cIa??UU IXW XWUU U?' Y??U??C?Ue a?c?XW?Yo' XW? ??U ? ????e

a??A XWE??J? ????e Ao?? ???U?e U? ?c?UU? ??U XWE??J?XW??uXyW? AUU c?a??a V??U I?U? XWoXW?U? ??U? vz cIa??UU IXW ????e U? Y??U??C?Ue a?c?XW?Yo' XW? ??U XW?XW?? AeUU? XWUUU?XW? cUI?ua? cI?? ??U? UU?:? ??' {y}x U?? Y??U??C?UeX?'W?y ?oUU? XWeS?eXeWcI Ie ?e ??U? ao???UU XWo ????e U? ?c?UU? ??U c?XW?a Y?UU XWE??J?XW??uXyW?o? XWe AycI XWe a?ey?? XWe?

india Updated: Nov 21, 2006 01:06 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

â×æÁ XWËØæJæ ×¢µæè ÁôÕæ ×æ¢Ûæè Ùð ×çãUÜæ ÕæÜ XWËØæJæ XWæØüXýW× ÂÚU çßàæðá VØæÙ ÎðÙð XWô XWãUæ ãñUÐ vz çÎâ¢ÕÚU ÌXW ×¢µæè Ùð ¥æ¢»ÙÕæǸUè âðçßXWæ¥ô´ XWð ¿ØÙ XWæ XWæ× ÂêÚUæ XWÚUÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ ÚUæ:Ø ×ð´ {y}x ÙØð ¥æ¢»ÙÕæǸUè Xð´W¼ý ¹ôÜÙð XWè SßèXëWçÌ Îè »Øè ãñUÐ âô×ßæÚU XWô ×¢µæè Ùð ×çãUÜæ ÕæÜ çßXWæâ ¥õÚU XWËØæJæ XWæØüXýW×ô¢ XWè Âý»çÌ XWè â×èÿææ XWèÐ ÕñÆUXW ×ð´ çßÖæ» XðW ÂýÏæÙ âç¿ß ÌÍæ çÁÜô´ âð ¥æØð ÇUèÂè¥ô ¥õÚU çÁÜæ XWËØæJæ ÂÎæçÏXWæÚUè àææç×Ü ÍðÐ ×¢µæè Ùð ¥çÏXWæçÚUØô´ âð XWæØüÂý»çÌ ×ð´ ÌðÁè ÜæÙð XWè ÁMWÚUÌ ÕÌæÌð ãéU° XéWÀU ÅUæSXW Öè çÎØðÐ ¥æ¢»ÙÕæǸUè âðçßXWæ¥ô´ XðW ¿ØÙ ×ð´ çXWâè ÂýXWæÚU XWè »Ç¸UÕǸUè ÙãUè´ ãUô, §âÂÚU Öè ÙÁÚU ÚU¹Ùð XWô XWãUæ »Øæ ãñUÐ ÇUèÂè¥ô âð XWãUæ »Øæ ãñU çXW ßð Âý¹¢ÇUô´ ×ð´ Öè ÁæØð´Ð
©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW çßöæèØ ßáü ¹P× ãUôÙð âð ÂãUÜð ¥æÕ¢çÅUÌ Âñâ𠹿ü ãUô ÁæØð´ ¥õÚU çßXWæâ ÚUæçàæ XWæ ÎéLWÂØô» ÙãUè´ ãUôÙæ ¿æçãU°Ð ÕæÜ çßXWæâ ÂôáæãUæÚU XWè çSÍçÌ XWè ×¢µæè Ùð çÁÜæßæÚU É¢U» âð â×èÿææ XWèÐ âÚUXWæÚU Ùð çßXWæÜ梻ô´ XðW çãUÌ ×ð´ °XW ×ãUPßÂêJæü ØôÁÙæ- Sßæ×è çßßðXWæ٢ΠçÙÑàæBÌ SßæßÜ¢ÕÙ ÂýôPâæãUÙ ØôÁÙæ XWè àæéLW¥æÌ XWè ãñUÐ ×¢µæè Ùð ÇUèÂè¥ô âð ØãU âéçÙà¿Ì XWÚUÙð XWô XWãUæ çXW Xñ´W ܻæXWÚU çßXWæÜ梻ô´ XWð Õè¿ âãUæØÌæ XWè ÚUæçàæ Õæ¢ÅU Îè ÁæØðÐ

First Published: Nov 21, 2006 01:06 IST