X?W cUI?ua? | india | Hindustan Times" /> X?W cUI?ua?" /> X?W cUI?ua?" /> X?W cUI?ua?" /> X?W cUI?ua?&refr=NA" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Oct 23, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cAUo' ??' A?Ue,c?AUe,aYW??u IeLWSI UU?U? X?W cUI?ua?

c?I?UaO? Y?UU cUXW?? ?eU?? UAIeXW ??'U? cU?U?A? UU?:? aUUXW?UU U? cAUo' ??' A?Ue,c?AUe Y?UU aYW??u a? U?XWUU AUI? XWe ca?XW??Io' X?W cUSI?UUJ? ??' I?Ae U?Ue a?eMW XWUU Ie ??U? ?eG?????e ?eU??? ca??U ??I? Y?UU ?eG? ac?? U?eU ?i?y ??AA??e cAU?cIXW?cUU?o' X?W A?'? XWaU? ??' Ae??U ??'U?

india Updated: May 11, 2006 00:21 IST

çßÏæÙâÖæ ¥õÚU çÙXWæØ ¿éÙæß ÙÁÎèXW ãñ´UÐ çÜãUæÁæ ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU Ùð çÁÜô´ ×ð´ ÂæÙè,çÕÁÜè ¥õÚU âYWæ§ü âð ÜðXWÚU ÁÙÌæ XWè çàæXWæØÌô´ XðW çÙSÌæÚUJæ ×ð´ ÌðÁè ÜæÙè àæéMW XWÚU Îè ãñUÐ ×éGØ×¢µæè ×éÜæØ× çâ¢ãU ØæÎß ¥õÚU ×éGØ âç¿ß ÙßèÙ ¿i¼ý ÕæÁÂðØè çÁÜæçÏXWæçÚUØô´ XðW Âð´¿ XWâÙð ×ð´ ÁéÅðU ãñ´UÐ §âè XýW× ×ð´ ÕéÏßæÚU XWô âãUæÚUÙÂéÚU, ×éÚUæÎæÕæÎ, ÕÚðUÜè, ¥æ»ÚUæ ¥õÚU ×ðÚUÆU XðW çÁÜæçÏXWæçÚUØô´ XWô ÂãUÜð ×éGØ âç¿ß ¥õÚU ©UâXðW ÕæÎ ×éGØ×¢µæè Ùð ©UÙXðW çÁÜô´ ×ð´ ×êÜÖêÌ âéçßÏæ¥ô´ XWè ãUæÜÌ ¹ÚUæÕ ãUôÙð XðW çÜ° YWÅUXWæÚU Ü»æ§üÐ çYWÚU ÌPXWæÜ ãUæÜæÌ âéÏæÚUÙð XWæ YWÚU×æÙ çÎØæ »ØæÐ
©UËÜð¹ÙèØ ãñU çXW ÂýÎðàæ ×ð´ çÙßæüç¿Ì çÙXWæØô´ XWæ XWæØüXWæÜ â×æ`Ì ãUô ¿éXWæ ãñU ¥õÚU Ù° ¿éÙæß ãéU° ÙãUè´ ãñUÐ §âçÜ° çÁÜæçÏXWæÚUè ãUè çÙXWæØô´ XðW ÂýàææâXW ãñ´UÐ çÜãUæÁæ çÁÜô´ ×ð´ çßXWæâ XWæØü XWè çÁ³×ðÎæÚUè çÁÜæçÏXWæçÚUØô´ XWè ãñUÐ çÁÜæçÏXWæçÚUØô´ âð çßXWæâ XWæØôZ XWô â×ØÕh É¢U» âð ÂêÚUæ XWÚUÙð ¥õÚU »éJæßöææ âð çXWâè ÂýXWæÚU XWæ â×ÛæõÌæ ÙãUè´ XWÚUÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ »ØæÐ ×éGØ×¢µæè Ùð XWãUæ çXW çÁÜô´ ×ð´ Âñâæ ¿Üð ÁæÙð XðW ÕæßÁêÎ ÂæÙè-çÕÁÜè-âǸUXWô´ XWè â×SØæ ãñUÐ ÂèÙð XWô ÂæÙè ÙãUè´ ãñU, ãñ´UÇU³ ¹ÚUæÕ ãñUÐ ×ÚU³×Ì XðW ¥Öæß ×ð´ âǸUXWô´ ÂÚU ¿ÜÙæ ÎêÖÚU ãñUÐ ÙæÜô´ XWè âYWæ§ü ÙãUè´ ãéU§ü ãñU ¥õÚU àæãUÚUô´ ×ð´ âYWæ§ü XWè Öè XWô§ü â×éç¿Ì ÃØßSÍæ ÙãUè´ ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW çÁÜô´ XWè çàæXWæØÌ Ü¹ÙªW ÙãUè´ ¥æÙè ¿æçãU°Ð ÌãUâèÜ ¥õÚU ÍæÙæ çÎßâô´ ×ð´ çàæXWæØÌô´ XWæ çÙSÌæÚUJæ ãUô ÁæÙæ ¿æçãU°Ð ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ÁÙÌæ ÎàæüÙ ×ð´ çÁâ çÁÜð âð çàæXWæØÌ ¥æ°¡»è ßãUæ¡ XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ XðW ç¹ÜæYW XWæÚüUßæ§ü ãUô»èÐ ×éGØ×¢µæè Ùð XWãUæ çXW çßXWæâ XWæØôZ ×ð´ XWôÌæãUè ÕÚUÌÙð ßæÜô´ XðW ç¹ÜæYW XWæÚüUßæ§ü XWè Áæ°»èÐ

First Published: May 11, 2006 00:21 IST