ca???Ue ?P??X???CU ??' ?U??u X?o?uU X?? Y?I?a? SIcI | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Feb 20, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

ca???Ue ?P??X???CU ??' ?U??u X?o?uU X?? Y?I?a? SIcI

aeAye? X?o?u U? ca???Ue O?UU?U ?P??X???CU ???U? ??i? cIEUe ?U??u X?o?uU X?? Y?I?a? SIcI X?U cI?? ??? ?a???i ?eG? YcO?e?BI Y?UX?? a???u X?o ca???Ue X?? AcI U?X??a? O?UU?U a? ?e?u AeAI?A X?? X??A?I I??U? X?e ?A?AI Ie ?u Ie?

india Updated: Jul 21, 2006 17:05 IST
?A??'ae

âéÂýè× X¤ôÅü Ùð çàæßæÙè ÖÅUÙæ»Ú ãPØæX¤æ¢ÇU ×æ×Üð ×ðï¢ çÎËÜè ãUæ§ü X¤ôÅüU X¤æ ¥æÎðàæ SÍç»Ì X¤Ú çÎØæ ãñÐ §â×ð¢ï ×éGØ ¥çÖØé÷BÌ ¥æÚXð¤ àæ×æü X¤ô çàæßæÙè Xð¤ ÂçÌ ÚæXð¤àæ ÖÅUÙæ»Ú âð ãé§ü ÂêÀÌæÀ Xð¤ X¤æ»ÁæÌ Îð¹Ùð X¤è §ÁæÁÌ Îè »§ü ÍèÐ

Øã ¥æÎðàæ iØæØ×êçÌü X¤ðÁè ÕæÜX¤ëcJæÙ ¥õÚ iØæØ×êçÌü ÇUèXð¤ ÁñÙ X¤è ÂèÆU Ùð çÎËÜè ÂéçÜâ mæÚæ ÎæØÚ çßàæðá ¥ßX¤æàæ Øæç¿X¤æ ÂÚ çÎØæÐ ÂéçÜâ Ùð קü w®®{ ×ðï¢ çΰ »° çÎËÜè ãUæ§ü X¤ôÅüU X𤠥æÎðàæ X¤ô ¿éÙõÌè Îè ÍèÐ

ãUæ§ü X¤ôÅüU Ùð ÌÕ Á梿 ¥çÏX¤æçÚØæðï¢ mæÚæ ÚæXð¤àæ ÖÅUÙæ»Ú âð X¤è »§ü ÂêÀÌæÀ Xð¤ X¤æ»ÁæÌ ÎðÙð Xð¤ çÙÎðüàæ çΰ ÍðÐ Sͻ٠¥æÎðàæ ¿æÚ ¥»SÌ ÌX¤ Üæ»ê ÚUãðU»æÐ ©â çÎÙ iØæØæÜØ Øæç¿X¤æ ÂÚ âéÙßæ§ü X¤Úð»æÐ ¥çÌçÚBÌ âæÜèçâÅUÚ ÁÙÚÜ çßX¤æâ çâ¢ã Ùð X¤ãæ çX¤ X¤æÙêÙè ÌõÚ ÂÚ ×éX¤Î×ð Xð¤ ÎõÚæÙ Xð¤â ÇUæØÚè X¤è ÂýçÌ Õ¿æß Âÿæ X¤ô Ùãè¢ Îè Áæ âX¤ÌèÐ Xð¤ßÜ iØæØæÜØ ãè ÁM¤ÚÌ ÂÇU¸Ùð ÂÚ âãè ÌÚã âð â×ÛæÙð Xð¤ çÜ° §iãðï¢ ×梻 âX¤Ìð ãñ¢Ð

ãçÚØæJææ Xñ¤ÇUÚ Xð¤ çÙÜ¢çÕÌ ¥æ§üÂè°â ¥çÏX¤æÚè ¥æÚXð¤ àæ×æü Ùð Øã X¤ãÌð ãé° ÂýçÌØæ¢ ×梻è Íè¢ çX¤ §ÙXð¤ Ù ç×ÜÙð âð ©ÙXð¤ Õ¿æß ÂÚ ÂýçÌXê¤Ü ÂýÖæß ÂÇU¸ Úãæ ãñÐ ©ÙX¤è Øæç¿X¤æ X¤ô §â âæÜ ×æ¿ü ×ðï¢ ¥çÌçÚBÌ âµæ iØæØæÏèàæ ÚæçÁ¢ÎÚ Xé¤×æÚ Ùð ×¢ÁêÚ çX¤Øæ ÍæÐ çÎËÜè ÂéçÜâ Ùð §â çÙJæüØ X¤ô ãUæ§ü X¤ôÅüU ×ð´ ¿éÙõÌè Îè ÍèÐ

ãUæ§ü X¤ôÅüU Ùð §â Yñ¤âÜð X¤ô ¥æ¢çàæX¤ ÌõÚ ÂÚ Üæ»ê Ú¹Ìð ãé° X¤ãæ Íæ çX¤ Õ¿æß Âÿæ X¤ô Xð¤â ÇUæØÚè Îè Áæ âX¤Ìè ãñ ÂÚ §â ÎõÚæÙ Á梿 ¥çÏX¤æÚè mæÚæ ÎÁü ÃØçBÌ»Ì L¤ÛææÙ X¤ô ãÅUæ ÎðÙæ ãô»æÐ ÂéçÜâ Ùð X¤ãæ çX¤ ÖæÚÌèØ Î¢ÇU ÂýçXý¤Øæ â¢çãÌæ X¤è ÏæÚæ v{v Xð¤ ÌãÌ àæ×æü X¤ô ÚæXð¤àæ ÖÅUÙæ»Ú Xð¤ ÕØæÙ X¤è ÂýçÌ Îð Îè »§ü ãñ Áô çX¤ ÂØæü`Ì ãñÐ ÂéçÜâ Ùð X¤ãæ çX¤ Øã ×éX¤Î×ð X¤ô ÜÅUX¤æÙð X¤æ ãÍX¤¢ÇUæ ãñÐ ßáü w®®y ×ðï¢ ÚæXð¤àæ âð Àã ×ãèÙð ÌX¤ ÂêÀÌæÀ ¥õÚ ÎôÕæÚæ ÂêÀÌæÀ X¤è »§ü ÍèÐ