Today in New Delhi, India
Apr 25, 2019-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?e?CU U????XWU ae?e ??' C?U?C?Ue XWo U?XWUU y|| Y???IU

?e?CU XWe U????XWU ae?e ??' C?U?C?UeXWo U?XWUU y|| ca?XW??I UU???e c?a?c?l?U? XWo Ay?# ?e? ??'U? c?c? YcIXW?cUU?o' X?W YUea?UU ?U??' a? UO Y?I? Y???IUo' ??' XW?u AyXW?UU XWe c?a?cI??? ??'U? cYWU?U?U c?c? Aya??aU ?U Y???IUo' XWe A??? XWUU UU?U? ??U? ?aX?W ??I Y???IUo' ??' IAu ca?XW??Io' XWe A??? XWe A???e?

india Updated: Oct 19, 2006 01:17 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

Õè°ÇU XWè Ùæ×æ¢XWÙ âê¿è ×𴠻ǸUÕǸUè XWô ÜðXWÚU y|| çàæXWæØÌ ÚU梿è çßàßçßlæÜØ XWô Âýæ# ãé° ãñ´UÐ çßçß ¥çÏXWæçÚUØô´ XðW ¥ÙéâæÚU §Ù×ð´ âð ֻܻ ¥æÏð ¥æßðÎÙô´ ×ð´ XW§ü ÂýXWæÚU XWè çß⢻çÌØæ¢ ãñ´UÐ çYWÜãUæÜ çßçß ÂýàææâÙ §Ù ¥æßðÎÙô´ XWè Á梿 XWÚU ÚUãUæ ãñUÐ §âXðW ÕæÎ ¥æßðÎÙô´ ×ð´ ÎÁü çàæXWæØÌô´ XWè Á梿 XWè ÁæØð»èÐ §âXðW çÜ° çßçß ÂýàææâÙ Ùð ÀUæµæ XWËØæJæ â¢XWæØæVØÿæ âãU Õè°ÇU â×ißØXW ÇUæò âè°âÂè Üé»éÙ XWè ¥VØÿæÌæ ×ð´ v} âÎSØèØ XW×ðÅUè XWæ »ÆUÙ çXWØæ ãñUÐ XW×ðÅUè w® ¥BÌêÕÚU ÌXW Á梿 XWæØü ÂêÚUæ XWÚðU»èÐ çßçß ¥çÏXWæçÚUØô´ XðW ×éÌæçÕXW çàæXWæØÌô´ âð â¢Õ¢çÏÌ Âýæ# y|| ¥æßðÎÙô´ ×ð´ wzw ¥æßðÎÙ âãUè ÂæØð »Øð ãñ´UÐ ww® ¥æßðÎÙ µæéçÅUÂêJæü ãñ´UÐ §Ù×ð´ çXWâè ×ð´ XýW×æ¢XW ÙãUè´ ã¢ñU, Ìô çXWâè ×ð´ YWæ×ü Ù¢ÕÚU Øæ çßáØ XWæ ©UËÜð¹ ÙãUè´ çXWØæ »Øæ ãñUÐ çßçß °ðâð ¥æßðÎÙô´ XWô ÀUæ¢ÅU XWÚU ¥Ü» XWÚU ÚUãUæ ãñUÐ §âXðW ¥Üæßæ Á×àæðÎÂéÚU âð ×æµæ âæÌ ¥æßðÎÙ Âýæ# ãéU° ãñ´UÐ §Ù âÖè ×ð´ çß⢻çÌØæ¢ ×õÁêÎ ãñ´UÐ ×æÜê× ãUô çXW ÚU梿è çßçß ¥¢Ì»üÌ v® XWæòÜðÁô´ ×ð´ ¿ÜæØð Áæ ÚUãðU Õè°ÇU ÂæÆKXýW×ô´ XWè Ùæ×æ¢XWÙ âê¿è Â梿 ¥BÌêÕÚU XWô ÁæÚUè XWè »Øè ÍèÐ ÂÚ¢UÌé âê¿è ×ð´ XW§ü ÂýXWæÚU XWè »Ç¸UÕçǸUØô´ XðW ¥æÚUô XðW ¥æÜôXW ×ð´ XéWÜÂçÌ Âýô °° ¹æÙ Ùð Ùæ×æ¢XWÙ ÂÚU ÌPXWæÜ ÚUôXW Ü»æ XWÚU »Ç¸UÕçǸUØô´ XWè Á梿 XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ

First Published: Oct 19, 2006 01:17 IST