X?W A?!? CUX?WI E?UUU | india | Hindustan Times" /> X?W A?!? CUX?WI E?UUU " /> X?W A?!? CUX?WI E?UUU " /> X?W A?!? CUX?WI E?UUU " />
Today in New Delhi, India
May 22, 2019-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?e?UO?C?U ??' ?C?U cUU???U X?W A?!? CUX?WI E?UUU

UUc???UU XW?? I??A?UUU IXWUUe?U IeU ?A? A?A?C?U?? ?!? X?W A?a A?U??' ??' ?V? AyI?a? AecUa X?W a?U??? a? ?eAe AecUa U? IS?e ?eiUeU?U ?UYuW ?C?U ca??U cUU???U X?W A?!? CUX?WI ??UU cUU???

india Updated: Jan 16, 2006 00:55 IST
c?UiIeSI?U a???I
c?UiIeSI?U a???I
PTI

ÚUçßßæÚU XWæð ÎæðÂãUÚU ÌXWÚUèÕÙ ÌèÙ ÕÁð ¿ÂðǸUßæ »æ¡ß XðW Âæâ Á¢»Üæð´ ×ð´ ×VØ ÂýÎðàæ ÂéçÜâ XðW âãUØæð» âð ØêÂè ÂéçÜâ Ùð ÎSØé ×éiÙèÜæÜ ©UYüW ¹Ç¸U» çâ¢ãU ç»ÚUæðãU XðW Âæ¡¿ ÇUXñWÌ ×æÚU ç»ÚUæ°Ð ×éÆUÖðǸU ×ð´ »æ¡ß XWè °XW ÜǸUXWè ×èÚUæ ØæÎß ¥æñÚU ×VØÂýÎðàæ ÂéçÜâ XWæ çâÂæãUè XëWÂæÜ çâ¢ãU Öè ²ææØÜ ãéU¥æ ãñUUÐ ×èÚUæ XWè ãUæÜÌ »¢ÖèÚU ãUæðÙð ÂÚU ©Uâð âÌÙæ çÚUYWÚU çXWØæ »Øæ ãñUÐ ×èÚUæ XWè ×æ¡ XWæ ¥æÚUæð ãñU çXW ©UâXWè ÕðÅUè ÂéçÜâ XWè »æðÜè âð ²ææØÜ ãéU§ü ãñUÐ ²æÅUÙæSÍÜ âð ÖæÚUè ×æµææ ×ð´ Õ¢ÎêXð´W ¥æñÚU çÁ¢Îæ XWæÚUÌêâ ÕÚUæ×Î ãéU¥æ ãñUÐ ×æÚðU »° ÇUXñWÌæð´ XWè ÂãU¿æÙ ×éiÙè ÜæÜ Ùæ§ü, ¿éBXWè ÜæÜ ØæÎß, XW×Üðàæ ØæÎß ÌÍæ ¥¯ÀðU ØæÎß XðW MW ×ð´ XWè »§ü ãñUÐ Âæ¡¿ßð´ ÇUXñWÌ XWè ÂãU¿æÙ ÙãUè´ ãUæð âXWè ãñUÐ âÌÙæ XðW °âÂè ÚUæçàæÎ YWÚUèÎ Ùð ÕÌæØæ çXW ×éiÙè ÜæÜ ØæÎß ÂÚU ×Âý ÂéçÜâ Ùð Âæ¡¿ ãUÁæÚU LW° XWæ §Ùæ× ²ææðçáÌ çXWØæ ÍæÐ

First Published: Jan 16, 2006 00:55 IST