XW???uU? ??I UU?? | india | Hindustan Times" /> XW???uU? ??I UU?? " /> XW???uU? ??I UU?? " /> XW???uU? ??I UU?? " /> XW???uU? ??I UU??&refr=NA" alt="?e?Y?? a? Ie??u??U?UU AUU Ay??CU Y?UU Y??U XW???uU? ??I UU??" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Jan 19, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?e?Y?? a? Ie??u??U?UU AUU Ay??CU Y?UU Y??U XW???uU? ??I UU??

IU?U?? Ay??CU X?W AyO?UUe XeWca AI?cIXW?UUe a?U A????I a??XW ??IU ???U?e X?W a?I Ay?e? I??ui?y UU?? m?UU?XWcII I??UU AUU YO?y ????U?UU cXW? A?U? XW?? U?XWUU IU?U?? YUU?AAc??I XW?u??UUe a??? XWe ???UXW CU?. ?UUeXW XWe YV?y?I? ??' a?????UU XW?? ?eU?u?

india Updated: Dec 04, 2006 21:48 IST

ÌÚñUØæ Âý¹¢ÇU XðW ÂýÖæÚUè XëWçá ÂÎæçÏXWæÚUè âãU ¢¿æØÌ âðßXW ¹ðÎÙ ×æ¢Ûæè XðW âæÍ Âý×é¹ Ï×ðüi¼ý ÚUæØ mæÚUæ XWçÍÌ ÌæñÚU ÂÚU ¥Ö¼ý ÃØßãUæÚU çXW° ÁæÙð XWæð ÜðXWÚU ÌÚñUØæ ¥ÚUæÁÂçµæÌ XW×ü¿æÚUè ⢲æ XWè ÕñÆUXW ÇUæ. ×ÚUèXW XWè ¥VØÿæÌæ ×ð´ âæð×ßæÚU XWæð ãéU§üÐ §â ×égð XWæð ÜðXWÚU Âý¹¢ÇU ¥æñÚU ¥¢¿Ü XWæØæüÜØ çÎÙÖÚU բΠÚUãðUÐ

ÎæðÙæð´ XWæØæüÜØæð´ ×ð´ XWæ×XWæÁ ÕæçÏÌ ÚUãUÙð âð ÎêÚU-ÎÚUæÁ âð ¥æ° »ýæ×èJææð´ XWæð çÙÚUæàæ ãUæðXWÚU ÜæñÅUÙæ ÂǸUæÐ ÕñÆUXW XðW ©UÂÚUæ¢Ì XW×ü¿æçÚUØæð´ mæÚUæ °XW ½ææÂÙ ÕèÇUè¥æð XWæð âæñ´Âæ »ØæÐ ½ææÂÙ ×ð´ §â ×æ×Üð ×ð´ ©Uç¿Ì XWæÚüUßæ§ü XWè ×梻 XWè »§üÐ XW×ü¿æçÚUØæð´ Ùð ÕÌæØæ çXW ¥æ»æ×è Ùæñ çÎâ¢ÕÚU XWæð XW×ü¿æÚUè ⢲æ XðW çÁÜæSÌÚU XðW ÙðÌæ Öè ØãUæ¢ ¥æ°¢»ðÐ ØçÎ ÂýàææâÙ mæÚUæ XWæÚüUßæ§ü ÙãUè´ ãUæð»è Ìæð ⢲æ XðW ßÚUèØ ÙðÌæ¥æð´ XðW çÙÎðüàæ ÂÚU ¥æ»ð XWè ÚUJæÙèçÌ ÕÙæ§ü Áæ°»èÐ ÕñÆUXW ×ð´ ç¿ÌÚ¢UÁÙ ÂýâæÎ, çÁÌði¼ý XéW×æÚU, âéÚðUàæ ¥æðÛææ, ßèÚðUi¼ý çâ¢ãU, çßàæéÙÎðß çâ¢ãU, ÚUæ׿¢¼ý ×æ¢Ûæè Öè ÍðÐ ©UÏÚU Âý×é¹ âð ÂêÀðU ÁæÙð ÂÚU ©UiãUæð´Ùð ©UBÌ ¥æÚUæð XWæð ÕðÕéçÙØæÎ ÕÌæØæÐ

First Published: Dec 04, 2006 21:48 IST