e?U Ay??CU ??' ca?y?XWo' X?W SI?U??IUUJ? XWe ??V?I? U?Ue'

ca?y?? ????e ??Ie cIXWeu U? ??UP?AeJ?u cUJ?u? X?W I?UI ca?y?XW??' XW?? e?U Ay??CU ??' AISI?AU XWe ??V?I? a??# XWUUU? XW? cUI?ua? cI?? ??U? ???SI? X?W IecCiUXW??J? a? ca?y?XW XW?? cAU? ??' XW?Ue' Oe SI?U??IcUUI XWUUU? XW? YcIXW?UU SI?AU? ac?cI XW?? ?U???? a?I ?Ue ca?y?XW??' XW?? SXeWU O?U cU??uJ? XW??u a? ?eBI XWUU cI?? ?? ??U? ????e X?W cUI?ua? AUU c?O? acXyW? ?U?? ?? ??U? ?UCUe? aUUXW?UU U? ca?y?XW??' XW?? e?U Ay??CU ??' AISI?AU XWe UecI ?U??e Ie? ??U? a?a?IU c?XW?a ????e ??Ie cIXWeu U? ca?y?? ??' eJ??P?XW c?XW?a X?W cU? XW?u Y??a?XW cUI?ua? Y?U?cIXW?cUU???' XW?? cI?? ??U?? ????e U? ?I??? cXW Ay?Ic?XW a? U?XWUU ?U?? c?l?U? ??' AyI?U?V??AXW??' X?W cUUBI AI??' XW?? OUUU? XWe AycXyW?? a?e??y a?eMW XWUU Ie A???e?

india Updated: Nov 18, 2006 22:14 IST
UU?Ae?
UU?Ae?
None

çàæÿææ ×¢µæè XWæ çÙÎðüàæ
SXêWÜ ÖßÙ çÙ×æüJæ XWæØü âð çàæÿæXW ×éBÌ
ÂýÏæÙæVØæÂXWæð´ XðW çÚUBÌ ÂÎ ÖÚð ÁæØð´»ðW
ÂýæðÁðBÅU çàæÿææXW×èü XWè âðßæ â¢ÂéçCïU
ÃØæßâæçØXW XWæðâü §¢ÅUÚUÙðÅU ÂÚU Öè

çàæÿææ ×¢µæè Õ¢Ïé çÌXWèü Ùð ×ãUPßÂêJæü çÙJæüØ XðW ÌãUÌ çàæÿæXWæð´ XWæð »ëãU Âý¹¢ÇU ×ð´ ÂÎSÍæÂÙ XWè ÕæVØÌæ â×æ# XWÚUÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ ÃØßSÍæ XðW ÎëçCïUXWæðJæ âð çàæÿæXW XWæð çÁÜð ×ð´ XWãUè´ Öè SÍæÙæ¢ÌçÚUÌ XWÚUÙð XWæ ¥çÏXWæÚU SÍæÂÙæ âç×çÌ XWæð ãUæð»æÐ âæÍ ãUè çàæÿæXWæð´ XWæð SXêWÜ ÖßÙ çÙ×æüJæ XWæØü âð ×éBÌ XWÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ ×¢µæè XðW çÙÎðüàæ ÂÚU çßÖæ» âçXýWØ ãUæð »Øæ ãñUÐ °ÙÇUè° âÚUXWæÚU Ùð çàæÿæXWæð´ XWæð »ëãU Âý¹¢ÇU ×ð´ ÂÎSÍæÂÙ XWè ÙèçÌ ÕÙæØè ÍèÐ ×æÙß â¢âæÏÙ çßXWæâ ×¢µæè Õ¢Ïé çÌXWèü Ùð çàæÿææ ×ð´ »éJææP×XW çßXWæâ XðW çÜ° XW§ü ¥æßàØXW çÙÎðüàæ ¥æÜæçÏXWæçÚUØæð´ XWæð çÎØð ãñU¢Ð ×¢µæè Ùð ÕÌæØæ çXW ÂýæÍç×XW âð ÜðXWÚU ©Uøæ çßlæÜØ ×ð´ ÂýÏæÙæVØæÂXWæð´ XðW çÚUBÌ ÂÎæð´ XWæð ÖÚUÙð XWè ÂýçXýWØæ àæè²æý àæéMW XWÚU Îè ÁæØð»èÐ ÂýÏæÙæVØæÂXWæð´ XWè XW×è XðW XWæÚUJæ XW§ü ÂÚðUàææçÙØæ¢ ãUæð ÚUãUè ãñ´UÐ çàæÿæXWæð´ XWæð ÖßÙ çÙ×æüJæ XWæØü ×ð´ Ü»æØð ÁæÙð XðW XWæÚUJæ çàæÿæJæ XWæØü ÂýÖæçßÌ ãUæð ÚUãUæ ÍæÐ çàæÿæXW Öè ÂÚðUàææÙ ãUæð »Øð ÍðÐ §âð Îð¹Ìð ãéU° çàæÿæXWæð´ XWæð §â XWæØü âð ãUÅUæÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ »Øæ ãñUÐ ×¢µæè Ùð XWãUæ çXW ÚUæ:Ø XðW ÂýæðÁðBÅU çßlæÜØ XðW çàæÿææXWç×üØæð¢ XWè âðßæ â¢ÂéçCïU ÁËÎ XWÚU Üè ÁæØð»èÐ çßçÎÌ ãUæð çXW ÂýæðÁðBÅU çàæÿææXWç×üØæð´ XWè çÙØéçBÌ ßñÏÌæ XWè Á梿 ãUæð »Øè ãñUÐ ÂÎ XWæ SÍæØèXWÚUJæ Öè ãUæð ¿éXWæ ãñUÐ âðßæ â¢ÂéCïU ÙãUè´ ãUæðÙð XðW XWæÚUJæ XWæÜÕh ÂýæðiÙçÌ ÙãUè´ ç×Ü ÚUãUè ÍèÐ
ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ }w ÂýæðÁðBÅU çßlæÜØ ãñUÐ §â×ð´ ÌXWÚUèÕÙ vx®® çàæÿææXW×èü XWæØüÚUÌ ãñ´UÐ ÃØæßâæçØXW çàæÿææ XWæ𠻢ÖèÚUÌæ âð ÜðÌð ãéU° ×¢µæè Ùð §âð ÂæÚUÎàæèü ÕÙæÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ ÕÌæØæ çXW XWæðâü XWè ÁæÙXWæÚUè °XW ×æãU ×ð´ §¢ÅUÚUÙðÅU ÂÚU Öè ©UÂÜ¦Ï XWÚUæ Îè ÁæØð»èÐ ×æñÜæÙæ ¥æÁæÎ XWæòÜðÁ XðW Ü¢çÕÌ ×æ×Üð XðW çÙcÂæÎÙ XWæ çÙÎðüàæ Îð çÎØæ »Øæ ãñUÐ

First Published: Nov 18, 2006 22:14 IST