Today in New Delhi, India
Dec 12, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

ca?eU ?aU? AU U???aO? XUUUUe XUUUU??u???e I?? ??U SIcI

U??? aO? ??? c?Ay? U? A. ???U X?UUUU ca?eU ??? cXUUUUa?U??? XUUUUe A?eU X?UUUU YcV?y?J? XUUUU? ?eg? ???U? XUUUUe YUe?cI U?Ue' cI? A?U? X?UUUU XUUUU?UJ? ??U??UU XWo cYUUUUU ????? cXUUUU??, cAa XW?UUJ? aIU XUUUUe XUUUU??u???e a?E??U ??U? ?A? ? cYUUUUU I?? ?A? IXUUUU X?UUUU cU? SIcI XUUUUUUe AC?Ue?

india Updated: Dec 12, 2006 13:47 IST
???P??u
???P??u
None

Úæ’ØâÖæ ×ð¢ çßÂÿæ Ùð Â. Õ¢»æÜ XðUUUU ç⢻êÚ ×ð¢ çXUUUUâæÙæð¢ XUUUUè Á×èÙ XðUUUU ¥çVæ»ýãJæ XUUUUæ ×égæ ©ÆæÙð XUUUUè ¥Ùé×çÌ ÙãUè´ çΰ ÁæÙð XðUUUU XUUUUæÚJæ ×¢»ÜßæÚU XWô çYUUUUÚ ã¢»æ×æ çXUUUUØæ, çÁâ XWæÚUJæ âÎÙ XUUUUè XUUUUæØüßæãè âæɸðU ÕæÚã ÕÁð ß çYUUUUÚ Îæð ÕÁð ÌXUUUU XðUUUU çÜ° SÍç»Ì XUUUUÚÙè ÂǸUèÐ

First Published: Dec 12, 2006 13:38 IST