ca?y?XW cU???AU X?W IeU a?? AyA????' XW?? Ye?WXW?

A????I ca?y?XW ??? Ay??CU ca?y?XW X?W cU???AU ??' IeaU?U cAU? X?W AU?????' m?UU?YW??u OU?U A?U? a? Y?XyW??ca?I AU?????' U? Ay??CU X?W I?? YU-YU A?U??' AUU A?? Y???IU AyA????' XW?? A?UUU AU? cI???

india Updated: Aug 23, 2006 23:53 IST
a???I ae??

¢¿æØÌ çàæÿæXW °ß¢ Âý¹¢ÇU çàæÿæXW XðW çÙØæðÁÙ ×ð´ ÎêâÚðU çÁÜð XðW ÀUæµææð´ mæÚUæ YWæ×ü ÖÚðU ÁæÙð âð ¥æXýWæðçàæÌ ÀUæµææð´ Ùð Âý¹¢ÇU XðW Îæð ¥Ü»-¥Ü» Á»ãUæð´ ÂÚU Á×æ ¥æßðÎÙ Âýµææð´ XWæð ÁÕÚUÙ ÁÜæ çÎØæÐ Âýµææð´ XWæð ÁÜæÙð XðW ÕæÎ çSÍçÌ ÌÙæßÂêJæü ãUæð »ØèÐ ©U¼ýçßØæð´ Ùð ßãUæ¢ ×æñÁêÎ XW×ü¿æçÚUØæð´ ß ÀUæµææð´ âð Öè ×æÚUÂèÅU XWèÐ ²æÅUÙæ XWè ÁæÙXWæÚUè ç×ÜÌð ãUè çÁÜæ çàæÿææ ¥ÏèÿæXW Âý¹¢ÇU Âãé¢U¿ð ß ×æ×Üð XWè ÂýæÍç×XWè XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ

ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU ÕéÏßæÚU XWæð çÎÙ XðW âßæ Îâ âð âæɸðU Îâ ÕÁð ÌXW Âý¹¢ÇU XðW Á»ÚUÙæÍÂéÚU ¢¿æØÌ ¥¢Ì»üÌ ãUËXWæ XW¿ãUÚUè ãUâÙ»¢Á ×ð´ ¢¿æØÌ çàæÿæXWæð´ XWè çÙØéçBÌ XðW çÜ° Âýµæ Á×æ çXWØð Áæ ÚUãðU ÍðÐ ×VØ çßlæÜØ, ãUâÙ»¢Á ×ð´ Âý¹¢ÇU çàæÿæXW çÙØéçBÌ XWæ ¥æßðÎÙ çÜØæ Áæ ÚUãUæ ÍæÐ ¥¿æÙXW ¿æâ-âæÆU XWè â¢GØæ ×ð´ ¥æXýWæðçàæÌ ÀUæµææð´ XWè ÅUæðÜè Ùð ßãUæ¢ Âýßðàæ çXWØæ ¥æñÚU ÁÕÚUÙ ÎæðÙæð´ SÍæÙæð´ ×ð´ Á×æ Âýµææð´ ×ð´ ¥æ» Ü»æ ÎèÐ ×VØ çßlæÜØ ãUâÙ»¢Á ×ð´ çàæÿæXW çÙØæðÁÙ XðW çÜ° Á×æ çXWØð ÌèÙ âæñ ÂýÂµæ ¥æ» XWè Öð´ÅU ¿É¸U »ØðÐ ãUËXWæ XW¿ãUÚUè ãUâÙ»¢Á ×ð´ çàæÿæXW çÙØæðÁÙ Âýµææð´ XðW ¥Üæßæ XW¿ãUÚUè XðW ¥iØ XWæ»ÁæÌæð´ XWæð Öè ÁÜæ çÎØæ »ØæÐ

©UÂSXWæÚUæð´ XWè ÌæðǸU-YWæðǸU ¥æñÚU ÂýçÌçÙØéBÌ Â¢¿æØÌ âç¿ß XðW âæÍ ×æÚUÂèÅU Öè XWèÐ ©U¼ýçßØæð´ Ùð ×VØ çßlæÜØ ãUâÙ»¢Á XðW ÂýÏæÙæVØæÂXW XðW âæÍ ÕÎâÜêXWè °ß¢ ÚUâæð§Øð ÌÍæ °XW ÀUæµæ XWæð Öè ÂèÅUæÐ ²æÅUÙæ XWè âê¿Ùæ ÂéçÜ⠰ߢ çàæÿææ ¥ÏèÿæXW çßÙæðÎ XéW×æÚU ÚUæ× XWæð Îè »ØèÐ âê¿ÙæðÂÚUæ¢Ì çÁÜæ âð XWæØüÂæÜXW ΢ÇUæçÏXWæÚUè ×ÏéÚUæÙè ÆUæXéWÚ,U çÁÜæ çàæÿææ ¥ÏèÿæXW Þæè ÚUæ×, Âý¹¢ÇU çàæÿææ ÂýâæÚU ÂÎæçÏXWæÚUè ÞæèçÙßæâ ÚUæ× °ß¢ Ç¢UÇU¹æðÚUæ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè âÎÜ ÕÜ ²æÅUÙæSÍÜ ÂÚU Âãé¢U¿ðÐ çÁÜæ çàæÿææ ¥ÏèÿæXW Ùð §â ÕæßÌ ÂýæÍç×XWè ÎÁü XWÚUÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ

First Published: Aug 23, 2006 23:53 IST