙçàæ ×ð´ ÂÅUÙæ XWè çàæËÂè ÁæØâßæÜ Öè çãUSâæ Üð¢»èÐ v| ßáèüØ çàæËÂè ÁæØâßæÜ §â ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð´ çãUSâæ ÜðÙð ßæÜè ÂãUÜè ÖæÚUÌèØ ç¹ÜæǸUè ãUô»èÐ çÕãUæÚU ÜæòÙ ÅðUçÙâ ⢲æ XðW â¢ØéBÌ âç¿ß çàæçàæÚU ÁæØâßæÜ Ùð §â ÕæÚðU ×ð´ ÁæÙXWæÚUè ÎðÌð ãéU° ÕÌæØæ çXW §¢ÅUÚUÙðàæÙÜ XWõ´çâÜ ¥æòYW SÂôÅ÷Uâü YWôÚU Î ÇðUYW XðW ÌPßæßÏæÙ ×ð´ ãUÚU ¿æÚU âæÜ ÂÚU ¥æØôçÁÌ ãUôÙð ßæÜè §â
ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð´ çàæËÂè ×çãUÜæ °XWÜ ¥õÚU ÕæçÜXWæ-v} ß»ü ×ð´ ÖæÚUÌ XWæ ÂýçÌçÙçÏPß XWÚð»èÐ

XWô¿ XéWJææÜ °ßÅU Ùð ¥æàææ ÁÌæ§ü ãñU çXW çàæËÂè §â ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð´ ÕðãUÌÚU ÂýÎàæüÙ XWÚð»èÐ ÚUæCþUèØ SÌÚU ¥¯ÀUæ ÂýÎàæüÙ XWÚUÙð XðW çÜ° çàæËÂè XWô w®®z ×ð´ çÕãUæÚU ¹ðÜ â³×æÙ âð â³×æçÙÌ çXWØæ Áæ ¿éXWæ ãñUÐ âæçÙØæ ç×Áæü âð ¿æÚU ÕæÚU çÖǸU ¿éXWè çàæËÂè ÁæØâßæÜ Â梿 ÕæÚU ¥æ§üÅUè°YW ÅêUÙæü×ð´ÅU ×ð´ Öè çãUSâæ Üð ¿éXWè ãñUÐ çàæËÂè ¥Õ ÌXW y® Úñ´UçX¢W» ÅêUÙæü×ð´ÅU XWæ ç¹ÌæÕ ¥ÂÙð Ùæ× XWÚU ¿éXWè ãñUÐ

First Published: Aug 08, 2006 00:18 IST