Today in New Delhi, India
Apr 19, 2019-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?eG?????e X?W a?I ?Ie XWoC?U? A???'? ?eU !

?eG?????e YAeuU ?e?CU? U? caI??UU a? ?eU XWe UU?AI?Ue ?ecA? ??' Y??ocAI O?UUIe? ?Ulo a??? (aeY??Y??) XWe ??CU ?U ??cCU?? AyIua?Ue ??' c?USa? U?'?? U??UU??CU XWe YoUU a? ?a??' ?eG?????e X?W U?IeP? ??' Y??U aIS?e? IU a??c?U ?Uo???eG?????e X?W a?I ?a IeU cI?ae? I?U?U AUU ??U ????e ?Ie XWoC?U?, ?eG? ac?? ??X?W ??CUU, ?Ulo ac?? YLWJ? ca??U, ??U ac?? ?aX?W aPAIe, A???CUeae YV?y? IeAXW AyXW?a?, ?Ulo cUI?a?XW UU??eUU AeUU??UU X?W ?ecA? A?U? XW? AySI?? ??U?

india Updated: Sep 02, 2006 04:55 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

×éGØ×¢µæè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ Ùõ çâÌ¢ÕÚU âð ¿èÙ XWè ÚUæÁÏæÙè ÕèçÁ¢» ×ð´ ¥æØôçÁÌ ÖæÚUÌèØ ©Ulô» ⢲æ (âè¥æ§¥æ§) XWè ×ðÇU §Ù §¢çÇUØæ ÂýÎüàæÙè ×ð´ çãUSâæ Üð´»ðÐ ÛææÚU¹¢ÇU XWè ¥ôÚU âð §â×ð´ ×éGØ×¢µæè XðW ÙðÌëPß ×ð´ ¥æÆU âÎSØèØ ÎÜ àææç×Ü ãUô»æÐ×éGØ×¢µæè XðW âæÍ §â ÌèÙ çÎßâèØ ÎõÚðU ÂÚU ¹æÙ ×¢µæè ×Ïé XWôǸUæ, ×éGØ âç¿ß °×XðW ×¢ÇUÜ, ©Ulô» âç¿ß ¥LWJæ çâ¢ãU, ¹æÙ âç¿ß °âXðW âPÂÍè, Áð°×ÇUèâè ¥VØÿæ ÎèÂXW ÂýXWæàæ, ©Ulô» çÙÎðàæXW ÚUæãéUÜ ÂéÚUßæÚU XðW ÕèçÁ¢» ÁæÙð XWæ ÂýSÌæß ãñUÐ ©Ulô» çßÖæ» Ùð çßÎðàæ ÁæÙð XWè ÌñØæÚUè àæéMW XWÚU Îè ãñUÐ Âýæ`Ì ÁæÙXWæÚUè XðW ×éÌæçÕXW Xð´W¼ý âÚUXWæÚU XðW çÙÎðüàæ ÂÚU ÖæÚUÌèØ ©Ulô» mæÚUæ çÙç×üÌ âæ×æÙô´ XWô ¥¢ÌÚUæücÅþUèØ ÕæÁæÚU ×ð´ ÂýÎçàæüÌ XWÚUÙð XðW ©UgðàØ âð âè¥æ§¥æ§ Ùð §â ×ðÜð XWæ ¥æØôÁÙ çXWØæ ãñUÐ âÖè ÚUæ:Øô¢ XWô ©Uâ ×ðÜð ×ð´ àææç×Ü ãUôÙð XðW âæÍ-âæÍ Âý×é¹ ¥õlôç»XW ²æÚUæÙô´ XWô ßãUæ¢ SÅUæòÜ Ü»æÙð XðW çÜ° ¥æ×¢çµæÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ÛææÚU¹¢ÇU âÚUXWæÚU ßãUæ¢ Âê¢ÁèçÙßðàæXWô´ XWô ¥æXWçáüÌ XWÚUÙð XðW ©UgðàØ âð Öè ×ðÜð ×ð´ SÅUæòÜ Ü»æÙð XWè MWÂÚðU¹æ ÌñØæÚU XWÚUÙð ×ð´ ÁéÅU »Øè ãñUÐ ©Ulô» çßÖæ» Ùð ÕèçÁ¢» ×ðÜæ XðW çÜ° ¥õlôç»XW ÂýçÌDïUæÙô´ XðW âæÍ Öè çß¿æÚU-çß×àæü XWÚU ÚUãUè ãñUÐ ÛææÚU¹¢ÇU XWæ Âÿæ ÕðãUÌÚU É¢U» âð ÂýSÌéÌ XWÚUÙð XðW çÜ° ¥õlôç»XW ²æÚUæÙô´ âð âãUØô» çÜ° ÁæÙð XWè â¢ÖæßÙæ ãñUÐ

First Published: Sep 02, 2006 04:55 IST