?eAeoZ X?W a?I ?Uo AcUU??UU aa?cBIXWUUJ?

??Uec? XWe Y??aI Y??e ?E? ?u ??? OAe??? a?UI? a?I?O XWe XW??U? XWUU? ??Ue aU?IU a??A ??? ??e ?Uec? XWe Y??aI Y??e XW? ??? ?u f?e? AU?Ie I?? Ia?XW??? ??? ca?y??, S??Sf? Y??U c?c??ii? AyXW?U X?W UG?-UG??? XWe aec?V???? ?e???? XWU?U?, S??? ??cBI m?UU? S??Sf? X?W ??U? ??' c??I? XWUU? X?W XW?UJ? Y??aI Y??e ?E? ?u ??? ?!???? ??? cUU?IU XW?? XWUI? U?U?, a?eh ????AU, A?Ue Y??U ??? y?J? XWUU? X?W XW?UJ? a?? ?c?u ?? ?aa? ??e ?WAU XW? ?eAeu c?U A?I? U?? ???? a??U??? XW? U?U-a?U X?W XW?UJ? U????? XWe Y??aI Y??e XW? ??? ?u f?e? Y? a??U ??? ??e Y??aI Y??e ?E? ?u ???

india Updated: Dec 11, 2006 00:29 IST

³æÙécØ XWè ¥æñâÌ ¥æØé Õɸ »§ü ãñÐ ÒÁèßð× àæÚÎÑ àæÌ×Ó XWè XWæ×Ùæ XWÚÙð ßæÜè âÙæÌÙ â×æÁ ×𢠬æè ×ÙécØ XWè ¥æñâÌ ¥æØé XW× ãæ𠻧ü fæèÐ ÂÚ¢Ìé Îæð ÎàæXWæð¢ ×ð¢ çàæÿææ, SßæSfØ ¥æñÚ çßç¬æiiæ ÂýXWæÚ XðW ÚGæ-ÚGææß XWè âéçßVææ°¢ ×éãñØæ XWÚæÙð, SßØ¢ ÃØçBÌ mæÚUæ SßæSfØ XðW ÕæÚð ×ð´ ç¿¢Ìæ XWÚÙð XðW XWæÚJæ ¥æñâÌ ¥æØé Õɸ »§ü ãñÐ Øê¡ Ìæð »æ¡ßæð¢ ×ð¢ çÙÚ¢ÌÚ XWæ× XWÚÌð ÚãÙð, àæéh ¬ææðÁÙ, ÂæÙè ¥æñÚ ãßæ »ýãJæ XWÚÙð XðW XWæÚJæ âæñ ßcæü Øæ ©ââð ¬æè ªWÂÚ XWð ÕéÁé»ü ç×Ü ÁæÌð Úãð ãñ¢Ð àæãÚæð¢ XWð ÚãÙ-âãÙ XðW XWæÚJæ Üæð»æð¢ XWè ¥æñâÌ ¥æØé XW× ãæ𠻧ü fæèÐ ¥Õ àæãÚ ×𢠬æè ¥æñâÌ ¥æØé Õɸ »§ü ãñÐ ÕéÁé»ôZ XWè ç¿¢Ìæ ¥æñÚ ÌÎÙéXWêÜ ©ÙXWè ÃØßSfææ XWè ÂãÜ XWÚÙæ ÂçÚßæÚ XWæ XWæØü ãñÐ ÕéÁé»ü ¬æè ÂçÚßæÚ XWæ çßàæðcæ ¥¢» ãñÐ ÂçÚßæÚ XðW çÜ° ãè ©âÙð çÁiλè Ü»æ§ü ãñÐ §â ¬ææÚÌèØ âÙæÌÙ â×æÁ ×𢠬æè ÕãéÌ XWéÀ §ÌÙè ÌðÁè âð ÕÎÜæ ãñ çXW Üæð»æð¢ XWæð âæð¿Ùð â×ÛæÙð XWæ ¥ßâÚ Ùãè¢ ç×ÜÌæ çXW ÂéÚæÙè ÃØßSfææ, ÚèçÌ-çÚßæÁ ¥æñÚ ÁèßÙ ×êËØæð¢ XWæð ÀæðǸð Øæ ÂXWÇð¸¢Ð ÂéÚæÙè ÃØßSfææ¥æð¢ XWô °XW ÛæÅXðW ×ð¢ ÌæðǸ XWÚ Ù§ü ÕÙ氢РÕÎÜð ãé° ÂæçÚßæçÚXW ÁèßÙ ×êËØæð¢ ×ð¢ ÕéÁé»ôZ XWè â×SØæ°¢ ÁÕ âæ×Ùð ¥æ§Z Ìæð ÂçÚßæÚ ãè Ùãè´ âæ×æçÁXW â¢Sfææ¥æ𢠥æñÚ âÚXWæÚ XðW ¬æè XWæÙ GæǸð ãé°Ð ÌèÙ ÎàæXW Âêßü Òßëhæ Âð¢àæÙÓ XWè àæéMW¥æÌ Úæ:Ø âÚXWæÚæð¢ Ùð XWèÐ ã×æÚè XWËØæJæXWæÚè ÚæÁ ÃØßSfææ ãæðÌð ãé° ¬æè §â×ð¢ â¢ßðÎÙæ »æØÕ ãñÐ ÂÚ¢Ìé XW¬æè-XW¬æè ÁÙ â×SØæ¥æ¢ð XWð ÂýçÌ ¥çÌ â¢ßðÎÙàæèÜ ãæðXWÚ XWæÙêÙ ÕÙæÙð Ìfææ â×SØæ»ýSÌ ß»ü XWð çÜ° âéçßVææ°¢ ×éãñØæ XWÚæÙæ XWËØæJæXWæÚè ÚæÁ ÃØßSfææ XWæ ÎæçØPß ÕÙ ÁæÌæ ãñÐ

×æÌæ-çÂÌæ ¥æñÚ ßçÚcÆ Ùæ»çÚXW (XWËØæJæ ß ÎðGæÚðGæ) çßVæðØXW w®®{, XWæ ©gðàØ ÕéÁé»ôZ XWæð çßöæèØ âéÚÿææ ÎðÙð ¥æñÚ ©ÙXWè GæéàæãæÜè âéçÙçà¿Ì XWÚÙæ ãñÐ ¥ÂÙæ Gæ¿ü ¿ÜæÙð ×𢠥ÿæ× ÕéÁé»ôZ XWæð ©ÙXðW Õ¯¿ð, âæñÌðÜð Õ¯¿ð, »æðÎ çÜ° Õ¯¿ð Ìfææ ÙæÌè-ÂæðÌæð¢ âð ×æçâXW ¬æöææ çÎÜßæØæ Áæ°»æ ¥æñÚ ¬æè âéçßVæ氢Р¥¯Àè ÕæÌ ãñÐ ÂÚ¢Ìé çß¿æÚUJæèØ ãñ çXW BØæ §Ù ÕéÁé»ôZ XWæð XðWßÜ ÚæðÅè, XWÂÇæ, ×XWæÙ ¿æçã° ? BØæ ßëhæÞæ×æð¢ ×𢠥æÚæ×Îðã ÃØßSfææ XWÚÙð, §ÙXWð Õ¯¿æð¢ âð ×æçâXW ¬æöææ çÎÜßæÙð Øæ Ù ÎðÙð ÂÚ Áé×æüÙæ Øæ âÁæ çÎÜßæXWÚ §iãð¢ ÂýâiÙ ÚGææ Áæ âXWÌæ ãñ? BØæ ßëhæÞæ×æð¢ ×ð¢ ßëh ÂýâiÙ ãñ¢? BØæ §ÙXWè â×SØæ¥æð¢ XWæ ãÜ ßëhæÞæ× ãñ? â¿ Ìæð Øã ãñ çXW ßëhæÞæ×æð¢ ×ð¢ ã×æÚð ÕéÁé»ü Gæéàæ Ùãè¢ ãñ¢Ð ÚæðÅè, XWÂÇ¸æ ¥æñÚ ×XWæÙ XðW ªWÂÚ ¬æè ÕéÁé»ü XWè XéWÀ ¥æßàØXWÌæ°¢ ãñ¢Ð ©iã𢠬æè ¥ÂÙè âéÙæÙð ¥æñÚ ÎêâÚæð¢ XWæð âéÙÙð XWè ÂǸè ÚãÌè ãñÐ Õ¯¿æð¢ âð ¥Ü» ÚGæXWÚ ©iãð¢ ÂýâiÙ Ùãè¢ ÚGææ Áæ âXWÌæÐ §âçÜ° âéGæÎ ÃØßSfææ Ìæð ©iã𢠩ÙXðW ²æÚ ×ð¢ ÚãÙð XWè ãè ãæð âXWÌè ãñÐ ÂÚ àæãÚè ×VØ×ß»èüØ ÕéÁé»ôZ XWè, çÁÙXWè çSfæçÌ :ØæÎæ GæÚæÕ ãñ, àæãÚè çßXWæâ ÂýæçVæXWÚJæ Áñâè âÚXWæÚè â¢Sfææ¥æð¢ Ùð ¬æè £ÜñÅ ×ð¢ Îæð ãè àæØÙXWÿæ ÕÙæ° ãñ¢Ð ©Ù XWÕêÌÚGææÙæð¢ ×ð¢ ßëh ×æÌæ-çÂÌæ XðW çÜ° àæØÙXWÿæ ãè Ùãè¢ ÕÙæ°Ð °XW XW×Úæ ÂçÌ-ÂPÙè ¥æñÚ ÎêâÚæ ©ÙXðW Îæð Øæ §XWÜæñÌð/§XWÜæñÌè XðW çÜ° ãñÐ ßð ÕðÅð-ÕðçÅØæ¡ ¿æãXWÚ ¬æè ¥ÂÙð ×æÌæ-çÂÌæ¥æð¢ XWæð ¥ÂÙð Âæâ Ùãè¢ ÚGæ âXWÌðÐ àæãÚæ¢ð ×𢠪W¡¿è §×æÚÌæð¢ XWæ Á¢»Ü GæǸæ XWÚ ÜæGæ-ÜæGæ ¥æßæâ ÕÙæÙð ßæÜæð¢ Ùð ×æÙ çÜØæ çXW Õ¯¿ð ¥ÂÙð ÕéÁé»ôZ XWæð ¥ÂÙð âæfæ Ùãè¢ ÚGæð¢»ðÐ §âçÜ° Îæð ÕðÇMW× XðW ãè ×VØ×ß»èüØ £ÜñÅ ÕÙæ°Ð

ã×æÚè ÁèßÙ ÃØßSfææ ×𢠿æÚ ¥æÞæ×æð¢ XWè ÃØßSfææ fæèÐ ßæÙÂýSfæ ¥æÞæ× ×ð¢ ÕéÁé»ôZ XðW çÜ° ÌèfææüÅÙ XWÚÙð ¥æñÚ ÌèfæüSfæÜæð¢ ÂÚ ÚãÙð, »¢»æ âðßÙ XWÚÙð ¥æçÎ XWè ÃØßSfææ fæèÐ °XW ¥æðÚ Áãæ¡ ÕéÁé»ü VæèÚð-VæèÚðU ²æÚ-â¢âæÚ âð ¥ÂÙæ ×æðã ÌæðǸÙð XWæ ¥¬Øæâ XWÚÌð fæð, ßãè¢ ©ÙXWð Õ¯¿ð ¬æè ¥XðWÜð ÚãÙð XWæ ¥æ٢ΠÜðÌð fæðÐ XWãæ-âéÙæ ¥æñÚ â×Ûææ »Øæ çXW XëWçcæÂýVææÙ â×æÁ ×ð¢ ÕéÁé»ôZ XWð ÜæØXW ¬æè XWæ× fæð ¥æñÚ ßð ÂêÀð ¬æè ÁæÌð fæðÐ âæ×æçÁXW Õ¢VæÙ âGÌ fææÐ çXWâè ÂçÚßæÚ ×ð¢ ÕéÁé»ü XWè ¥ßãðÜÙæ ãæðÙð ÂÚ ÂêÚUæ »æ¡ß ©âXWè ¬æPâüÙæ XWÚÌæ fææÐ Üæð» â×æÁ ¬æØ XðW XWæÚJæ ¬æè ¥ÂÙð ÕéÁé»ôZ XWè âðßæ XWÚÌð fæðÐ ¥æÁ »æ¡ßæð¢ ×𢠬æè â×æÁ ¬æØ â×æ`Ì ãæð »ØæÐ ©ÙXðW ¥çVæXWæÚ â¢ÚÿæJæ XWð çÜ° XWæÙêÙ ÕÙæÙæ °XW `æÿæ ãñÐ ÂÚ¢Ìé Øã ¬æè âPØ ãñ çXW ¥ÂÙð XWæÙêÙè ãXW XðW çÜ° ÕéÁé»ü XWæðÅü-XW¿ãÚè XðW ßcæôZ ¿BXWÚ Ùãè¢ Ü»æ âXWÌðÐ ¥XðWÜð Ùãè¢ Úã âXWÌðÐ §âçÜ° ÕéÁé»ôZ XWæð àæãÚè â×æÁ ×ð¢ â³×æÙ ÎðÙð ß çÎÜæÙð XWð çÜ° ÁMWÚUè ãñ çXW àæãÚè çßXWæâ ÂýæçVæXWÚJæ XWè ÌÁü ÂÚ ÕÙð â¬æè £ÜñÅæð¢ ×𢠰XW XW×Úæ (×æÌæ-çÂÌæ XWð çÜ°) ¥çVæXW ÕÙæÙð XWè ¥Ùé×çÌ ç×ÜðÐ Áæð ÞæßJæ XWé×æÚ/XWé×æçÚØæ¡ ¥ÂÙð ×æÌæ-çÂÌæ XðW çÜ° XW×ÚUæ ÕÙæÙæ ¿æãÌð ãñ¢, ©iã¢ð ¥æØXWÚ ×ð¢ ÀêÅ ¥æñÚ çÕÙæ ¦ØæÁ XðW «WJæ ç×ÜðÐ ßëhæÞæ× Ù ÕÙæXWÚ, ÕéÁé»ôZ XðW ²æÚæð¢ ×𢠩ÙXWð SßØ¢âðßXWæð¢ XWæ ÁæÙæ, ©Ùâð fææðǸè ÎðÚ ÕæÌ¿èÌ XWÚÙæ, ©ÙXðW çÜ° GæÚèÎæÚè XWÚÙæ, ©iãð¢ SßæSfØ XðWiÎý Üð ÁæÙæ ¥õÚU ÂæXWü ×𢠲æé×æÙð Üð ÁæÙð Áñâè âðßæ°¢ ãæðÙè ¿æçã°Ð ÂØæü# ßëhæÞæ× ÕÙæÙð ãè ãæð¢»ðÐ ÂÚ¢Ìé XWSÕæ𢠥æñÚ Â¢¿æØÌæð¢ ×𢠬æè ßëhæÞæ× ÕÙæÙð XWè ÁMWÚÌ Ùãè¢ ãñÐ ßëhæÞæ×æð¢ ×ð¢ çÙßæâ XWÚÙæ, ßëhæð¢ XWæð âéGæÎ Ùãè¢ Ü»ÌæÐ Væ×üSfæÜæð¢ ÂÚ ã×æÚð ÕéÁé»ôZ XðW çÙßæâ XWæð âéGæÎ çSfæçÌ ×æÙè ÁæÌè fæèÐ §âçÜ° â¬æè Væ×üSfæÜæð¢ ÂÚ ¥æVæéçÙXW ©ÂXWÚJææð¢ âð âéâç:ÁÌ ¥æÚæ×Îðã XW×Úð ÕÙßæÙð ¿æçã°Ð ßãæ¡ ÚãXWÚ ÕéÁé»ü ¥ÂÙð XWæð ¥ÂÙð ÕæÜ Õ¯¿æð¢ âð ©ÂðçÿæÌ Ùãè¢ ×ãâêâ XWÚÌðÐ

ÌèÙ ÂèçɸØæð¢ XWæ âæfæ ÚãÙæ, ÂçÚßæÚ çßXWæâ XðW çÜ° âãÁ ¥æñÚ âé»× çSfæçÌ ãñÐ ²æÚ ×ð¢ ÎæÎæ-ÎæÎè XðW ÚãÙð âð Õ¯¿ð Gæéàæ ÚãÌð ãñ¢Ð â¢SXWæÚUè ÕæÌð¢ âèGæÌð ãñ¢Ð Õè¿ XWè Âèɸè XWæð ¬æè âéçßVææ°¢ ç×ÜÌè ã¢ñÐ ÂÚ¢Ìé §â çSfæçÌ XðW ÂýçÌ Áæ»MWXWÌæ ÜæÙð XWð çÜ° ÕãéÌ XWéÀ XWÚÙæ ÂÇð¸»æÐ ¥æÁ Õ¯¿æð¢ XðW ÂæÆ÷ØXýW× ×ð¢ ÞæßJæXWé×æÚ XWè XWãæÙè Ùãè¢ ãñÐ çÂÀÜð ¿æâ ßcææðü¢ âð Ò¥ÂÙæ ÁèßÙ ÁèÙðÓ XWè Âýfææ ¿ÜæXWÚ, ×æÌæ-çÂÌæ (ÙæñXWÚè Âðàææ ßæÜð) ¬æè Õ¯¿æð¢ XWæð XWãÙð Ü»ð, Ò×ðÚæ ÕéɸæÂæ Ìé³ãæÚð ¬æÚæðâð Ùãè¢ XWÅð»æÐ ÕéɸæÂð ×𢠬æè ¥ÂÙè çÁiλè ãæð»èÐ ¥ÂÙè Âð¢àæÙÐÓ ¥Õ XWæÅæð Âð¢àæÙ XðW ¬æÚæðâð ¥ÂÙè çÁiλèÐ â¿ ãñ çXW ã×æÚè ÌèÙ ÕéçÙØæÎè ¥æßàØXWÌæ¥æð¢ XWè ÌÚã ÌèÙ ÂèçɸØæð¢ XWæ °XW ÀÌ XWð Ùè¿ð ÚãÙæ ¬æè Âýæfæç×XW-×æÙçâXW ¥æßàØXWÌæ ãñÐ

âàæçBÌXWÚJæ XðW ÎõÚU ×ð´ ÒÕéÁé»ü âàæçBÌXWÚJæÓ àæ¦Î ¬æè ÂýØæð» ãUôÙð Ü»æ ãñÐ ¯ØßÙÂýæàæ ÕÙæÙð ßæÜè XW³ÂçÙØæ¡ ÕéÁé»ü âàæçBÌXWÚJæ XWæ çß½ææÂÙ XWÚ¢ð, ÕæÌ â×Ûæ ×𢠥æÌè ãñÐ ÂçÚßæÚ ×ð¢ ÕéÁé»ôZ, Øéßæ (Sµæè Øæ ÂéLWcæ) ¥æñÚ Õ¯¿æð¢ XWæ âàæçBÌXWÚJæ ¥Ü»-¥Ü» Ùãè´ ãæð âXWÌæÐ ÎÚ¥âÜ Øð ÌèÙæ𢠲æÅXW ç¬æiÙ Ùãè¢ ãñ¢Ð §âçÜ° ÕéÁé»ü, Sµæè Øæ Õ¯¿æð¢ XðW âàæçBÌXWÚJæ XðW SfææÙ ÂÚ ã×ð¢ ÂéÙÑ ÒÂçÚßæÚ âàæçBÌXWÚJæÓ XWè ¥æðÚ ãè ÜæñÅÙæ ãæð»æÐ ã×æÚè ØæðÁÙæ°¡, ã×æÚð mæÚæ ÂýÎÌ çàæÿææ, âéçßVææ°¢ ¬æè ÂçÚßæÚ âàæçBÌXWÚJæ XWæð VØæÙ ×ð¢ ÚGæXWÚ ãè ÕÙæ§ü ÁæÙè ¿æçã°Ð ÎÚ¥âÜ §Ù ÂæçÚßæçÚXW â×SØæ¥æð¢ XðW ÌæPXWæçÜXW ãÜ Ùãè¢ Éê¢Éð¸ Áæ âXWÌðÐ Øã Ìæð âÙæÌÙ â×SØæ ãñÐ §âçÜ° ×æµæ ÕéÁé»ôZ XWè ÕɸÌè â¢GØæ ÎðGæXWÚ ×Ì Âýæç`Ì XWæð ÜÿØ ×ð¢ ÚGæXWÚ çßVæðØXW ÂÚ çß¿æÚ Ùãè¢ ãæðÙæ ¿æçã°Ð â×æÁ XWè Âýfæ× §XWæ§ü ÒÂçÚßæÚÓ XWæð ×VØ ×ð¢ ÚGæXWÚ ÕæÌ ãæð Ìæð ÕæÌ ÕÙðÐ

First Published: Dec 10, 2006 18:54 IST