XWo ?UEX?W E?U a? U U?' | india | Hindustan Times" /> XWo ?UEX?W E?U a? U U?'" /> XWo ?UEX?W E?U a? U U?'" /> XWo ?UEX?W E?U a? U U?'" /> XWo ?UEX?W E?U a? U U?'&refr=NA" style="display:none" />

?e?? a???Ie UUoo' XWo ?UEX?W E?U a? U U?'

??cCU?U aoa???Ue Y?oYW U?YyWoU?ocAS?U (Y???a?U) X?W Ae?eu y???? XW??Yy?'Wa ??' a??c?U c?cXWPaXWo' U? Y??AUo' a? YAeU XWe ??U cXW ?? ?e?? a???Ie AU?Ua??cU?o' XWo ?UEX?W E?U a? U U?'? a?I ?Ue CU??c??UeA Y?UU |UCUAy?a?UU AUU cU????J? UU??'? cXWCUUe Y?WU ?UoU? X?W a?a? YcIXW ???U? CU??c??UeA Y?UU |UCUAy?a?UU X?WXW?UUJ? ?Ue a??U? Y?I? ??'U? Io cI?ae? ?a a???UU ??' Ae?eu y???? ac?UI I?a? OUU X?W A?U?-??U? cXWCUUe UUo c?a??a??o' U? c?USa? cU???

india Updated: Sep 11, 2006 02:19 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

çXWÇUÙè â¢Õ¢Ïè ÚUô»ô´ XðW ÂýæÚ¢çÖXW ÜÿæJæ
çÎÙÖÚU ×ð´ çßâçÁüÌ ãUôÙðßæÜè ×êµæ XWè ×æµææ ×ð´ ÂçÚUßÌüÙ
×êµæ XWæ ÕÙÙæ բΠãUô ÁæÙæ
ÚUæÌ ×ð´ ÕæÚU-ÕæÚU ×êµæ PØæ» XWÚUÙæ
ÂðàææÕ ×ð´ :ØæÎæ Ûææ» ÕÙÙæ
ÂðàææÕ XWÚUÌð â×Ø ÁÜÙ
×êµæ ×ð´ ÂÍÚUè XWæ ãUôÙæ
¿ðãUÚðU XWæ YêWÜÙæ
Âæ¢ßô´ ×ð´ âêÁÙ
Õ¿æß XðW ©UÂæØ
¹æÙ-ÂæÙ ×𢠰ãUçÌØæÌ
çÙØç×Ì ÃØæØæ×
ÎÎü çÙßæÚUXW ¥õÚU °¢ÅUèÕæØôçÅUXW Îßæ¥ô´ XWæ XW× âð XW× âðßÙ
àæçBÌßhüXW Îßæ¥ô´ XWæ âðßÙ ÙãUè´ XWÚUÙæ
Ïê×ýÂæÙ ÂÚU ÚUôXW
ÇUæØçÕÅUèÁ ¥õÚU ¦ÜÇUÂðýàæÚU ÂÚU çÙØ¢µæJæ

§¢çÇUØÙ âôâæ§ÅUè ¥æòYW ÙðYýWôÜæòçÁSÅU (¥æ§°â°Ù) XðW Âêßèü ÿæðµæ XWæ¢Yýð´Wâ ×ð´ àææç×Ü ç¿çXWPâXWô´ Ùð ¥æ×ÁÙô´ âð ¥ÂèÜ XWè ãñU çXW ßð ×êµæ â¢Õ¢Ïè ÂÚðUàææçÙØô´ XWô ãUËXðW É¢U» âð Ù Üð´Ð âæÍ ãUè ÇUæØçÕÅUèÁ ¥õÚU ¦ÜÇUÂýðàæÚU ÂÚU çÙØ¢µæJæ ÚU¹ð´Ð çXWÇUÙè YðWÜ ãUôÙð XðW âÕâð ¥çÏXW ×æ×Üð ÇUæØçÕÅUèÁ ¥õÚU ¦ÜÇUÂýðàæÚU XðW XWæÚUJæ ãUè âæ×Ùð ¥æÌð ãñ´UÐ Îô çÎßâèØ §â â³×ðÜÙ ×ð´ Âêßèü ÿæðµæ âçãUÌ Îðàæ ÖÚU XðW ÁæÙð-×æÙð çXWÇUÙè ÚUô» çßàæðá½æô´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ ÚUçßßæÚU XWô XWæ¢Yýð´Wâ XðW ÎêâÚðU çÎÙ ÌXWÙèXWè âµæ ×ð´ çXWÇUÙè ÚUô»ô´ XðW §ÜæÁ XðW ¥æÏéçÙXW ¥æØæ×ô¢ ÂÚU ¿¿æü XWè »ØèÐ ÇUæò Áð ÂÅUßæÚUè, ÇUæò °×°× ÚUæÁæÂéÚUXWÚU, ÇUèXðW ÂãUæǸUè, ÇUæò ¥æÚUXðW àæ×æü, ÇUæò ßè°Ù Ûææ, ÇUæò ÁØ¢Ìæ Õôâ, ÇUæò ÂèXðW âæãêU, ÇUæò Ú¢UÁÙ âÚUXWæÚU, ÇUæò ÙæÚUæØJæ ÂýâæÎ âçãUÌ XW§ü »Jæ×æiØ ç¿çXWPâXWô´ Ùð ÃØæGØæÙ çÎØðÐ
çßàæðá½æô´ Ùð ÕÌæØæ çXW Áæ»MWXWÌæ âð çXWÇUÙè â¢Õ¢Ïè ÚUô»ô´ ÂÚU çÙØ¢µæJæ ÂæØæ Áæ âXWÌæ ãñUÐ ÇUæØçÕÅUèÁ ¥õÚU ©Uøæ ÚUBÌ¿æ ÂêÚðU çßàß ×ð´ çXWÇUÙè YðWçÜØÚU XWæ âÕâð ×ãUPßÂêJæü XWæÚUJæ ãñUÐ ßÌü×æÙ â×Ø ×ð´ ¥æÏéçÙXW ÁèßÙ àæñÜè, ¹æÙ-ÂæÙ ¥õÚU àææÚUèçÚUXW Þæ× XWè XW×è âð Üô» ÇUæØçÕÅUèÁ ¥õÚU ¦ÜÇUÂýðàæÚU XðW çàæXWæÚU ãUô ÚUãðU ãñ´UÐ çßàæðá½æô´ XðW ¥ÙéâæÚU ×êµæ â¢Õ¢Ïè ÚUô»ô´ XWô Öè »¢ÖèÚUÌæ âð ÜðÙæ ¿æçãU°Ð
çÎÙÖÚU ×ð´ çßâçÁüÌ ãUôÙðßæÜè ×êµæ XWè ×æµææ ×ð´ ÂçÚUßÌüÙ, ×êµæ XWæ ÕÙÙæ բΠãUô ÁæÙæ, ÚUæÌ ×ð´ ÕæÚU-ÕæÚU ×êµæ PØæ» XWÚUÙæ, ÂðàææÕ ×ð´ :ØæÎæ Ûææ» ÕÙÙæ, ÂðàææÕ XWÚUÌð â×Ø ÁÜÙ, ×êµæ ×ð´ ÂÍÚUè XWæ ãUôÙæ, ¿ðãUÚðU XWæ YêWÜÙæ, Âæ¢ßô´ ×ð´ âêÁÙ ¥æçÎ çXWÇUÙè â¢Õ¢Ïè ÚUô»ô´ XðW ÂýæÚ¢UçÖXW ÜÿæJæ ãñ´UÐ ÃØçBÌ XWô çÙØç×Ì ¥¢ÌÚUæÜ ÂÚU ¹êÙ ¥õÚU ÂðàææÕ XWè Á梿 XWÚUæÙè ¿æçãU°, ÌæçXW çXWÇUÙè XWè çSÍçÌ XðW ÕæÚðU ×ð´ ÂÌæ ¿Ü âXðWÐ
çXWÇUÙè XWè Õè×æçÚUØô´ âð Õ¿Ùð XðW çÜ° ©Uç¿Ì ¹æÙ-ÂæÙ, çÙØç×Ì ÃØæØæ×, ÎÎü çÙßæÚUXW Îßæ¥ô´ ¥õÚU °¢ÅUèÕæØôçÅUXW XðW âðßÙ ×ð´ XW×è, àæçBÌßhüXW Îßæ¥ô´ XWæ âðßÙ ÙãUè´ XWÚUÙæ, Ïê×ýÂæÙ ÂÚU ÚUôXW, ÇUæØçÕÅUèÁ ¥õÚU ¦ÜÇUÂðýàæÚU ÂÚU çÙØ¢µæJæ ÁMWÚUè ãñUÐ

First Published: Sep 11, 2006 02:19 IST