?eU??e a???au XW? XW??J? ??U? Oe

XW??CUUU?? ??' A?eUe a???au XW? IeaUU? Ay?e? XW??J? O?XWA? ??U? Oe ??U? ?aX?W UUJ?UecIXW?UU a?aIe? ?eU?? ??' a???au XW?? YAU? Ay? ??' ???C?U? XWe ca?gI a? XW??ca?a? XWUU UU??U ??'U? UU?AXeW??UU ??I? XW?? A??Ueu U? AyP??a?e ?U??? ??U? ???eU?U ?UU??CUe X?W Ay? ??' ?U UU?Ue ?U?? XW? LW? ?IUU? A??Ueu X?W cU? a?a? ?C?Ue ?eU??Ie ??U? ?eU??e UU??U XW?? ?eAe? Oe Iea??UU ?U? UU?U? ??U, a?? ?eAe? X?WXW????U XW?? Oe XW??I? a? cUXW?UU? ?eU??Ie ??U? ?eAe? AyP??a?e ?U??A ??I? XWe ???AeIe a? ?IUI? A?Ie? a?eXWUUJ? Oe ?eU??Ie ?U aXWI? ??U?

india Updated: Oct 22, 2006 22:17 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

ÕôÜðÚUô XWæ ÁßæÕ ÎðÙð çÙXWÜð´»è ÕñÜ»æçǸUØæ¢
XWæðÇUÚU×æ ×ð´ Á×èÙè ⢲æáü XWæ ÌèâÚUæ Âý×é¹ XWæðJæ ÖæXWÂæ ×æÜð Öè ãñUÐ §âXðW ÚUJæÙèçÌXWæÚU â¢âÎèØ ¿éÙæß ×ð´ ⢲æáü XWæð ¥ÂÙð Âÿæ ×ð´ ×æðǸÙð XWè çàægÌ âð XWæðçàæàæ XWÚU ÚUãðU ãñ´UÐ ÚUæÁXéW×æÚU ØæÎß XWæð ÂæÅUèü Ùð ÂýPØæàæè ÕÙæØæ ãñUÐ ÕæÕêÜæÜ ×ÚUæ¢ÇUè XðW Âÿæ ×ð´ ÕÙ ÚUãUè ãUßæ XWæ LW¹ ÕÎÜÙæ ÂæÅUèü XðW çÜ° âÕâð ÕǸUè ¿éÙæñÌè ãñUÐ ¿éÙæßè ÚUæãU XWæð ØêÂè° Öè ÎéàßæÚU ÕÙæ ÚUãUæ ãñU, âæð ØêÂè° XðW XWæ¢ÅðU XWæð Öè XWæØÎð âð çÙXWæÜÙæ ¿éÙæñÌè ãñUÐ ØêÂè° ÂýPØæàæè ×ÙæðÁ ØæÎß XWè ×æñÁêλè âð ÕÎÜÌæ ÁæÌèØ â×èXWÚUJæ Öè ¿éÙæñÌè ÕÙ âXWÌæ ãñUÐ ãUæÜæ¢çXW ÕÚUXW_ïUæ âð §â ÿæðµæ XðW XWgæßÚU ÙðÌæ çλ¢ÕÚU ×ðãUÌæ XðW ¹éÜð â×ÍüÙ âð ÂæÅUèü XWæ ßæðÅU Õñ´XW Öè ÕɸUæ ãñU ¥æñÚU XñWÇUÚUô´ ×ð´ ©UPâæãU ÖèÐ çÂÀUÜð çßÏæÙâÖæ ¿éÙæß ×ð´ ßãU ÖæXWÂæ XðW Õæ»è ©U³×èÎßæÚU XðW MW ×ð´ ÕÚUXW_ïUæ âð çÙÎüÜèØ ¹Ç¸ðU Öè ãéU° ÍðÐ ×ðãUÌæ Ùð ÖæÁÂæ XðW çßÏæØXW ç¿ÌÚ¢UÁÙ ØæÎß XWæð XWǸUè ÅUBXWÚU Îè ¥æñÚU ¿éÙæß ×ð´ ÎêâÚðU SÍæÙ ÂÚU ÚUãðUÐ
§ÏÚU ÂæÅUèü Ùð ÕæÕêÜæÜ ×ÚUæ¢ÇUè ¥æñÚU ØêÂè° XðW ãUæ§üÅðXW Âý¿æÚU XWæð XéWÀU ¥Ü» ¥¢ÎæÁ âð ¿éÙæñÌè ÎðÙð XWè ÚUJæÙèçÌ ÕÙæØè ãñUÐ Sß ×ãð´U¼ý çâ¢ãU XðW ÂñÌëXW »æ¢ß Õ»æðÎÚU XðW ¹¢ÖÚUæ âð wx ¥BÌêUÕÚU XWæð ÕñÜ»æçǸUØæð´ XWæ ÁPÍæ çÙXWÜð»æÐ ÂæÅUèü ÂýPØæàæè ÚUæÁXéW×æÚU ØæÎß, ×æÜð çßÏæØXW çßÙæðÎ çâ¢ãU, ÁÙßæÎè ⢲æáü ×æðÚU¿æ XðW çλ¢ÕÚU ×ðãUÌæ ¥æñÚU ÚUæ:Ø XðW ¥æÜæ ÙðÌæ Ïé¥æ¢ÏæÚU ¿éÙæß Âý¿æÚU ×ð´ Ü»ð ãñ´UÐ ÕXWæñÜ çßÙæðÎ çâ¢ãU, ãU× ÁÙÕÜ XðW âæÍ ¿éÙæß ×ð´ ©UÌÚðU ãñ´UÐ ¿éÙæß ×ð´ ãU×ð´ â¢âæÏÙæð´ XWè ÁMWÚUÌ ÙãUè´ ÂǸUÌèР⢲æáü ×ð´ Öè ãU×æÚðU âæÍ XWæØüXWÌæü ãUæðÌð ã¢ñU ¥æñÚU ¿éÙæß XðW ×ñÎæÙ ×ð´ ÖèÐ ßãU XWãUÌð ãñ´U çXW XWæðÇUÚU×æ XWè ÁÙÌæ ÁæÙÌè ãñU çXW ãU× ©UÙXðW ãUÚU Îéѹ-âé¹ ×𴠹ǸUæ ãUæðÙð ßæÜð Üæð» ãñ´UÐ ÚUæÁXéW×æÚU ØæÎß §â ÿæðµæ ×ð´ ⢲æáü XWæ ãUè Ùæ× ãñUÐ ×égæ¢ð XWè ÜǸUæ§ü XWÚUÌð ÚUãUð ãñ´UÐ
×æÜð Á×èÙè ÂæÅUèü UÑ çλ¢ÕÚU
ÁÙßæÎè ⢲æáü ×æðÚU¿æ XðW çλ¢ÕÚU ×ðãUÌæ XWãUÌð ãñ´U çXW ÁÙßæÎè ⢲æáü ×æðÚU¿æ XWæðÇUÚU×æ ×ð´ âæð¿-â×Ûæ XWÚU ×æÜð XðW âæÍ ¹Ç¸Uæ ãñUÐ ãU× â¢²æáü ¥æñÚU âñhæ¢çÌXW MW âð ×æÜð âð ÂãUÜð ãUè âãU×Ì ÍðÐ ÖæÁÂæ XWæð ãUÚUæÙæ Öè ãU×æÚUæ °Áð´ÇUæ Íæ, ÜðçXWÙ ÁÕ ×ÙæðÁ ØæÎß Áñâð ÇU×è ©U³×èÎßæÚU XWæð ØêÂè° Ùð ©UÌæÚUæ, ÌÕ ãU× ×æÜð XðW Âÿæ ×ð´ ¥æØðUÐ ©UiãUæð´Ùð XWãUæ çXW ×æÜð XWæ ¥ÂÙæ ⢲æáü ¥æñÚ ßæðÅU ãñUÐ

First Published: Oct 22, 2006 22:17 IST