cUXUUUU????U ??? OeXUUUU?A X?UUUU ?EX?UUUU U??X?UUU | india | Hindustan Times
  • Friday, Jul 20, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 20, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

cUXUUUU????U ??? OeXUUUU?A X?UUUU ?EX?UUUU U??X?UUU

Y?C??U Y??U cUXUUUU????U meA a?e? ??? eLW??UU ae?? OeXUUUU?A X?UUUU ?EX?W U??X?UUUU ??aea cXUUUU? ?? O?UIe? ???a? c?O? X?UUUU YUea?U cUB?U A???U? AU OeXUUUU?A XUUUUe Ie?yI? z.v ??Ae ?u? ?? OeXUUUU?A ae?? Y?? ?AXUUUUU wx c?U? AU Y????

india Updated: Oct 06, 2005 14:37 IST
???P??u
???P??u
PTI

¥¢Ç×æÙ ¥æñÚ çÙXUUUUæðÕæÚ mè â×êã ×𢠻éLWßæÚU âéÕã ÖêXUUUU¢Â XðUUUU ãËXðW ÛæÅXðUUUU ×ãâêâ çXUUUU° »°ÐÖæÚÌèØ ×æñâ× çßÖæ» XðUUUU ¥ÙéâæÚ çÚBÅÚ Âñ×æÙð ÂÚ ÖêXUUUU¢Â XUUUUè ÌèßýÌæ z.v ×æÂè »§üÐ Øã ÖêXUUUU¢Â âéÕã ¥æÆ ÕÁXUUUUÚ wx ç×ÙÅ ÂÚ ¥æØæÐ ÖêXUUUU¢Â âð ÁæÙ ×æÜ XðUUUU çXUUUUâè ÙéXUUUUâæÙ XUUUUè XUUUUæð§ü âê¿Ùæ Ùãè¢ ãñÐ