...I?? ?eiU? O?????' U? ?IU? I? YW???U??U
Today in New Delhi, India
Jan 19, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

...I?? ?eiU? O?????' U? ?IU? I? YW???U??U

X?WAe???e ??' ???e?e?a XWUU UU??U O?eiU? O???o'O ??' aA? a??aI XW? ???U? ? ?XW Yi? AU??? Oe a??c?U ??! ?U ?e?XWo' XWeWaeAe???Ue AUUey?? YW??u Y?UU Ay??a? YW??oZ ??' Ue IS?eUUo' AUU a?I??U X?W ??I c?cI c????U Ay?oa??U? ??' ?eU?u A?!? ??' IS?eU?' YU-YU ??cBI?o' XWeW?UoU?XWe Aecc?U ?Uo ?u?

india Updated: Mar 24, 2006 00:15 IST

XðWÁè°×Øê ×ð´ °×ÕèÕè°â XWÚU ÚUãðU Ò×éiÙæ Öæ§Øô´Ó ×ð´ âÂæ âæ¢âÎ XWæ ÕðÅUæ ß °XW ¥iØ ÀUæµæ Öè àææç×Ü ãñ! §Ù ØéßXWô´ XWèWâèÂè°×ÅUè ÂÚUèÿææ YWæ×ü ¥õÚU Âýßðàæ YWæ×ôZ ×ð´ Ü»è ÌSßèÚUô´ ÂÚU â¢ÎðãU XðW ÕæÎ çßçÏ çß½ææÙ ÂýØô»àææÜæ ×ð´ ãéU§ü Áæ¡¿ ×ð´ ÌSßèÚ𴠥ܻ-¥Ü» ÃØçBÌØô´ XWèWãUôÙð XWè ÂéçcÅU ãUô »§üÐ §âXðW ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð ØéßXWô´ XðW ç¹ÜæYW ÎÁü °YW¥æ§ü¥æÚU ×ð´ §â çßßÚUJæ XWô ÁôǸUXWÚU ©UÙXWè ç»ÚU£ÌæÚUè XðW ÂýØæâ àæéMW XWÚU çΰ ãñ´UÐ
âèÂè°×ÅUè-w®®y ×ð´ °×ÕèÕè°â ×ð´ Âýßðàæ ÜðÙð ßæÜð XéWÀU ÀUæµæô´ XðW ÎSÌæßðÁ â¢ÎðãUæSÂÎ ç×Üð Íð, çÁÙXWæ âPØæÂÙ XWÚUæØæ »ØæÐ XW§ü ÀUæµæ Ìæð âæYW Õ¿ »°, ÜðçXWÙ ÜæÜ»¢Á â¢âÎèØ ÿæðµæ âð âæ¢âÎ ÎÚUô»æ ÂýâæÎ âÚUôÁ XðW ÕðÅðU ×ÙôÁ XéW×æÚU âÚUôÁ ¥õÚU ¥ç×Ì XéW×æÚU XðW ÂÚUèÿææ YWæ×ôZ ß Âýßðàæ YWæ×ü ÂÚU Ü»æ§ü ÌSßèÚUô´ ÂÚU â¢ÎðãU ÕÚUXWÚUæÚU ÚUãUæ ÁÕçXW ØàæßèÚU ¨âãU XðW YWæ×ôZ ×ð´ XW§ü SÍæÙô´ ÂÚU Ò¥ôßÚUÚUæ§çÅ¢U»Ó Âæ§ü »§üÐ çÁâ ÂÚU XðWÁè°×Øê ÂýàææâÙ Ùð ç¿çXWPâæ çàæÿææ °ß¢ ÂýçàæÿæJæ ×ãUæçÙÎðàæXW âð ÌèÙô´ ÀUæµæô´ XðW ÎSÌæßðÁô´ XWè Áæ¡¿ XWÚUæÙð XWô XWãUæÐ §â µæ ÂÚU â¢ØéBÌ çÙÎðàæXW (ÂýàææâÙ) ÁðÕè ¨âãU XWô Áæ¡¿ âõ´Âè »§üÐ ©UiãUô´Ùð ¥ÂÙè çÚUÂôÅüU ×ð´ çܹæ çXW ÌSßèÚUô´ XWè Áæ¡¿ çßçÏ çß½ææÙ ÂýØô»àææÜæ âð XWÚUæ§ü Áæ°, ÌÖè âãUè çSÍçÌØæ¡ âæ×Ùð ¥æ Âæ°¡»èÐ §â ÂÚUU ç¿çXWPâæ çàæÿææ XWè ×ãUæçÙÎðàæXW Ùð XðWÁè°×Øê XðW XéWÜâç¿ß XWô çÙÎðüçàæÌ çXWØæ çXW ßãU §Ù ÀUæµæô´ XðW ç¹ÜæYW °YW¥æ§ü¥æÚU ÎÁü XWÚUæ°¡Ð
§â ¥æÎðàæ XðW ÕæÎ XéWÜâç¿ß Âýô.Øê°â ÂæJÇðUØ Ùð ×ÙôÁ XéW×æÚU âÚUôÁ, ¥ç×Ì XéW×æÚU ß ØàæßèÚU ¨âãU XðW ç¹ÜæYW ¿õXW XWôÌßæÜè ×ð´ çÚUÂôÅüU ÎÁü XWÚUæ§üÐ ÌãUÚUèÚU ×ð´ XWãUæ »Øæ Íæ çXW ØéßXWô´ XWè ÌSßèÚUô´ ÂÚU â¢ÎðãU ãñU çÜãUæÁæ çßçÏ çß½ææÙ ÂýØô»àææÜæ âð Áæ¡¿ XWÚUæ§ü Áæ°Ð §âXðW ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð ÌèÙô´ ÀUæµæô´ XðW âèÂè°×ÅUè YWæ×ü, Âýßðàæ YWæ×ü ×ð´ Ü»æ° »§ü ÌSßèÚUô´ XWô âèÜ XWÚUXðW çßçÏ çß½ææÙ ÂýØô»àææÜæ ÖðÁæÐ âêµæô´ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ¥æ»ÚUæ XWè YWôÚð´UçâXW ÜñÕ ×ð´ ãéU§ü Áæ¡¿ ×ð´ âæ¢âÎ XðW ÕðÅðU ×ÙôÁ XéW×æÚU âÚUôÁ ß ¥ç×Ì XéW×æÚU XðW YWæ×ôZ ×ð´ Ü»è ÌSßèÚð´U ¥Ü»-¥Ü» ÃØçBÌØô´ XWè Âæ§ü »§ZÐ Îô çÎÙ ÂãUÜð çßçÏ çß½ææÙ ÂýØô»àææÜæ âð çÚUÂôÅüU ¥æÙð XðW ÕæÎ ¿õXW ÂéçÜâ Ùð °YW¥æ§ü¥æÚU ×ð´ §â çßßÚUJæ XWô Öè ÎÁü XWÚU çÜØæ ãñU ¥õÚ ÎôÙô´ ÀUæµæô´ XWô ¥çÖØéBÌ ×æÙ çÜØæ ãñUÐ
¿õXW XWôÌßæÜè XðW ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæXW ÁðÂè ØæÎß Ùð SßèXWæÚU çXWØæ ãñU çXW çßçÏ çß½ææÙ ÂýØô»àææÜæ XWè çÚUÂôÅüU ×ð´ ÎôÙô´ ÀUæµæô´ XðW ÂÚUèÿææ YWæ×ü ß Âýßðàæ YWæ×ü ÎêâÚðU ÃØçBÌØô´ XWè ÌSßèÚUð´ ç¿ÂXWè ãUôÙð XWæ ¹éÜæâæ ãéU¥æ ãñUÐ çÜãUæÁæ ©UÙXWè ç»ÚU£ÌæÚUè XðW ÂýØæâ àæéMW XWÚU çΰ »° ãñ´UÐ »õÚUÌÜÕ ãñU çXW âèÂè°×ÅUè ÂÚUèÿææ¥ô´ XðW Ï¢ÏðÕæÁ çXWâè ×ðÏæßè ÀUæµæ XWè Ï¡éÏÜè ÌSßèÚU ¥¬ØÍèü XðW YWæ×ü ×ð´ Ü»æ ÎðÌð ãñ´U ¥õÚU çYWÚU ©Uâð âèÂè°×ÅUè ÂÚUèÿææ ×ð´ ÕÌõÚU ¥¬ØÍèü ÕñÆUæØæ ÁæÌæ ãñUÐ ×ðçÚUÅU âê¿è ×ð´ â¢Õ¢çÏÌ ÀUæµæ XWæ Ùæ× ¥æÙð ÂÚU ßæSÌçßXW ÀUæµæ XWô XWæ©¢UçâÜ ×ð´ ÖðÁXWÚU °×ÕèÕè°â ×ð´ Âýßðàæ çÎÜæ çÎØæ ÁæÌæ ãñUÐ ÕÎÜð ×ð´ ÂÚUèÿææ ÎðÙð ßæÜð ÀUæµæ (âæòËßÚU) XWô XéWÀU ãUÁæÚU LW° Í×æ çΰ ÁæÌð ãñ´UÐ ×ÙôÁ ß ¥ç×Ì XðW ×æ×Üð ×ð´ Öè â¢ÖßÌÑ çXWâè ×ðÏæßè ÀUæµæ Ùð âæòËßÚU XWè Öêç×XWæ çÙÖæ§ü ãUô»èÐ

First Published: Mar 24, 2006 00:15 IST