?e?CU XWe U????XWU ae?e A?UUe, ~{} XW? ??U

UU???e c?a?c?l?U? Y?IuI Ia XW?oU?Ao' ??' ?U UU??U ?e?CU A??KXyW? XWe U????XWU ae?e A?UUe XWUU Ie ?e ??U? a?? w??{-?} X?W cU? XeWU ~{} c?l?cIu?o' XW? ??U cXW?? ?? ??U? ??cUI c?l?cIu?o' XWo Ia YBIe?UU IXW U????XWU U?U? XW? cUI?ua? cI?? ?? ??U? U????XWU AycXyW?? A??? YBIe?UU a? a?eMW ?Uoe? c?c? X?W AUa?AXuW YcIXW?UUe ?a?a YGIUU X?W YUea?UU XW?oU?Ao' XWo U????XWU ae?e O?Ae A? UU?Ue ??U? ?Ui?Uo'U? XW?U? cXW ?au ??' v}? cIUo' XWe AE?U??u aecUca?I XWe A???e?

india Updated: Oct 05, 2006 01:11 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

ÚU梿è çßàßçßlæÜØ Ùæ×æ¢XWÙ Â梿 âð Îâ ¥BÌêÕÚU ÌXW
ÚU梿è çßàßçßlæÜØ ¥¢Ì»üÌ Îâ XWæòÜðÁô´ ×ð´ ¿Ü ÚUãðU Õè°ÇU ÂæÆKXýW× XWè Ùæ×æ¢XWÙ âê¿è ÁæÚUè XWÚU Îè »Øè ãñUÐ âµæ w®®{-®} XðW çÜ° XéWÜ ~{} çßlæçÍüØô´ XWæ ¿ØÙ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ¿ØçÙÌ çßlæçÍüØô´ XWô Îâ ¥BÌêÕÚU ÌXW Ùæ×æ¢XWÙ ÜðÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ »Øæ ãñUÐ Ùæ×æ¢XWÙ ÂýçXýWØæ Â梿 ¥BÌêÕÚU âð àæéMW ãUô»èÐ çßçß XðW ÁÙâ¢ÂXüW ¥çÏXWæÚUè °â°â ¥GÌÚU XðW ¥ÙéâæÚU XWæòÜðÁô´ XWô Ùæ×æ¢XWÙ âê¿è ÖðÁè Áæ ÚUãUè ãñUÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ßáü ×ð´ v}® çÎÙô´ XWè ÂɸUæ§ü âéçÙçà¿Ì XWè ÁæØð»èÐ Ùæ×æ¢XWÙ XðW çÜ° ÚU梿è XWæòÜðÁ ×ð´ ~~, ÚU梿è ×çãUÜæ XWæòÜðÁ ×ð´ ~}, ÅUæÅUæ XWæòÜðÁ ¿æ§üÕæâæ ×ð´ ~|, Á×àæðÎÂéÚU ×çãUÜæ XWæòÜðÁ ×ð´ ~|, Áè°ââèÇU¦Üê XWæòÜðÁ Á×àæðÎÂéÚU ×ð´ ~y, XWô-¥æòÂÚðUçÅUß XWæòÜðÁ ×ð´ ~}, XðW¥ô XWæòÜðÁ »é×Üæ ×ð´ ~{, ¿æ§üÕæâæ ×çãUÜæ XWæòÜðÁ ×ð´ ~z, Áð°Ü°Ù XWæòÜðÁ ¿XýWÏÚUÂéÚU ×ð´ ~} °ß¢ ÕãUÚUæ»ôǸUæ XWæòÜðÁ ×ð´ ~{ çßlæçÍüØô´ XWæ ¿ØÙ çXWØæ »Øæ ãñUÐ Þæè ¥GÌÚU Ùð ÕÌæØæ çXW Ùæ×æ¢XWÙ ×ðÏæ XðW ¥æÏæÚU ÂÚU ãéU¥æ ãñU ¥õÚU §â×ð´ ÂêÚUè ÂæÚUÎçàæüÌæ ÕÚUÌè »Øè ãñUÐ §âXðW ÌãUÌ ¥çÏXWÌ× y® ¥õÚU iØêÙÌ× w® ¥¢XW ÂæÙðßæÜð çßlæçÍüØô´ XWæ ¿ØÙ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ¿ØÙ ¥æÚUÿæJæ ÙèçÌ XWæ ÂêJæüÌÑ ÂæÜÙ çXWØæ »Øæ ãñUÐ

First Published: Oct 05, 2006 01:11 IST