cUJ?u? a? A?UU? ??' U?ua ? aa??cX?I ?e?U? a?A? Io? | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Feb 21, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cUJ?u? a? A?UU? ??' U?ua ? aa??cX?I ?e?U? a?A? Io?

??oUe?eCU YcOU?I? a?A? Io? U? ae?U?U-Y??u?e?U X?? X???uXy?? C?Uc?Ea ?CU???X???U ??' X?UUU I?AUU X?? a?I ?X? a?y??PX??UU X?? I??UU?U X??U? cX? ??' U?ua ?e?U? ??' aa??cX?I Oe ?e?U, U?cX?U cX?ae Oe ?eUUe cSIcI X?? a??U? X?UUU? X?? cU? ??UcaX? M?A a? I???UU Oe ?e?U?

india Updated: Nov 05, 2006 16:29 IST

ÕæòÜèßéÇU ¥çÖÙðÌæ â¢ÁØ Îöæ Ùð X¤ãUæ ãñU çX¤ ßð ¥ÎæÜÌ X¤ð çÙJæüØ Xð¤ ÂýçÌ ÕðãUÎ âàæ¢çX¤Ì ãñ´UÐ ßð §âçÜ° Ùßüâ ãñ´U, BØæð´çX¤ çßàæðá ¥ÎæÜÌ °Xð¤-z{ ÚUæ§Y¤Ü ÚU¹Ùð ¥æñÚU v~~x Xð¤ ×é¢Õ§ü Õ× çßSY¤æðÅUæð´ X¤ð ÎæñÚUæÙ ç×µææð´ X¤è âãUæØÌæ âð ©Uâð ÙCïU X¤ÚUÙð Áñâð ¥æÚUæðÂæð´ X𤠥æÏæÚU ÂÚU çÙJæüØ âéÙæÙð X¤è ÌñØæÚUè X¤ÚU ÚUãUè ãñUÐ

âè°Ù°Ù-¥æ§üÕè°Ù X¤ð X¤æØüXý¤× ÇðUçßËâ °ÇUßæðXð¤ÅU ×ð´ X¤ÚUÙ ÍæÂÚU X¤ð âæÍ °X¤ âæÿææPX¤æÚU X¤ð ÎæñÚUæÙ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ çX¤ ×ñ´ Ùßüâ ãê¢UÐ ×ñ´ âàæ¢çX¤Ì Öè ãê¢U, ÜðçX¤Ù çX¤âè Öè ÕéÚUè çSÍçÌ X¤æ âæ×Ùæ X¤ÚUÙð X¤ð çÜ° ×æÙçâX¤ M¤Â âð ÌñØæÚU Öè ãê¢UÐ ¥ÎæÜÌ Áæð Xé¤ÀU Öè X¤ãðU»è, ×ñ´ çâÚU ÛæéX¤æ X¤ÚU ©Uâð SßèX¤æÚU X¤ÚU ÜꢻæÐ

X¤ð´¼ýèØ Á梿 ¦ØêÚUæð Ùð Îöæ ÂÚU v~~x X¤ð ×é¢Õ§ü Õ× çßSY¤æðÅUæð´ Xð¤ ÎæñÚUæÙ °Xð¤-z{ ÚUU¹Ùð X¤ð ¥æÚUæðÂ Ü»æ° ãñ´UÐ ØãU ÚUæ§Y¤Ü ©Uiãð´U »ñ´»SÅUÚU ¥Õê âÜð×, çY¤Ë× çÙ×æüÌæ â×èÚU çã¢U»æðÚUæ ¥æñÚU °X¤ ¥iØ ¥æÚUæðÂè ÕæÕæ ×êâæ ¿æßÙ mæÚUæ Îè »Øè ÍèÐ ÕæòÜèßéÇU X¤ð ÁæÙð-×æÙð ¥çÖÙðÌæ â¢ÁØ Îöæ Ùð X¤ãUæ çX¤ ©Uiãð´U §üàßÚU ×ð´ ¥âè× ¥æSÍæ ãñUÐ ©UiãUæð¢Ùð ÂýæÍüÙæ¥æð´ âð ç×ÜÙð ßæÜè àææ¢çÌ Xð¤ ×ãUPß X¤æð Öè ©UÎ÷ï²ææçÅUÌ çX¤ØæÐ

â¢ÁØ Ùð X¤ãUæ çX¤ ×ñ´ ãU×ðàææ âð ÕðãUÎ Ïæç×üX¤ ÚUãUæ ãê¢UÐ ×ðÚðU ²æÚU ×ð´ °X¤ ÀUæðÅUæ âæ ×¢çÎÚU ãñUÐ ×ñ´ âéÕãU ×ð´ ØãUæ¢ ÂýæÍüÙæ X¤ÚUÌæ ãê¢UÐ §üàßÚU â𠪤ÂÚU Xé¤ÀU ÙãUè´ ãñUÐ ßð ¥¢çÌ× àæçBÌ ãñ´UÐ ¥ÂÙð Õøææð´ X¤ð âæÍ ßð çX¤â ÌÚUãU X¤æ çÙJæüØ ÜðÙæ ¿æãUÌð ãñ´U, ØãU ©UÙ ÂÚU ãUè çÙÖüÚU X¤ÚUÌæ ãñUÐ çÁâ â×Ø ¥æ ÂýæÍüÙæ X¤ÚUÌð ãñ´U, ©Uâ â×Ø X¤æY¤è ¥çÏX¤ àææ¢çÌ ¥æñÚU âéÚUÿææ ç×ÜÌè ãñUÐ ×ñ´ ãU×ðàææ âð §üàßÚU Xð¤ X¤ÚUèÕ ÚUãUæ ãê¢UÐ ×éÛæð ©UâX¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ

ãUæçÜØæ ÕãéU¿ç¿üÌ çYWË× ÒÜ»ð ÚUãUæð ×éiÙæÖæ§üÓ âð ÂéÙÑ ¿¿æü ×ð´ ¥æ° Îöæ Ùð X¤ãUæ çX¤ ¥»ÚU çßàæðá iØæØæÏèàæ ÂèÇUè X¤æðÇðU §â ×æ×Üð ×ð´ ×éÛæð ÕÚUè X¤ÚU Îð´»ð Ìæð ×ñ´ ÚUæðÙð ܻꢻæÐ ¥»ÚU ßð ×éÛæð X¤âêÚUßæÚU ÆUãUÚUæÌð ãñ´U Ìæð ×ñ´ §âX¤æ ×éX¤æÕÜæ X¤M¢¤»æÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ çX¤ ÁÕ X¤Öè ×ñ´ ¥ÎæÜÌ ×ð´ ãUæðÌæ ãê¢U, Ìæð ×ðÚUè ¥æ¢¹ð´ â³×æÙ X¤è ßÁãU âð Ùè¿ð ãUæðÌè ãñ´UÐ