CU?o. ae?U X?W Ay??a? a???Ie ISI???A ??!? | india | Hindustan Times
  • Sunday, Jun 24, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jun 24, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

CU?o. ae?U X?W Ay??a? a???Ie ISI???A ??!?

X?WAe???e a? cUcXW?caI CU?oB?UUU UU?AXeW??UU e`I? XWe APUe CU?o. ae?U X?W c?U?YW Oe Y?cIuXW YAUU?I a???? XWe UAU?'U ??UE?Ue ?Uo ?Z ??'U? ?a a???? X?W YcIXW?UUe U? XeWUac?? XWo Uoc?Ua O?AXWUU CU?o. ae?U X?W ???e?e?a ??' Ay??a? X?W a?? X?W ISI???A Y?UU AE?U??u X?W I?UU?U ?UUXWe a??cy?XW cIc?cI?o' XW? c??UUJ? ??!? ??U?

india Updated: Jun 24, 2006 23:40 IST

XðWÁè°×Øê âð çÙcXWæçâÌ ÇUæòBÅUÚU ÚUæÁXéW×æÚU »é`Ìæ XWè ÂPÙè ÇUæò. âé×Ù XðW ç¹ÜæYW Öè ¥æçÍüXW ¥ÂÚUæÏ àææ¹æ XWè ÙÁÚð´U ÅðUɸUè ãUô »§Z ãñ´UÐ §â àææ¹æ XðW ¥çÏXWæÚUè Ùð XéWÜâç¿ß XWô ÙôçÅUâ ÖðÁXWÚU ÇUæò. âé×Ù XðW °×ÕèÕè°â ×ð´ Âýßðàæ XðW â×Ø XðW ÎSÌæßðÁ ¥õÚU ÂɸUæ§ü XðW ÎõÚUæÙ ©UÙXWè àæñçÿæXW »çÌçßçÏØô´ XWæ çßßÚUJæ ×æ¡»æ ãñUÐ °ðâè ãUè °XW ÙôçÅUâ §ÜæãUæÕæÎ ×ðçÇUXWÜ XWæòÜðÁ XðW Âýæ¿æØü XWô ÖðÁè »§ü ãñU ÁãUæ¡ âð ÇUæò. âé×Ù »é`Ìæ ÂÚUæSÙæÌXW XWè ÂɸUæ§ü XWÚU ÚUãUè ãñ´UÐ
XðWÁè°×Øê ¥æ»ÁÙè XðW ¥æÚUô ×ð´ ÁÙÚUÜ âÁüÚUè çßÖæ» XðW ÁêçÙØÚU ÇUæòBÅUÚU ÚUæÁXéW×æÚU »é`Ìæ XWô ç»ÚU£ÌæÚU çXWØæ »Øæ, çYWÚU àæéMW ãéU§ü Áæ¡¿ô´ ×ð´ ©UÙXðW ç¹ÜæYW ¥æØ âð ¥çÏXW â³Âçöæ, ÛæêÆðU ÎSÌæßðÁô´ XðW ÕÜ ÂÚU °×ÕèÕè°â ×ð´ Âýßðàæ ÜðÙð â×ðÌ XW§ü ×æ×Üð ÎÁü ãéU°Ð ©UÙXðW ç¹ÜæYW ¥Öè Áæ¡¿ ¿Ü Öè ÚUãUè ãñU, âæÍ ×ð´ ©UÙXWè ÂPÙè ÇUæò. âé×Ù »é`Ìæ XðW ç¹ÜæYW Öè Áæ¡¿ àæéMW ãUô »§ü ãñUÐ ¥æçÍüXW ¥ÂÚUæÏ àææ¹æ XðW ¥æ§üÁè ¥ÚUçßiÎU ÁñÙ XWè ¥ôÚU âðWXéWÜâç¿ß XWô ÖðÁè »§ü ÙôçÅUâ ×ð´ ÂêÀUæ »Øæ ãñU çXW ÇUæò. âé×Ù »é`Ìæ Ùð çXWâ ßáü °×ÕèÕè°â ×ð´ Âýßðàæ çÜØæÐ ©UÙXðW ÎSÌæßðÁô´ XWè Áæ¡¿ çXWâÙð XWè Íè? BØæ ©Uâ×ð´ XWô§ü »Ç¸UÕçǸUØæ¡ ç×Üè Íè´? çàæÿæJæ XðWWÎõÚUæÙ ©UÙXWè àæñçÿæXW »çÌçßçÏØæ¡ XñWâè Íè´? §Ù âßæÜô´ XWæ ÁßæÕ ÌèÙ çÎÙô´ XðW ¥iÎÚU ×桻𠻰 ã¢ñUÐ ÎêâÚUæ ÙôçÅUâ §ÜæãUæÕæÎ ×ðçÇUXWÜ XWæÜðÁ XðW Âýæ¿æØü XWô ÖðÁæ »Øæ ãñU çÁâ×ð´ ÂêÀUæ »Øæ ãñU çXW ÂÚUæSÙæÌXW ×ð´ Âýßðàæ XðW â×Ø ÇUæò. âé×Ù »é`Ìæ Ùð Áô àæñçÿæXW Âý×æJæµæ Ü»æ°, BØæ ©UâXWè Áæ¡¿ ãéU§ü Íè? BØæ ©UiãUô´Ùð XWôÅðU XðW ÌãUÌ ÂÚUæSÙæÌXW âèÅU ãUæçâÜ XWè ãñU? ©UÙXWè àæñçÿæXW »çÌçßçÏØæ¡ XñWâè ãñ´U? §ÜæãUæÕæÎ ×ðçÇUXWÜ XWæòÜðÁ âð Öè ÌèÙ çÎÙô´ ×ð´ ãUè ÁßæÕ ×æ¡»æ »Øæ ãñUÐ
¥æçÍüXW ¥ÂÚUæÏ àææ¹æ XWè ¥ôÚU âð ÙôçÅUâ ç×ÜÙð XðW ÕæÎ àæçÙßæÚU XWô XðWÁè°×Øê ÂýàææâÙ ÇUæò. âé×Ù »é`Ìæ XðW °×ÕèÕè°â XWè ÂɸUæ§ü XðW ÎõÚUæÙ XðW ÎSÌæßðÁô´ XWô °XWçµæÌ XWÚUÙð ×ð´ ÁéÅUæ ÚUãUæÐ XéWÜâç¿ß ÇUæò. Øê.°â.ÂæJÇðUØ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW âô×ßæÚU XWô âæÚðU ÎSÌæßðÁ ¥æçÍüXW ¥ÂÚUæÏ XðW ãUßæÜð XWÚU çΰ Áæ°¡»ðÐ