?e???a CU?oB?UU ?U A??!? ??CUe
Today in New Delhi, India
Feb 17, 2019-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?e???a CU?oB?UU ?U A??!? ??CUe

?e????a CU?oB?Uo' X?W ??CUe ?UU? XW? aAU? cYWUU AeUU? ?UoU? XWo ??U! O?UUIe? X?Wi?ye? c?cXWPa? AcUUaI U? XW?? c?cXWPa? (??cCUcaU), a??UUecUUXW cXyW?? (cYWcA?oU?oAe) Y?UU ?y??-eJ? (YW???uXWoU?oAe) ??' ??CUe XWe Ay??a? AUUey?? XWUU?U?X?W cUI?ua? cI? ???U? AUUey?? caI??UU ???U IXW AeUUe XWUU?U?XWUe c?UI??I Ie ?u ??U? Ay??a? AycXyW?? AeUUe XWUU?U?XWe cA???I?UUe UU?AXWe? Y??e??ucIXW XW?oU?A ?eUUcC?U???A XWo a?'Ae ?u ??U?

india Updated: Aug 30, 2006 03:19 IST

Õè°°×°â ÇUæòBÅÚô´ XðW °×ÇUè ÕÙÙð XWæ âÂÙæ çYWÚU ÂêÚUæ ãUôÙð XWô ãñU! ÖæÚUÌèØ XðWi¼ýèØ ç¿çXWPâæ ÂçÚUáÎ Ùð XWæØ ç¿çXWPâæ (×ðçÇUçâÙ), àææÚUèçÚUXW çXýWØæ (çYWçÁØôÜæòÁè) ¥õÚU ¼ýÃØ-»éJæ (YWæ×æüXWôÜæòÁè) ×ð´ °×ÇUè XWè Âýßðàæ ÂÚUèÿææ XWÚUæÙð XðW çÙÎðüàæ çΰ ã¢ñUÐ ÂÚUèÿææ çâ̳ÕÚU ×æãU ÌXW ÂêÚUè XWÚUæÙð XWUè çãUÎæØÌ Îè »§ü ãñUÐ Âýßðàæ ÂýçXýWØæ ÂêÚUè XWÚUæÙð XWè çÁ³×ðÎæÚUè ÚUæÁXWèØ ¥æØéßðüçÎXW XWæòÜðÁ ÅêUUçǸUØ滢Á XWô âõ´Âè »§ü ãñUÐ
ÚUæÁXWèØ ¥æØéßðüçÎXW XWæòÜðÁ ÂèÜèÖèÌ ¥õÚU ÚUæÁXWèØ ¥æØéßðüçÎXW XWæòÜðÁ ܹ٪W ×ð´ ãUè ÂÚUæSÙæÌXW XWÿææ¥ô´ XWè ÂɸUæ§ü ãUôÌè ÍèÐ »éÁÚðU Îô âæÜô´ âð Âýßðàæ ÂýçXýWØæ ãUè ÙãUè´ ãéU§üÐ çÁââð °×ÇUè XWÚUÙð XWæ Õè°°×°â ÇUæòBÅUÚUô´ XWæ âÂÙæ ÅêUÅUÙð Ü»æ ÍæÐ Îô çÎÙ ÂãUÜð ÖæÚUÌèØ XðWi¼ýèØ ç¿çXWPâæ ÂçÚUáÎ Ùð °×ÇUè XWè Âýßðàæ ÂýçXýWØæ àæéMW XWÚUæÙð XWè ãUÚUè ÛæiÇUè Îð ÎèÐ ¥æØéßðüÎ çßÖæ» XWè çÙÎðàæXW ÚUÿææ »ôSßæ×è XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ç¿çXWPâæ ÂçÚUáÎ Ùð XWæØ ç¿çXWPâæ ×ð´ {, àææÚUèçÚUXW çXýWØæ ×ð´ y ¥õÚU ¼ýÃØ-»éJæ çßáØ ×ð´ y âèÅUô´ ÂÚU Âýßðàæ ÜðÙð XWè §ÁæÁÌ Îè ãñUÐ ÚU¿Ùæ XWæØü çßáØ ×ð´ y âèÅUô´ ÂÚU Âýßðàæ XWè ×¢ÁêÚUè XWè ÂýçXýWØæ ¿Ü ÚUãUè ãñUÐ ÂèÜèÖèÌ XWæòÜðÁ ×ð´ °×ÇUè XWÿææ°¡ àæéMW XWÚUÙð XWè ¥Öè §ÁæÁÌ ÙãUè´ ç×Üè ãñUÐ
©UiãUô´Ùð ÕÌæØæ çXW Âýßðàæ ÂÚUèÿææ ÚUæÁXWèØ ¥æØéßðüçÎXW XWæòÜðÁ ÅêçǸUØ滢Á XWÚUæ°»æÐ §â XWæòÜðÁ XðW ÂýÏæÙæ¿æØü ÇUæò.¥æÚU.°â.ØæÎß XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ¥æÎðàæ ç×ÜÌð ãUè ÂÚUèÿææ XW×ðÅUè »çÆUÌ XWè Áæ°»èÐ

First Published: Aug 30, 2006 03:19 IST