cS??U Y?oAU?Ua?U AUU UU?AUecI UU?

U??UU??CU AyI?a? O?AA? XWo aeCUe XW??CU a? ?UUU? U??UXW? U? ??U? A??Ueu X?W cIRA ?aa? ?U?UUU? Y?UU AUc? aeI?UUU? X?W Ay??a ??' Ae?U ?? ??'U? ?cUUDiU U?I?Yo' U? ?UUUe ????J?? XWUU ???U? XWe A??? A??Ueu SIUU AUU Oe XWUU?U? XW? cUJ?u? cU?? ??U? A??Ueu X?W U?I?Yo' U? ?IU? I? XWUU cU?? ??U cXW aeCUe X?W Iea?o' ???' ?cI cXWae c?I??XW XWe a?cU#I? A??e ?e, Io ?UaX?W c?U?YW XWC?Ue a? XWC?Ue XW?UuU???u XWe A???e? cYWU?U?U

india Updated: Oct 15, 2006 02:21 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

âèÇUè XWæ¢ÇU ×ð´ Y¢Wâð ÌèÙ çïßÏæØXWô´ XðW ç¹ÜæYW XWæÚüUßæ§ü â¢Öß
ÛææÚU¹¢ÇU ÂýÎðàæ ÖæÁÂæ XWô âèÇUè XWæ¢ÇU âð »ãUÚUæ ÛæÅUXWæ Ü»æ ãñUÐ ÂæÅUèü XðW çÎR»Á §ââð ©UÕÚUÙð ¥õÚU ÀUçß âéÏæÚUÙð XðW ÂýØæâ ×ð´ ÁéÅU »Øð ãñ´UÐ ßçÚUDïU ÙðÌæ¥ô´ Ùð »ãUÚUè ×¢µæJææ XWÚU ×æ×Üð XWè Á梿 ÂæÅUèü SÌÚU ÂÚU Öè XWÚUæÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ ãñUÐ
ÂæÅUèü XðW ÙðÌæ¥ô´ Ùð §ÌÙæ ÌØ XWÚU çÜØæ ãñU çXW âèÇUè XðW ÎëàØô´ ×¢ð´ ØçÎ çXWâè çßÏæØXW XWè â¢çÜ#Ìæ ÂæØè »Øè, Ìô ©UâXðW ç¹ÜæYW XWǸUè âð XWǸUè XWæÚüUßæ§ü XWè ÁæØð»èÐ çYWÜãUæÜ çïßÏæØXW ¥àæôXW XéW×æÚU Ö»Ì XWô ÜðXWÚU ÂæÅUèü ÙðÌæ¥ô´ XWô :ØæÎæ ×ÜæÜ ÙãUè´ ãñUÐ ©UÙXWæ ×æÙÙæ ãñU çXW Þæè Ö»Ì Ùð â×Ø ÚUãUÌð, §âXWè âê¿Ùæ ÂýÎðàæ ÙðÌëPß XWô Îè, çÁâXðW XWæÚUJæ â×Ø ÚUãUÌð ÂæÅUèü Ùð XWæÚüUßæ§ü XWè ¥õÚU ÂéçÜâ ×ð´ ÂýæÍç×XWè ÎÁü XWÚUæØèÐ ¥àæôXW Ö»Ì §â âãUØô» XðW XWæÚUJæ ÖçßcØ ×ð´ ãUôÙðßæÜè çXWâè Öè XWæÚüUßæ§ü âð ¥Ü» ÚUãU âXWÌð ãñ´UÐ §âçÜ° ÌèÙ çßÏæØXWô´ XWè Öêç×XWæ¥ô´ ÂÚU ÂæÅUèü ÙðÌæ¥ô´ XWè ÙÁÚð´U ãñ´UÐ ÂêÚUè ²æÅUÙæ XWè ÁæÙXWæÚUè Xð´W¼ýèØ ÙðÌëPß XWô Îð Îè »Øè ãñUÐ ÂæÅUèü ÙðÌæ¥ô´ Ùð vy ¥BÌêÕÚU XWô §â ×æ×Üð ÂÚU »ãUÙ çß¿æÚU-çß×àæü çXWØæ ¥õÚU §â ×æ×Üð âð çÙÂÅUÙð XWè ÚUJæÙèçÌØô´ ÂÚU ¿¿æü XWèÐ ÂæÅUèü ÂýßBÌæ ÚU×ðàæ ÂécXWÚU XðW ¥ÙéâæÚU ÂæÅUèü ÖØ, Öê¹ ¥õÚU ÖýCïUæ¿æÚU ç×ÅUæÙð XðW çÜ° â¢XWçËÂÌ ãñUÐ °ðâð ×ð´ ØçÎ çXWèâ çßÏæØXW XWè â¢çÜ#Ìæ âæçÕÌ ãéU§ü, Ìô ©Uâ ÂÚU XWæÚüUßæ§ü ¥ßàØ ãUô»èÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ÌÍæXWçÍÌ Îðßð´¼ý ×éç¹Øæ Ü»æÌæÚU ¥àæôXW Ö»Ì XWô Ï×XWè Îð ÚUãðU ÍðÐ XWôÇUÚU×æ ¿éÙæß âð Âêßü â×Ø ÚUãUÌð çSÍçÌ âð çÙÂÅUÙð XWè XWôçàæàæ XWè Áæ ÚUãUè ãñUÐ §â ×æ×Üð ×ð´ Xð´W¼ýèØ ÙðÌëPß âð Öè çÎàææ-çÙÎðüàæ XWè ¥Âðÿææ ÂýÎðàæ ÖæÁÂæ XWô ãñUÐ
âæçÁàæ ãñU, âèÕè¥æ§ Á梿 ãUô ÁæØð UÑ âèÂè çâ¢ãU
ÖæÁÂæ XðW ßçÚUDïU çßÏæØXW âèÂè çâ¢ãU Ùð XWãUæ ãñU çXW ØãU ØêÂè° XWè âæçÁàæ ãñUÐ çÁâ ×éç¹Øæ XWæ Ùæ× ãU×ðàææ ¥æÌæ ãñU, ©UâXðW â¢Õ¢Ï ÚUæÁÙèçÌXW »çÜØæÚðU ×ð´ çXWÙâð ãñU, ØãU çXWâè âð ÀéUÂæ ÙãUè´ ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ ãñU çXW çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ ×ð´ XWô§ü Î× ÙãUè´ ãñUÐ ÖæÁÂæ çßÏæØXWô´ XWô ÁæÜ ×ð´ Y¢WâæÙð XWæ ØãU ¹ðÜ ãñUÐ ÖæÁÂæ XWô §â ×æ×Üð ×ð´ XWÆU²æÚðU ×ð´ ¹ÇUæ¸ XWÚUÙð â𠥯ÀUæ ãUô»æ çXW âèÕè¥æ§ Á梿 XWÚUæ Îè ÁæØðÐ ¥»ÚU ÖæÁÂæ XðW çßÏæØXWô´ Ùð Âñâæ çÜØæ ãUô»æ, Ìô ßð ÂXWǸU ×ð´ ¥æ ÁæØð´»ðÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW âöææ ×ð´ ¥æÙð XðW ÕæÎ ØêÂè° §â ÌÚUãU XWè âæçÁàæ ×ð´ ÁéÅU »Øæ ãñUÐ ¢
¿éÙæß ÕæÎ ÁßæÕ Îꢻæ Ñ ÜôXWÙæÍ
ÖæÁÂæ XðW SÍæÙèØ çßÏæØXW ÜôXWÙæÍ ×ãUÌô Ùð âèÇUè ÂýXWÚUJæ ×ð´ XWãUæU çXW ¥Öè ÁßæÕ ÎðÙð XWæ ©Uç¿Ì â×Ø ÙãUè´ ãñUÐ XWôÇUÚU×æ ÜôXWâÖæ ¿éÙæß XðW ÕæÎ §âXWæ ÁßæÕ Îð´»ðÐ ßÌü×æÙ â×Ø ×ð´ âæÚUæ VØæÙ XWôÇUÚU×æ ¿éÙæß ÂÚU Ü»æ ãéU¥æ ãñUU ¥õÚU XWôÇUÚU×æ XWæ ÎõÚUæ XWÚU ÚUãðU ãñ´UUUÐ Þæè ×ãUÌô Ùð XWãUæ çXW âèÇUè ÂýXWÚUJæ XWæ ¥æÙæ ¥ÂÙð ¥æ ×ð´ °XW XWãUæÙè ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ãU× ©UÙ Üô»ô´ XWô Öè ÁæÙÌð ãñ´U,U Áô ÂÚUÎð XðW ÂèÀðU ÚUãUXWÚU ØãU »¢Îæ ¹ðÜ ¹ðÜ ÚUãðU ãñ´UÐ â×Ø ¥æÙð ÂÚU âÕXWô ÕðÙXWæÕ Öè XWÚð´U»ðÐ Þæè ×ãÌô Ùð ÿæðµæ XWè ÁÙÌæ XWô ÖÚUôâæ çÎÜæÌð ãéU° XWãUæ çXW ©UÙXðW çßÏæÙâÖæ XWè ÁÙÌæ XWô ©UÙ ÂÚU ÂêÚUæ ÖÚUôâæ ãñU ¥õÚU §âè çßàßæâ XðW XWæÚUJæ ßãU ÌèÙ ÕæÚU ÂýçÌçÙçÏPß XWÚU ¿éXðW ãñ´UUÐ Þæè ×ãUÌô Ùð XWãUæ çXW âèÇUè ÂýXWÚUJæ XWè âæçÁàæ XWãUè´ ¥õÚU âð ÚU¿è »Øè ãñU ¥õÚU Üæ»ê XWãUè´ ÁôÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ Þæè ×ãUÌô Ùð ¥¢Ì ×ðð´ §â ÂêÚUð âèÇUè ÂýXWÚUJæ XWè âèÕè¥æ§ âð Á梿 XWÚUæÙð XWè ×梻 XWè ãñUÐ
ÖôÜð-ÖæÜð çßÏæØXWô´ XWô Y¢WâæØæ Áæ ÚUãUæ ãñ UÑ ¿õÏÚUè
Âêßü âæ¢âÎ ¥õÚU ÖæÁÂæ XðW ßçÚUDïU ÙðÌæ ÚUæ×ÅUãUÜ ¿õÏÚUè Ùð XWãUæ çXW °XW âæçÁàæ XðW ÌãUÌ ÖæÁÂæ XðW ÖôÜð-ÖæÜð çßÏæØXWô´ XWô Y¢WâæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ Áô Üô» âèÇUè ÜðXWÚU ²æê× ÚUãðU ãñ´U, ßð ÂéÚUæÙð ¦ÜñXW×ðÜÚU ãñ´UÐ ©Uiãð´U âÖè ÁæÙÌð ãñ´UÐ âèÏð-âæÎð Üô»ô´ XWô ¿æ¿æ-¿æ¿æ XWãU XWÚU LWÂØð ÎðXWÚU ÌâßèÚð´U ¹è´¿Ùð âð ãUè ©UÙXWè ×¢àææ SÂCïU ãUô ÁæÌè ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW âÕâð ÂãUÜð Ìô §Ù ÌâßèÚUô´ XWè ãUè Á梿 ÁMWÚUè ãñUÐ ØçÎ Âñâð XWæ ÜðÙ-ÎðÙ ãéU¥æ, Ìô çXWÙ ÂçÚUçSÍçÌØô´ ×ð´ ãéU¥æ, BØæ XWãU XWÚU Âñâð çÎØð Øæ çÜØð »Øð, §âXWæ ÂÌæ Ü»æÙæ ÁMWÚUè ãñUÐ âøææ§ü XWè Á梿 ãUôÙè ¿æçãU°Ð
ÂæÅUèü XWô ÕÎÙæ× XWÚUÙð XWè XWôçàæàæ Ñ ÚU²æéßÚU
Âêßü ×¢µæè ÚU²æéßÚU Îæâ Ùð çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ ×ð´ Y¢Wâð ÖæÁÂæ çßÏæØXWô´ XðW â¢Õ¢Ï ×ð´ XWãUæ çXW ØãU âÕ ØêÂè° XWè âô¿è â×Ûæè âæçÁàæ ãñUÐ çßÏæØXWô´ XWô Y¢Wâæ XWÚU ÖæÁÂæ XWô ÕÎÙæ× XWÚUÙð XWè XWôçàæàæ ãUô ÚUãUè ãñUÐ §âXWæ ×êÜ ©UgðàØ XWôÇUÚU×æ ©U ¿éÙæß ×ð´ ÂæÅUèü XWô ÂýÖæçßÌ XWÚUÙæ ãñUÐ çâYüW âèÇUè ÙãUè´ ÂêÚðU ×æ×Üð XWè ©Uøæ SÌÚUèØ Á梿 ãUôÙè ¿æçãU°, ÌæçXW çÙÎôüá Üô»ô´ XWô Y¢WâæØæ ÙãUè´ Áæ âXðWÐ
ÂæÅUèü »¢ÖèÚUÌæ âð Ù Üð Ñ âÚUØê ÚUæØ
ÖæÁÂæ XðW çßÏæØXW âÚUØê ÚUæØ Ùð çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ XWô ÕðÕéçÙØæÎ ÕÌæØæ ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ ãñU çXW ÂæÅUèü XWô çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ XWô »¢ÖèÚUÌæ âð ÙãUè´ ÜðÙæ ¿æçãU° ¥õÚU Ù ãUè §â×ð´ ²æâèÅðU Áæ ÚUãðU çßÏæØXWô´ XðW ç¹ÜæYW XWæÚüUßæ§ü ãUè XWè ÁæÙè ¿æçã°Ð ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW çSÅ¢U» ¥æÂÚðUàæÙ çXWâè ©UgðàØ XWô ÜðXWÚU ãUôÌæ ãñU, ÁÕçXW ØãU XWçÍÌ çSÅ¢U» ¥æÂÚðUàæÙ ©UgðàØãUèÙ ãñUÐ ßñâð ÂæÅUèü XWô âøææ§ü ÁæÙÙð XWæ ÂýØæâ XWÚUÙæ ¿æçãU°Ð
âÚUæâÚU ØêÂè° XWè âæçÁàæ Ñ Âæ¢ÇðØ
ÂýÎðàæ ÖæÁÂæ ¥VØÿæ ØÎéÙæÍ Âæ¢ÇðUØ Ùð XWãUæ ãñU çXW ÖæÁÂæ çßÏæØXWô´ XWô °XW âæçÁàæ XðW ÌãUÌ Y¢WâæÙð XWè XWôçàæàæ ãUô ÚUãUè ãñUÐ ÂæÅUèü XWô ÕÎÙæ× XWÚUÙð XWè âæçÁàæ ÚU¿è »Øè ãñUÐ âèÇUè XW§ü ¹¢ÇUô´ ×ð´ Õ¢ÅUè ãéU§ü ãñUÐ §ââð SÂCïU ãUôÌæ ãñU çXW çßÏæØXWô´ XWô Y¢WâæØæ »Øæ ãñUÐ ØãU âÚUæâÚU ØêÂè° XWè âæçÁàæ ãñUÐ §âXWè Á梿 ÌPXWæÜ âèÕè¥æ§ âð XWÚUæØè ÁæØðÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ¥æÜæXW×æÙ XWô Öè ÂêÚðU ×æ×Üð XWè ÁæÙXWæÚUè Îè »Øè ãñUÐ
ØêÂè° Ùð XWãUæ Ñ ØãUè ãñU ÖæÁÂæ XWæ ¥âÜè ¿çÚUµæ
°ðâð ÖýCïU Üæð» âê¹ð Âöæð XWè ÌÚUãU ©UǸU ÁæØð´»ð Ñ Õ¢Ïé

×æÙß â¢âæÏÙ çßXWæâ ×¢µæè Õ¢Ïé çÌXWèü Ùð XWãUæ ãñU çXW ÖæÁÂæ XðW ¥¢ÎÚU Ìæð ÙñçÌXWÌæ ÕãéUÌ ÂãUÜð ãUè â×æ# ãUæð ¿éXWè ÍèÐ ØãUæ¢ ÖýCïU Üæð»æð´ XWæ Á×æßǸUæ Ü»æ ÍæÐ ¹éÎ çÕXðW ãñ´U ¥æñÚU ØêÂè° ÂÚU ¥æÚUæð ܻæÌð ãñ´UÐ §ÙXWæð ÂðÅU ÎÎü Öè ãUæð»æ Ìæð ØêÂè° XWæð ÕÎÙæ× XWÚð´U»ðÐ °ðâð Üæð»æð´ XWæð ÁÙÌæ ãUè ÁßæÕ Îð»èÐ âê¹ð Âöæð XWè ÌÚUãU ©UǸU ÁæØð´»ðÐ ÎêâÚðU XWæð ÙñçÌXWÌæ XWæ ÂæÆU ÂɸUæÌð ãñ´U, ¥Õ ¹éÎ XWæ ×é¢ãU Âñâæ ÜðXWÚU XWæÜæ XWÚU çÜØæÐ
ÖæÁÂæ XWæ ¿çÚUµæ ãUè °ðâæ ãñU Ñ çßÙæðÎ
×æÜð çßÏæØXW çßÙæðÎ çâ¢ãU Ùð XWãUæ ãñU çXW çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ ÂýØæðçÁÌ ãUæð âXWÌæ ãñU, ãUæðÌæ ãñUÐ ÜðçXWÙ §â×ð´ Âñâæ ÜðÙð XWè ×ÁÕêÚUè XWãUæ¢ ãñUÐ çßÏæØXWæð´ mæÚUæ Âñâæ ÜðÙð XðW ×æ×Üð ×ð´ XéWÀU ÂýØæðçÁÌ ÙãUè´ ãñUÐ ÖæÁÂæ XWæ ¿çÚUµæ ãUè °ðâæ ãñUÐ ØãU âÕ XéWÀU ÁÙÌæ ÂãUÜè ÕæÚU ÙãUè´ Îð ÚUãUèÐ §âXðW Xð´W¼ýèØ ÙðÌæ ãUè ¹éÜð¥æ× Âñâæ ÂXWǸUÌð ÎÕæð¿ð »Øð ãñ´UÐ ÂêÚUè ²æÅUÙæ àæ×üÙæXW ãñUÐ °ðâð çßÏæØXWæð´ XWæð ÌPXWæÜ §SÌèYWæ ÎðÙæ ¿æçãU°Ð
×éGØ×¢µæè âð Á梿 XWè ×梻 XWÚð´U»ð Ñ âéÏèÚU
ßÙ °ß¢ ÂØæüßÚUJæ ß ©Ulæð» ×¢µæè âéÏèÚU ×ãUÌæð XWæ XWãUÙæ ãñU çXW âöææ âð ÕæãUÚU ãUæðÙð XðW ÕæßÁêÎ ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥æð´ ×ð´ Âñâæ ÜðXWÚU XWæ× XWÚUÙð XWè Âýßëçöæ ×ð´ XWæð§ü ÂçÚUßÌüÙ ÙãUè´ ¥æØæ ãñUÐ ¥ÂÙè §âè XWæØüàæñÜè âð ÀUãU âæÜ XðW XWæØüXWæÜ ×ð´ ÖæÁÂæÙèÌ âÚUXWæÚU Ùð ÚUæ:Ø XWæð Îâ âæÜ ÂèÀðU ÏXðWÜ çÎØæ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð XWãUæ çXW §â ×æ×Üð ×ð´ ßãU ×éGØ×¢µæè ×ÏéXWæðǸUæ âð ç×ÜXWÚU Á梿 XWè ×梻 XWÚð´U»ðÐ
©UøæSÌÚUèØ Á梿 ãUô Ñ ÇUæò àæñÜðàæ çâiãUæ
XW梻ýðâ XðW ÂýÎðàæ ×ãUæâç¿ß ÇUæò àæñÜðàæ XéW×æÚU çâiãUæ Ùð XWãUæ çXW çÂÀUÜð ÀUãU âæÜ ×ð´ ÚUæÁ» âÚUXWæÚU Ùð Üô»ô´ XWô çâYüW ÆU»Ùð XWæ XWæ× çXWØæ ãñUÐ ÜêÅU-¹âôÅU ãUæßè ÚUãUèÐ âöææ âð ãUÅUÙð XðW ÕæÎ Öè ©UÙXWè ØãUè Âýßëçöæ XWæØ× ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ÁÙÌæ XWô °ðâð ÙðÌæ¥ô´ XWô âÕXW çâ¹æÙæ ¿æçãU°Ð
Âæ XWæ ²æǸUæ YêWÅæU Ñ ç»çÚUÙæÍ
ÚUæÁÎ çßÏæØXW ç»çÚUÙæÍ çâ¢ãU Ùð XWãUæ ãñU çXW ÖæÁÂæ çßÏæØXWæð´ XWæ çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ ×é¢ÇUæ àææâÙ XðW âéàææâÙ XðW ¥âÜè ¿ðãUÚUð XWæð ÕØæ¢ XWÚUÌæ ãñUÐ Âêßü ×éGØ×¢µæè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ Ùð ØãU â¢SXëWçÌ ÕÙæØè Íè çXW ßãU ¥ÂÙð çßÏæØXWæð´ XWè ¥Ùéàæ¢âæ ÂÚU ãUè XWæ× XWÚUÌð ÍðÐ ÖæÁÂæ çßÏæØXW ¥Ùéàæ¢âæ XðW Ùæ× ÂÚU Âñâæ ÜðÙð XðW ÚðU»éÜÚU ÂýñçÅUBâ ×ð´ ÍðÐ °XW çÎÙ Âæ XWæ ²æǸUæ YêWÅU »ØæÐ ¥æÁ ÁÕ §ÙXWæ ¿çÚUµæ ÕðÂÎü ãUæð »Øæ ãñU, Ìæð ØêÂè° XWæð ÁÕÚUÎSÌè ²æâèÅU ÚUãðU ãñ´UÐ ØêÂè° XWæ §â çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ âð XéWÀU ÜðÙæ ÎðÙæ ÙãUè´ ãñUÐ ãU×æÚðU Âæâ °ÙÇUè° XWè ÂæðÜ ¹æðÜÙð XðW çÜ° ×égæð´ XWè XW×è ÙãUè´ ãñUÐ
Á梿 XWÚUæ XWÚU XWǸUè XWæÚüUßæ§ü ãUôU Ñ ¥æÜ×»èÚU
XW梻ýðâ çßÏæØXW ÎÜ XðW ÙðÌæ ¥æÜ×»èÚU ¥æÜ× Ùð XWãUæ çXW ÂêÚðU Îðàæ ×ð´ ÚUæÁÙèç̽æô´ XWæ ßÁÙ ²æÅæ ãñUÐ ©UÙÂÚU ÖýCïUæ¿æÚU XðW ¥æÚUô ¿SÂæ¢ ãUô ÚUãðU ãñ´UÐ ßð ÕÎÙæ× ãUô ÚUãðU ãñ´UÐ çSÅ¢U» ¥æòÂÚðUàæÙ §âè XWè °XW XWǸUè ãñUÐ §â ×æ×Üð XWè âèÕè¥æ§ ¥Íßæ âè¥æ§ÇUè âð Á梿 XWÚUæXWÚU Îôáè Üô»ô´ XðW çßLWh âGÌ XWæÚüUßæ§ü XWè ÁæÙè ¿æçãU°Ð ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ØêÂè° âÚUXWæÚU çßÏæØXWô´ XWè »çÚU×æ ÕÚUXWÚUæÚU ÚU¹Ùð XWæ ÂýØæâ XWÚðU»èÐ ÂýØæâ ãUô»æ çXW ÂêÚðU ×æ×Üð XWæ ÂÅUæÿæð ãUôÐ çSÅ¢U» ¥æÂÚðUàæÙ ×æ×Üð XWè Á梿 XðW ÕæÎ ãUè çSÍçÌ SÂCïU ãUô âXðW»èÐ

First Published: Oct 15, 2006 02:21 IST