cIU?a?UU ?U? I?Ue a??A X?W YV?y? | india | Hindustan Times
  • Friday, Jun 22, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jun 22, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cIU?a?UU ?U? I?Ue a??A X?W YV?y?

U??UUG??CU UU?:? AyIeaJ? ???CuU X?W YV?y? cIU?a?UU a??eU XW?? a?ua??cI a? U??UUG??CU AyI?a? I?Ue a??A XW? YV?y? ?eU? ??? a??A XW? AyI?a? SIUUe? YcI??a?U v? AeU??u XW?? c?I??XW BU? ??' Y???cAI cXW?? ??? YcI??a?U ??' YV?y? a??eU U? XW?U? cXW ?XW ???U ??' X?'W?ye? ac?cI XW? c?SI?UU XWUU cI?? A????? AU?U ???U ??' cAU?, Ay??CU, A????I Y??UU ??? SIUU AUU aa?BI a??UU ?U? cU?? A?????

india Updated: Jul 10, 2006 23:47 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

ÛææÚUG¢æÇU ÚUæ:Ø ÂýÎêáJæ ÕæðÇüU XðW ¥VØÿæ çÌÜðàßÚU âæãêU XWæð âßüâ³×çÌ âð ÛææÚUG¢æÇU ÂýÎðàæ ÌðÜè â×æÁ XWæ ¥VØÿæ ¿éÙæ »ØæÐ â×æÁ XWæ ÂýÎðàæ SÌÚUèØ ¥çÏßðàæÙ v® ÁéÜæ§ü XWæð çßÏæØXW BÜÕ ×ð´ ¥æØðçÁÌ çXWØæ »ØæÐ ¥çÏßðàæÙ ×ð´ ¥VØÿæ âæãêU Ùð XWãUæ çXW °XW ×æãU ×ð´ Xð´W¼ýèØ âç×çÌ XWæ çßSÌæÚU XWÚU çÎØæ ÁæØð»æÐ ÀUãU ×æãU ×ð´ çÁÜæ, Âý¹¢ÇU, ¢¿æØÌ ¥æñÚU »æ¢ß SÌÚU ÂÚU âàæBÌ â¢»ÆUÙ ÕÙæ çÜØæ ÁæØð»æÐ
ÀUæðÅUæÙ»æÂéçÚUØæ ÌðÜè â×æÁ XðW ¥VØÿæ ÕÜè ÚUæ× âæãêU Ùð XWãUæ çXW »æßæð´ ×ð´ð Áæ»MWXWÌæ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ ÁæØð»æÐ ÇUæ. ¥æÚUÂè âæãêU Ùð ⢲æáü XðW çÜ° XWæðÚU XW×ðÅUè »çÆUÌ XWÚUÙð ÂÚU ÕÜ çÎØæР⢿æÜÙ XWÚUÌð ãéU° ¥àææðXW Ö»Ì Ùð XWãUæ çXW ÌðÜè â×æÁ XWæð Áæ»MWXW ÕÙæÙð XðW çÜ° âæÿæÚUÌæ ÁMWÚUè ãñUÐ çÁÜæð´ âð ¥æØð ÂýçÌçÙçÏØæð´ Ùð ÀUæðÅðU-ÀUæðÅðU ÌðÜè â×æÁ XWæ çßÜØ XWÚU ÛææÚU¹¢ÇU ÂýÎðàæ ÌðÜè â×æÁ XWæ »ÆUÙ çXWØæ »ØæÐ yx® ÂýçÌçÙçÏØæð´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ ¥çÏßðàæÙ ×ð´ ×éGØ MW âð ÇUæ. ÖéßÙðàßÚU ¥ÙéÁ, ¥MWJæ âæãêU, ÚUæÁXéW×æÚU âæãêU, ×ÏéÚUæ× âæãêU, ç»ÚUÏæÚUè ÚUæ× »æñ´Ûæê,ÏÙèÚUæ× âæãêU, ¿×ÚU çâ¢ãU ÚUæ×, Õæ¢âÌè Îðßè, XWæ×ðàßÚU âæãêU, ×ñÙðÁÚU âæãê , ÉéUÜê ×ãUÌæð, Á»Ì ×ãUÌæð, àØæ×æ٢ΠÙæØXW, ãUÚUÎðß âæãêU, ©U×æ ÂýâæÎ âæãêU, ÁØ ÂýXWæàæ ×¢ÇUÜ, ×æðãUÙ âæãêU, ×ÙæðÁ XéW×æÚU âæãUæ, XëWcJææ ÂýâæÎ, XéWÙðàßÚU âæãêU, Öè× âæãêU, ÚUßè´¼ý âæãêU, çߢÎðàßÚU âæãêU, ÕËXêW âæãêU, ×éÚUæÚUè âæãêU, âéÚð´U¼ý âæãêU, ¥ÚUçߢΠXéW×æÚU Ö»Ì, â¢Îè âæãêU, â¢ÁØ âæãêU âçãUÌ ww çÁÜæð´ XðW ¥VØÿæ ¥æñÚU ÂýçÌçÙçÏ àææç×Ü ãéU°Ð
ÌðÜè â×æÁ ç×öæÜ XWô w{®® °XWǸU Á×èÙ Îð»æ Ñ ÛææÚU¹¢ÇU ÂýÎðàæ ÌðÜè â×æÁ Ùð SÅUèÜ çX¢W» ç×öæÜ »ýé XWæð XWÚUæü ÿæðµæ ×ð´ w{®® °XWǸU Á×èÙ SÅUèÜ `Ëææ¢ÅU Ü»æÙð XðW çÜ° ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ ãñUÐ ØãU çÙJæüØ ÂýÎðàæ ÌðÜè â×æÁ XWè âæð×ßæÚU XWæð çßÏæØXW BÜÕ ×ð´ ãéU° â³×ðÜÙ ×ð´ çÜØæ »ØæÐ â³×ðÜÙ XWè ¥VØÿæÌæ XWÚUÌð ãéU° Ùß çÙßæüüç¿Ì ÂýÎðàæ ¥VØÿæ çÌÜðàßÚU âæãêU Ùð XWãUæ çXW ç×öæÜ »ýé SÅUèÜ `Üæ¢ÅU Ü»æÌæ ãñU Ìæð ØãU ÛææÚUG¢æÇU XðW çÜ° »æñÚUß XWè ÕæÌ ãñUÐ