Today in New Delhi, India
Nov 21, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?eA#YWUUUUU c???I ?eG?????e X?W IUU??UU ??' A?e!U??

cUXW?? ?eU??o' X?W ?II?U X?W I?UU?U ?eA#YWUUUUU ??' aA?-UU?UoI XW??uXWI?uYo' X?W ?e? ?eU? ??UaXW ?UXWUU?? ??' aA? X?W ?XW U?I? ?eA#YWUU UU?J?? XWe ?UP?? XWo U?XWUU ?UAA? c???I eLW??UU XWo ?eG?????e ?eU??? ?a?U ??I? X?W IUU??UU ??' A?eU!? ??? UU?UoI X?W Io ?cUUDiU U?I? YUeUU?I? ??IUUe ? ?eU?UiIy ?a?U ??e ??I? a? c?U? Y?UU ?UUa? ??! XWe cXW ?eA#YWUUUUU X?W aA? U?I?Yo' X?W I??? ??' UU?UoI U?I? XW?cIUU UU?J?? XWo cUU#I?UU U?Ue' cXW?? A?U? ??c?U??

india Updated: Nov 03, 2006 00:07 IST

çÙXWæØ ¿éÙæßô´ XðW ×ÌÎæÙ XðW ÎõÚUæÙ ×éÁ£YWÚUÙ»ÚU ×ð´ âÂæ-ÚUæÜôÎ XWæØüXWÌæü¥ô´ XðW Õè¿ ãéU° ¨ãUâXW ÅUXWÚUæß ×ð´ âÂæ XðW °XW ÙðÌæ ×éÁ£YWÚU ÚUæJææ XWè ãUPØæ XWô ÜðXWÚU ©UÂÁæ çßßæÎ »éLWßæÚU XWô ×éGØ×¢µæè ×éÜæØ× ¨âãU ØæÎß XðW ÎÚUÕæÚU ×ð´ ÂãéU¡¿ »ØæÐ ÚUæÜôÎ XðW Îô ßçÚUDïU ÙðÌæ ¥ÙéÚUæÏæ ¿õÏÚUè ß ßèÚðUiÎý ¨âãU Þæè ØæÎß âð ç×Üð ¥õÚU ©UÙâð ×æ¡» XWè çXW ×éÁ£YWÚUÙ»ÚU XðW âÂæ ÙðÌæ¥ô´ XðW ÎÕæß ×ð´ ÚUæÜôÎ ÙðÌæ XWæçÎÚU ÚUæJææ XWô ç»ÚU£ÌæÚU ÙãUè´ çXWØæ ÁæÙæ ¿æçãU°Ð ©UÏÚU §SÌèYWæ ÎðÙð ßæÜð âÂæ XðW Îô âæ¢âÎô´ ß ÌèÙ çßÏæØXWô´ XWè ¥»é¥æ§ü XWÚU ÚUãðU ×éÁ£YWÚUÙ»ÚU XðW âæ¢âÎ ×éiÙßÚU ãUâÙ Öè »éLWßæÚU XWô ܹ٪W Âãé¡U¿ðÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ÁÕ ÌXW ×æ¡» ÂêÚUè ÙãUè´ ãUô»è §SÌèYWæ ßæÂâ ÙãUè´ ãUô»æÐ §ÏÚU SÍæÙèØ ØêçÙÅUè XWæÜðÁ XðW XWæØüXýW× ×ð´ çãUSâæ ÜðÙð XðW ÕæÎ ×èçÇUØæ XðW âßæÜô´ XðW ÁßæÕ ×ð´ ×éGØ×¢µæè Ùð XWãUæ çXW ×éÁ£YWÚUÙ»ÚU XðW âÂæ ÙðÌæ¥ô´ XðW §SÌèYðW âð ©UÂÁæ ÂýXWÚUJæ XWô§ü ÂÚðUàææÙè XWè ÕæÌ ÙãUè´ ãñUÐ ÂæÅUèü §âXWæ â×æÏæÙ XWÚU Üð»èÐ âÂæ ×ãæâç¿ß çàæßÂæÜ ¨âãU ØæÎß Ùð Âýðâ XWæ¢Yýð´Wâ ×ð´ §â ×âÜð ÂÚU XWãUæ çXW XWô§ü §SÌèYWæ ÙãUè´ ãéU¥æ ãñUÐ ØãU ÂæÅUèü XWæ ¥¢ÎMWÙè ×æ×Üæ ãñU ¥õÚU ÂæÅUèü §âð çÙÂÅUæ Üð»èÐ
ܹ٪W Âãé¡U¿ð ÚUæÜôÎ ¥VØÿæ ¥çÁÌ ¨âãU Ùð ¥¹ÕæÚU ßæÜô´ âð ÕæÌ¿èÌ ×ð´ XWãUæ çXW ÂæÅUèü XðW ÙðÌæ¥ô´ Ùð ×éGØ×¢µæè XðW â×ÿæ ÂêÚUè ÕæÌ ÚU¹è ãñU ¥õÚU ×æ¡» XWè ãñU çXW Áæ¡¿ ÂêÚUè Ù ãUôÙð ÌXW çXWâè XWè ç»ÚU£ÌæÚUè ÙãUè´ ãUôÙè ¿æçãU°Ð Þæè ¨âãU Ùð XWãUæ çXW ×éGØ×¢µæè Ùð ÖÚUôâæ çÎÜæØæ ãñU çXW çXWâè çÙÎôüá XWô ç»ÚU£ÌæÚU ÙãUè´ çXWØæ Áæ°»æÐ Þæè ¨âãU Ùð XWãUæ çXW ÚUæÁÙèçÌXW Ûæ»Ç¸ðU ãUôÌð ÚUãUÌð ãñ´U ÜðçXWÙ ÎÕæß ×ð´ XWô§ü XWæ× ÙãUè´ ãUôÙæ ¿æçãU°Ð âÂæ XðW ÙðÌæ §SÌèYWæ ÎðXWÚU ÎÕæß ÕÙæÙð XWè XWôçàæàæ XWÚU ÚUãðU ãñ´UÐ ÂéçÜâ ÂÚU çXWâè ÌÚUãU XWæ ÎÕæß ÙãUè´ ãUôÙæ ¿æçãU°Ð ©UiãUô´Ùð §ââð §ÙXWæÚU çXWØæ çXW ÚUæÜôÎ ×éGØ×¢µæè ÂÚU ÎÕæß ÕÙæ ÚUãUæ ãñUÐ ©UÏÚU Âýðâ XWæ¢Yýð´Wâ ×ð´ çàæßÂæÜ ¨âãU ØæÎß Ùð XWãUæ çXW âÂæ-ÚUæÜôÎ ×ð´ XWô§ü çßßæÎ ÙãUè´ ãñUÐ ×éÁ£YWÚUÙ»ÚU ×ð´ ßæXWØæ ãéU¥æ ãñU çÁâ×ð´ âÂæ XðW Üô» ÂèçǸUÌ ãéU° ãñ´UÐ §â×ð´ Áô Öè ÁMWÚUè ãUô»æ XWæÚüUßæ§ü ãUô»è ÜðçXWÙ §ââð ÎôÙô´ ÎÜô´ XðW çÚUàÌô´ ÂÚU XWô§ü ¥âÚU ÙãUè´ ÂǸUæ ãñUÐ âÂæ XðW ÙðÌæ¥ô´ âð XWãUæ »Øæ ãñU çXW XWæÚüUßæ§ü ãUô»è ¥õÚU ßð ×æÙ »° ãñ´UÐ Þæè ØæÎß Ùð XWãUæ çXW ©Uiãð´U çXWâè XWæ §SÌèYWæ ÙãUè´ ç×Üæ ãñUÐ

First Published: Nov 03, 2006 00:07 IST