?eUU?U? U? O?AA? a? ?SIeYW? cI?? | india | Hindustan Times
  • Thursday, May 24, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 24, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?eUU?U? U? O?AA? a? ?SIeYW? cI??

cIEUe X?W Ae?u ?eG?????e Y?UU O?UUIe? AUI? A??Ueu X?W ?cUDiU U?I? ?IUU?U ?eUU?U? U? A??Ueu a? ?SIeYW? I? cI?? ??U? O?AA? a? cUcXW?caI U?I? ?U?? O?UUIe X?W a?I ?XW U?UUe ??' c?USa? U?U? X?W ??I ?XW ???U A?UU? ?Ui??'U A??Ueu a? cUU?c?I XWUU cI?? ?? I??

india Updated: Apr 20, 2006 12:14 IST
?A??'ae

çÎËÜè XðW Âêßü ×éGØ×¢µæè ¥õÚU ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅUèü XðW ßçÚDïU ÙðÌæ ×ÎÙÜæÜ ¹éÚUæÙæ Ùð ÂæÅUèü âð §SÌèYWæ Îð çÎØæ ãñUÐ ÖæÁÂæ âð çÙcXWæçâÌ ÙðÌæ ©U×æ ÖæÚUÌè XðW âæÍ °XW ÚñUÜè ×ð´ çãUSâæ ÜðÙð XðW ÕæÎ °XW ×æãU ÂãUÜð ©Uiãð´U ÂæÅUèü âð çÙÜ¢çÕÌ XWÚU çÎØæ »Øæ ÍæÐ Þæè ¹éÚUæÙæ Ùð ¥ÂÙæ §SÌèYWæ ÂæÅUèü ¥VØÿæ ÚUæÁÙæÍ çâ¢ãU XWô ÖðÁ çÎØæ ãñUÐ