Today in New Delhi, India
May 24, 2019-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?eaeaeY??u ?UUeI?? YAU? ????? c???U?

B?? O?UUIe? cXy?X???U X????U??U ???CuU YAU? ????? c???U ?UUeIU? X?e a??? UU?U? ??U, I?cX? UU?Ci?Ue? ?Ue? Y??UU ???U??U ?Ue???' X??? Y?a?Ue a? ?X? SIU a? IeaU?U SIU IX? U? A??? A? aX??? ?eaeaeY??u X?? ?X? YcIX??UUe U? ?Ue ???CuU X??? ??U cIU?SA aeU??? cI?? ??U?

india Updated: Mar 22, 2006 18:43 IST
??CU??-?ca??U <SPAN class=i?eA ac?ua">
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
None

BØæ ÖæÚUÌèØ çXý¤Xð¤ÅU X¢¤ÅþUæðÜ ÕæðÇüU (Õèâèâè¥æ§ü) ¥ÂÙæ Õæ𧢻 çß×æÙ ¹ÚUèÎÙð X¤è âæð¿ ÚUãUæ ãñU, ÌæçX¤ ÚUæCïþUèØ ÅUè× ¥æñÚU ×ðãU×æÙ ÅUè×æð´ X¤æð ¥æâæÙè âð °X¤ SÍÜ âð ÎêâÚðU SÍÜ ÌX¤ Üð ÁæØæ Áæ âXð¤? Õèâèâè¥æ§ü X𤠰X¤ ¥çÏX¤æÚUè Ùð ãUè ÕæðÇüU X¤æð ØãU çÎÜ¿S âéÛææß çÎØæ ãñUÐ

ØãU ¥ÂýPØæçàæÌ âéÛææß ÌÕ âæ×Ùð ¥æØæ ÁÕ §¢RÜñ´ÇU X¤è çXý¤Xð¤ÅU ÅUè× X¤ð ÂýÕ¢ÏÙ Ùð ×æñÁêÎæ ÅðUSÅU o뢹Üæ âð ÁéǸðU SÍÜæð´ ÌX¤ Âãé¢U¿Ùð X¤ð çÜ° âèÏè ©UǸUæÙæð´ X¤è ×梻 X¤èÐ

Õèâèâè¥æ§ü XðW °X¤ ßçÚUDïU ¥çÏX¤æÚUè Ùð ÕÌæØæ çX¤ §¢RÜñ´ÇU X¤è ÅUè× Ùð Ùæ»ÂéÚU ¥æñÚU ×æðãUæÜè X¤ð Õè¿ âèÏè ©UǸUæÙæð´ X¤è ×梻 X¤è ÍèÐ ÌÕ §â ×梻 X¤æ𠻢ÖèÚUÌæ âð ÜðÌð ãéU° ÕæðÇüU XðW °X¤ âÎSØ Ùð Õæ𧢻 |y| ¹ÚUèÎÙð X¤æ âéÛææß çÎØæ, ÌæçX¤ ²æÚðUÜê ÅUè× ¥æñÚU ×ðãU×æÙ ÅUè× Xð¤ ç¹ÜæçǸUØæð´ ¥æñÚU ¹ðÜ ¥çÏX¤æçÚUØæð´ X¤æð °X¤ SÍÜ âð ÎêâÚðU SÍÜ ÌX¤ ¥æâæÙè âð Âãé¢U¿æØæ Áæ âXð¤Ð

¥çÏX¤æÚUè Ùð X¤ãUæ çX¤ çÕýçÅUàæ ÅUè× ÂýÕ¢ÏÙ X¤è §â ×梻 ÂÚU ×æðãUæÜè ×ð´ °X¤ ÕæðÇüU âÎSØ Ùð ØãU âéÛææß âæ×Ùð ÚU¹æÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ çX¤ §â âÎSØ X¤æ ×æÙÙæ ãñU çX¤ çß×æÙ ¹ÚUèÎÙð âð ç¹ÜæçǸUØæð´ X¤æð °X¤ SÍæÙ âð ÎêâÚðU SÍæÙ ÌX¤ âéÚUçÿæÌ Âãé¢U¿æÙæ ÕðãUÎ ¥æâæÙ ãUæð Áæ°»æÐ §ââð X¤§ü ÌÚUãU Xð¤ âéÚUÿææ ¹ÌÚðU ÅUÜð´»ðÐ

§â ¥çÏX¤æÚUè Ùð ÕÌæØæ çX¤ °ðâè âÜæãU ÎðÙð ßæÜð âÎSØ Ùð X¤ãUæ çX¤ °ØÚUÜæ§Ùæð´ ×ð´ âèÅUæð´ X¤è ©UÂܦÏÌæ ÂÚU çÙÖüÚU ÚUãUÙð X¤ð ÕÁæØ §â çß×æÙ Xð¤ ÁçÚU° ç¹ÜæçǸUØæð´ X¤æð ¥æâæÙè âð °X¤ ×ðÁÕæÙ àæãUÚU âð ÎêâÚðU ×ðÁÕæÙ àæãUÚU ×ð´ Âãé¢U¿æØæ Áæ âX¤Ìæ ãñUÐ ¥Öè ç¹ÜæçǸUØæð´ X¤æð çßçÖiÙ °ØÚUÜæ§Ùæð´ Xð¤ ÁçÚU° ×ñ¿ SÍÜæð´ ÌX¤ Âãé¢U¿æØæ ÁæÌæ ãñUÐ §âX¤ð çÜ° âèÅUæð´ X¤è ©UÂܦÏÌæ X¤æ VØæÙ ÚU¹Ùæ ãUæðÌæ ãñUÐ

Õèâèâè¥æ§ü X𤠧⠥çÏX¤æÚUè Ùð ÕÌæØæ çX¤ §â âÎSØ X¤è ØãU Öè âÜæãU ãñU çX¤ §â çß×æÙ X¤æ §SÌð×æÜ ÎÜè ÅþUæòY¤è ¥æñÚU ÚUJæÁè ÅþUæòY¤è Áñâð ²æÚðUÜê ÅêUÙæü×ð´ÅUæð´ X¤è ÅUè×æð´ X¤æð Öè °X¤ SÍæÙ âð ÎêâÚðU SÍæÙ ÌX¤ Üð ÁæÙð Xð¤ çÜ° çX¤Øæ ÁæÙæ ¿æçãU°Ð ØãU Õèâèâè¥æ§ü âÎSØæð´ X¤è ¥æðÚU âð Îè ÁæÙð ßæÜè ÌèâÚUè ¥ÂýPØæçàæÌ âÜæãU ãñUÐ §ââð ÂãUÜð Õèâèâè¥æ§ü X¤ð Âêßü ¥VØÿæ ¥æ§ü°â çÕ¢¼ýæ Ùð ÕæðÇüU X¤æð ¥ÂÙæ ÅðUÜèçßÁÙ ¿ñÙÜ àæéM¤ X¤ÚUÙð X¤è âÜæãU Îè ÍèÐ ßãUè´ °X¤ ¥æñÚU âÎSØ Ùð Õèâèâè¥æ§ü X¤æð ¹ðÜ ©UPÂæÎ ÌñØæÚU X¤ÚUÙð X¤ð çÜ° ¥ÂÙè Yñ¤BÅUÚUè àæéM¤ X¤ÚUÙð X¤è âÜæãU Îè ÍèÐ

First Published: Mar 22, 2006 18:43 IST