cIEUe? ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU a?I U? Y?P??P?? XUUUUe | india | Hindustan Times
  • Friday, May 25, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 25, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cIEUe? ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU a?I U? Y?P??P?? XUUUUe

?o?Ue cIEUe X?UUUU ?iIyU??XUUUU ?U?X?UUUU ??? ao???UU ae?? ?XUUUU ?e AcU??U X?UUUU a?I aIS???? U? Y?P??P?? XUUUUU Ue? AecUa ae????? X?UUUU YUea?U a?O?I? Y?cIuXUUUU I?e X?UUUU XUUUU?UJ? Y??? AyXUUUU?a? U? YAU? AcUAU??? X?UUUU a?I Y?P??P?? XUUUUe ???

india Updated: Jul 31, 2006 12:53 IST
??I?u

©öæÚè çÎËÜè XðUUUU §iÎýÜæðXUUUU §ÜæXðUUUU ×ð¢ âô×ßæÚU âéÕã °XUUUU ãè ÂçÚßæÚ XðUUUU âæÌ âÎSØæð¢ Ùð ¥æP×ãPØæ XUUUUÚ ÜèÐ

ÂéçÜâ âêµææð¢ XðUUUU ¥ÙéâæÚ ¥æð× ÂýXUUUUæàæ, ©ÙXUUUUè ÂPÙè °ß¢ Â梿 Õ¯¿æð¢ XUUUUæ àæß ©ÙXðUUUU ¥æßæâ âð ÕÚæ×Î çXUUUU° »°Ð

âêµææð¢ Ùð ÕÌæØæ çXUUUU â¢ÖßÌÑ ¥æçÍüXUUUU Ì¢»è XðUUUU XUUUUæÚJæ ¥æð× ÂýXUUUUæàæ Ùð ¥ÂÙð ÂçÚÁÙæð¢ XðUUUU âæÍ ¥æP×ãPØæ XUUUUè ãñÐ