Today in New Delhi, India
May 22, 2019-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

I?? O?UUIe? cUI?ua?XW??' X??? ???ECUSXy?eU A??CU? Y??CuU

??U?UU Io? X?e cY?E? OI U?S?U CU??a Y?oY? a?UUaO X??? U? ?eU?a? X?? cU? AeUUSXe?I cX??? ??? c?X??aa?eU I?a???' X?e cY?E???' X?e ???J?e ??' ??Ie cY?E?a m?UU? I???UU cY?E? O??UU? Y?oY? I c?S?UO X??? AeUUSXe?I cX??? ??? ??U cY?E? U?U A??CU? X?? ??U?U ??' ??U?

india Updated: Oct 19, 2006 13:14 IST
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
None

çÕýÅðUÙ X¤æ ÂýçÌçDïUÌ ßæ§ËÇUSXý¤èÙ w®®{ Âæ¢ÇUæ ÂéÚUSX¤æÚU ÇðUçßÇU °ÅUÙÕÚUæð X¤è çY¤Ë× ÒÜæ§Y¤ §Ù Î ¥¢ÇUÚU»ýæ©¢UÇUÓ X¤æð çÎØæ »Øæ ãñUÐ ßãUè´ Xé¤Ü ww ÂéÚUSX¤æÚUæð´ ×ð´ âð Îæð ÂéÚUSX¤æÚU ÖæÚUÌèØ çY¤Ë× çÙ×æüÌæ¥æð´ X¤æð ç×ÜðÐ

°ÅUÙÕÚUæð X¤è ØãU çY¤Ë× Á¢»Ü ×ð´ ÚUãUÙð ßæÜð ÀUæðÅðU ¥æñÚU âêÿ× Áèßæð´ ÂÚU Xð´Wç¼ýÌ ãñUÐ §â çY¤Ë× X¤æð ÕèÕèâè Ùð¿éÚUÜ çãUSÅþUè ¥æñÚU °Ùè×Ü `ÜðÙðÅU Xð¤ âãUØæð» âð ÌñØæÚU çX¤Øæ »Øæ ãñUÐ ÕéÏßæÚU X¤è àææ× z ²æ¢ÅðU âð Öè ¥çÏX¤ â×Ø ÌX¤ ¿Üð ÂéÚUSX¤æÚU çßÌÚUJæ â×æÚUæðãU ×ð´ ÖæÚUÌ X¤è ÕãUæÚU Îöæ X¤è çY¤Ë× ÒÎ ÜæSÅU ÇUæ¢â ¥æòY¤ âæÚUâÓ X¤æð Ù° ¹éÜæâð X¤ð çÜ° ÂéÚUSXë¤Ì çX¤Øæ »ØæÐ

§â çY¤Ë× ×ð´ çιæØæ »Øæ ãñU çX¤ Xñ¤âð ÖæÚUÌèØ ÚUæ:Ø ©UöæÚU ÂýÎðàæ X¤æ °X¤ ×éGØ×¢µæè âæÚUâ Xð¤ ÂýæXë¤çÌX¤ Âýßæâ SÍÜ X¤æð ©UÁæǸU X¤ÚU °X¤ ãUßæ§ü Â^ïUè ÕÙßæÙæ ¿æãUÌæ ãñUÐ çßX¤æâàæèÜ Îðàææð´ X¤è çY¤Ë×æð´ X¤è ÞæðJæè ×ð´ ÖæÚUÌ X¤è ÕðÎè çY¤Ë³â mæÚUæ ÌñØæÚU çY¤Ë× Ò¿ðÚUÕ ¥æòY¤ Î ç×SÅUÓ X¤æð ÂéÚUSXë¤Ì çX¤Øæ »ØæÐ ØãU çY¤Ë× ÜæÜ Âæ¢ÇUæ Xð¤ ÕæÚðU ×ð´ ãñUÐ ØãU Âæ¢ÇUæ ÂýÁæçÌ ¥ßñÏ çàæX¤æÚU Xð¤ X¤æÚUJæ ¥ÂÙæ ¥çSÌPß ¹æðÙð X¤ð X¤»æÚU ÂÚU ãñUÐ

âè°Ù°Ù-¥æ§üÕè°Ù X¤ð çÜ° X¤æ× X¤ÚUÙð ßæÜè ÕãUæÚU Îöæ ÂéÚUSX¤æÚU çßÌÚUJæ â×æÚUæðãU ×ð´ ©UÂçSÍÌ ÙãUè´ Íè´Ð Ò¿ðÚUÕ ¥æòY¤ Î ç×SÅUÓ çY¤Ë× Xð¤ çÜ° ÂéÚUSX¤æÚU ÕðÎè Õ¢Ïé¥æð´ çßÁØ ¥æñÚU ¥ÁØ Ùð ãUæçâÜ çX¤ØæÐ ©UËÜð¹ÙèØ ãñU çX¤ çßÁØ ¥æñÚU ¥ÁØ ÁéǸUßæ¢ Öæ§ü ãñ´UÐ ßð çßGØæÌ ßiØÁèß çY¤Ë× çÙ×æüÌæ ÙÚðUàæ ÕðÎè Xð¤ Âéµæ ãñ´UÐ

çßÁØ ÕðÎè Ùð ÕÌæØæ çX¤ §â ÂéÚUSX¤æÚU âð ÖæÚUÌ ×ð´ ÜæÜ Âæ¢ÇUæ X¤æð Õ¿æÙð X¤è ×éçãU× X¤æð âãUæÚUæ ç×Üð»æÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ çX¤ ÖæÚUÌèØ ÜæÜ Âæ¢ÇUæ X¤æð ¿èÙè çßàææÜ Âæ¢ÇUæ X¤è ÌÚUãU ¥çÏX¤ ÌßÝææð ÙãUè´ ç×ÜÌèÐ °ðâð ×ð´ ÜæÜ Âæ¢ÇUæ X¤æ ¥çSÌPß ¹ÌÚðU ×ð´ ÂǸU »Øæ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð ÕÌæØæ çX¤ §â çY¤Ë× X¤ð çÙ×æüJæ Xð¤ ÕæÎ Âçà¿× Õ¢»æÜ X¤ð ×éGØ×¢µæè Õé‰Îðß Ö^ïUæ¿æØü Ùð ÜæÜ Âæ¢ÇUæ X¤è ÚUÿææ Xð¤ çÜ° âÚUæãUÙèØ ÂãUÜ X¤è ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð ÙðÂæÜ X𤠿ÚUßæãUæð´, çÁÙâð §â ÂýÁæçÌ X¤ð Âæ¢ÇUæð´ X¤æð âÕâð ¥çÏX¤ ¹ÌÚUæ ãñU, Xð¤ ÖæÚUÌèØ âè×æ ×ð´ Âýßðàæ X¤æð ÚUæðX¤Ùð X¤ð çÜ° X¤Î× ©UÆUæØæ ãñUÐ

First Published: Oct 19, 2006 13:14 IST