New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Sep 23, 2019-Monday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Monday, Sep 23, 2019

I??AI? a?

?a XW?oU? X?W ??V?? a? I??AI XW? a?UU ?I??? A? UU?U? ??U?

india Updated: Jun 15, 2006 00:26 IST

None
Hindustantimes
         

ç¿öæßR»æð
Ö»ßæÙ Õéh mæÚUæ ÞææßSÌè ×ð´ XWæð§ü XWæð çÎØæ »Øæ ©UÂÎðàæ
xz-ÎéçÙü»ýãUSØ Ü²æéÙæð صæ-XWæ×-çÙÂæçÌÙÑÐ ç¿öæSØ Î×Ù¢ âæÏé, ç¿öæ ÎæiÌ¢ âé¹æßãU³æ÷H
¥ÙéßæÎ- (Áæð) XWçÆUÙæ§ü âð çÙ»ýãU ØæðRØ, àæè²æý»æ×è, ÁãUæ¡ ¿æãUÌæ ãñU ßãUæ¡ ¿Üæ ÁæÙð ßæÜæ ãñU, (°ðâð) ç¿öæXWæ Î×Ù XWÚUÙæ ©Uöæ× ãñU, Î×Ù çXWØæ »Øæ ç¿öæ âé¹ÂýÎ ãUæðÌæ ãñUÐ

First Published: Jun 15, 2006 00:26 IST