Today in New Delhi, India
Nov 21, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

IeI X?W IeU? U?Ue' ao??-UoOe

UU?AUecI X?W YAUU?IeXWUUJ? X?W ?eg? XW?? ca??e a??U?UU U? cYWUU Ay?a?cXW XWUU cI??? SACU ?U?? ?? cXW UU?AU?I? UU?AUecI ??' a?ec?I? XW?? U?XWUU XWI?u ?OeUU U?Ue' ??'U? ??U a???I A?UU? ???XW? ??U A? ?UP?? X?W ???U? ??' cXWae X?Wi?ye? ????e XW?? I??ae A??? ?? ??U? ?UeXW ??U, a??U?UU XW?? ??c????CUU ??' a??c?U XWUUU? X?W AeA?U ?U??IU XWe ?A?eUUe Ie? ?UU AyI?U????e ?U????UU ca??U XW?? ??a? Y?aUU Oe c?U?, A? ?? ?a I??? a? ?eBI ?U?? aXWI? I?? B?? AyI?U????e U? YAUe AeUUe AUc? Y??UU c?a?aUe?I? XW?? ?Ue I??? AUU U?Ue' U? cI??! c?LWCUe?U XW??CU X?W ???U? ??' A? U??UU??CU XWe ?XW YI?UI U? a??U?UU X?W c?U?YW ?UUA??UIe ??U?U?U A?UUe cXW?? I? I?? ?Ui??'U ??c????CUU a? ?U?UU? AC?U? I?? ??a? ??' a??U?UU XW?? I????UU? ????e ?U?U? XWe ?UC?U?C?Ue B?? Ie! ??U? cXW ????e ?U?U? AyI?U????e XW? c?a??a?cIXW?UU ?U??I? ??U? I?c???' XW?? ?eU?? UC?UU? a? YUU XW?UeUU U?Ue' UU??XW? A? aXWI? I?? U?Ue' UU??XWU? ??c?U?? U?cXWU ????e U?Ue' ?U?U? X?W YAU? c?a??a?cIXW?UU XW? ?SI???U XWUUU? a? XW??U-a? XW?UeU UU??XWI? ??U, AyI?U??c?????' XW??? a?YW ??U cXW ao?? X?W U??O ??' ?UUU XW???u a?U???I? XWUU UU?U? ??U? ??Ue UU?AUecI X?W ?U??? ??' a? U?? ??'U, XW???u IeI XW? IeU? U?Ue' ??U??XyWA?cJ?, U??UMW c??U?UU, cIEUe

india Updated: Dec 12, 2006 18:43 IST
None

ÚUæÁÙèçÌ XðW ¥ÂÚUæÏèXWÚUJæ XðW ×égð XWæð çàæÕê âæðÚðUÙ Ùð çYWÚU Âýæâ¢ç»XW XWÚU çÎØæÐ SÂCU ãUæð »Øæ çXW ÚUæÁÙðÌæ ÚUæÁÙèçÌ ×ð´ àæéç¿Ìæ XWæð ÜðXWÚU XW̧ü »¢ÖèÚU ÙãUè´ ãñ´UÐ ØãU àææØÎ ÂãUÜæ ×æñXWæ ãñU ÁÕ ãUPØæ XðW ×æ×Üð ×ð´ çXWâè XðWi¼ýèØ ×¢µæè XWæð Îæðáè ÂæØæ »Øæ ãñUÐ ÆUèXW ãñU, âæðÚðUÙ XWæð ×¢çµæ×¢ÇUÜ ×ð´ àææç×Ü XWÚUÙð XðW ÂèÀðU »ÆUÕ¢ÏÙ XWè ×ÁÕêÚUè ÍèÐ ×»ÚU ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×æðãUÙ çâ¢ãU XWæð °ðâð ¥ßâÚU Öè ç×Üð, ÁÕ ßð §â ÎÕæß âð ×éBÌ ãUæð âXWÌð ÍðÐ BØæ ÂýÏæÙ×¢µæè Ùð ¥ÂÙè ÂêÚUè ÀUçß ¥æñÚU çßàßâÙèØÌæ XWæð ãUè Îæ¢ß ÂÚU ÙãUè´ Ü»æ çÎØæ! ç¿LWÇUèãU XWæ¢ÇU XðW ×æ×Üð ×ð´ ÁÕ ÛææÚU¹¢ÇU XWè °XW ¥ÎæÜÌ Ùð âæðÚðUÙ XðW ç¹ÜæYW »ñÚUÁ×æÙÌè ßæÚ¢UÅU ÁæÚUè çXWØæ Íæ Ìæð ©Uiãð´U ×¢çµæ×¢ÇUÜ âð ãUÅUÙæ ÂǸUæ ÍæÐ °ðâð ×ð´ âæðÚðUÙ XWæð ÎæðÕæÚUæ ×¢µæè ÕÙæÙð XWè ãUǸUÕǸUè BØæ Íè! ×æÙæ çXW ×¢µæè ÕÙæÙæ ÂýÏæÙ×¢µæè XWæ çßàæðáæçÏXWæÚU ãUæðÌæ ãñUÐ Îæç»Øæð´ XWæð ¿éÙæß ÜǸUÙð âð ¥»ÚU XWæÙêÙÙ ÙãUè´ ÚUæðXWæ Áæ âXWÌæ Ìæð ÙãUè´ ÚUæðXWÙæ ¿æçãU°Ð ÜðçXWÙ ×¢µæè ÙãUè´ ÕÙæÙð XðW ¥ÂÙð çßàæðáæçÏXWæÚU XWæ §SÌð×æÜ XWÚUÙð âð XWæñÙ-âæ XWæÙêÙ ÚUæðXWÌæ ãñU, ÂýÏæÙ×¢çµæØæð´ XWæðÐ âæYW ãñU çXW âöææ XðW ÜæðÖ ×ð´ ãUÚU XWæð§ü â×ÛææñÌæ XWÚU ÚUãUæ ãñUÐ ØæÙè ÚUæÁÙèçÌ XðW ãU×æ× ×ð´ âÕ Ù¢»ð ãñ´U, XWæð§ü ÎêÏ XWæ ÏéÜæ ÙãUè´ ãñUÐ
¿XýWÂæçJæ, ÙðãUMW çßãUæÚU, çÎËÜè

XWôÇUÚU×æ XWè ãUæÚU âð âÕXW Üð´

çÕãUæÚU ×ð´ ÚUãUXWÚU çYWÚU ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ àææç×Ü ãUæðÙð ÂÚU Öè §â àæãUÚU XWè Îàææ ãU×ðàææ àææð¿ÙèØ ÚUãUèÐ çXWâè ÕǸðU ÙðÌæ XðW ØãUæ¢ âð Ù ãUæðÙð XðW XWæÚUJæ ØãU àæãUÚU çâYüW ÂçÚUPØBÌæ ãUè ÙãUè´ ÚUãUæ ÕçËXW ÎêâÚðU àæãUÚUæð´ XWæð âÁæXWÚU ßæðÅU Âýæ# XWÚUÙð XðW çÜ° ØãUæ¢ XðW SÍæçÂÌ ©Ulæð»æð´ XWæð ÎêâÚðU àæãUÚUæð´ ×ð´ SÍæÙæiÌçÚUÌ XWÚU çÎØæ »ØæÐ âæçãUÕ»¢Á Üê XWæ Âý×é¹ àæãUÚU ãUæðÙð XðW XWæÚUJæ ØãUæ¢ SÍæçÂÌ ÜæðXWæð×æðçÅUß XWæÚU¹æÙæ Öè ×æÜÎæ SÍæÙæiÌçÚUÌ XWÚU çÎØæ »ØæÐ ØãUæ¢ XðW âǸUXW ß ÚðUÜ ØæÌæØæÌ XWæð Öè ¢»é ÕÙæ çÎØæ »ØæÐ YWÚUB¹æ ÀUæðǸUXWÚU ¥Õ XWæð§ü Öè âèÏè ÅþðUÙ ØãUæ¢ âð çÎËÜè XWæð ÙãUè´ ãñUÐ ¥»ÚU â×Ø ÚUãUÌð ÙðÌæ»Jæ °ß¢ ÂæçÅüUØæ¢ ÙãUè´ â¢ÖÜð´»è Ìæð ÁÙÌæ ãUÚU ÿæðµæ ×ð´ ¥æ¢ÎæðÜÙ ÂÚU ©UÌÚU Áæ°»è ß ÁÙÌ¢µæ ×ÁæXW ÕÙXWÚU ÚUãU Áæ°»æÐ XWæðÇUÚU×æ XWè ãUæÚU âð ÙðÌæ»Jæ ß ÂæçÅüUØæ¢ âÕXW Üð´, ÁÕ âÕ ÌÚUYW âð ×æØêâ ãUæðXWÚU ÁÙÌæ Ùð ÕæÕêÜæÜ ×ÚUæJÇUè XWæð ÂêJæü â×ÍüÙ çÎØæÐ ÂýæØÑ ¥iØ âÖè ÂæçÅüUØæð´ XðW ÂýçÌm¢çmØæð´ XWè Á×æÙÌð´ Á¦Ì ãUæ𠻧üÐ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ SßæÍü XWæð ÙãUè´ PØæ» XWæð ÂêÁÌè ãñUÐ ×ÚUæJÇUè ×ð´ ©Uiãð´U ×ãUæP×æ »æ¢Ïè XðW PØæ» ß ÁßæãUÚU ÜæÜ ÙðãUMW XðW ©UPâæãU XWè ÛæÜXW ÙÁÚU ¥æÌè ãñUÐ
âÎæçàæß, âæãðUÕ»¢Á, ÛææÚU¹¢ÇU

BØæ §ÙXðW ¥ÂÚUæÏ ¥ÂÚUæÏ ÙãUè´?

XW§ü Üæð»æð´ XðW ¥ÂXW×æðZ ß ¥ÂÚUæÏæð´ XWè ÂêÚUè ÁæÙXWæÚUè ãUæðÙð XðW ÕæßÁêÎ Öè ãU× §iãð´U ¥ÂÙæ ÂýçÌçÙçÏ ¿éÙÌð ÚUãUÌð ãñ´U, §iãð´U ÙæØXW-×ãUæÙæØXW ×æÙÌð ÚUãUÌð ãñ´UÐ ÁÕ Öè ¥ÎæÜÌ §iãð´U Îæðáè XWÚUæÚU Îð ¥æñÚU XWæð§ü âÁæ Îð Ìæð XðWßÜ ßãUè Üæð» ÂýâiÙ ãUæðÌð ãñ´U Áæð §ÙXðW ¥iØæØ XWæ çàæXWæÚU ãéU° Íð Øæ çÁÙXðW çÂýØÁÙæð´ XWæ XWPÜ ãéU¥æ ÍæÐ ãU× ×ð´ âð ¥çÏXWÌÚU ¥ÎæÜÌæð´ XðW YñWâÜæð´ XWæð §Ù ÂÚU ãUæð ÚUãðU ¥PØæ¿æÚU XWè ÌÚUãU ×æÙ XWÚU §ÙXðW ÂýçÌ âãUæÙéÖêçÌ ÂýXWÅU XWÚUÌð ãñ´UÐ àææØÎ ØãUè Âý×é¹ XWæÚUJæ ãñU çXW ÚUæÁÙðÌæ, ¥YWâÚUæð´, ÏÙßæÙæð´ Ùð ¥ÂÙè ÌæXWÌ âð Îðàæ XWè iØæØ-ÃØßSÍæ XWæð ¥ÚUæÁXWÌæ XWè ãUæÜÌ ×ð´ Üæ çÎØæ ãñUÐ ãU× Üæð» çYWË×æð´ ×ð´ Ìæð ÖÜð ¥iØæØ XðW ç¹ÜæYW ÜǸUÙð ßæÜð XðW âæÍ âãUæÙéÖêçÌ ÁÌæÌð ãUæð´ ßæSÌçßXW çÁiλè ×ð´ ãU× XWÖè Öè ©UÙ Üæð»æð´ XðW Îéѹ, ©UÙXðW ÁG×æð´ XWæð ÙãUè´ Îð¹ ÂæÌð, Áæð §ÙXðW ¥PØæ¿æÚU XðW çàæXWæÚU ãéU° ÍðÐ ×ñ´ Öè àææØÎ Ù â×Ûæ ÂæÌæ ¥»ÚU wx âæÜ ÂãUÜð °ðâæ ãUè ×ðÚðU âæÍ Öè Ù ãéU¥æ ãUæðÌæÐ
ÇUæò. ÜæðXW âðçÌØæ, YWÌðãUæÕæÎ

¥æÆUßè´ ¥Ùéâê¿è ×ð´ ãUæð ÖæðÁÂéÚUè

çßàß XðW wz XWÚUæðǸU Üæð»æð´ ÌÍæ ×¢»Ü Âæ¢ÇðU, ßèÚU Xé¢WßÚU çâ¢ãU, ÇUæò. ÚUæÁði¼ý ÂýâæÎ, ÁØÂýXWæàæ ÙæÚUæØJæ, àææSµæèÁè, ¢. ÎèÙÎØæÜ ©UÂæVØæØ, Âýð׿¢Î Áñâð ×ãUæÙæØXWæð´ XWè ×æÌëÖæáæ ÖæðÁÂéÚUè ¥æÁ Öè ©UÂðçÿæÌ ãñUÐ ÁãUæ¢ ÕæðÇUæð, â¢ÍæÜè, ÇUæð»ÚUè, çâ¢Ïè Áñâè ÀUæðÅUè-ÀUæðÅUè Öæáæ°¢ ¥æÆUßè´ ¥Ùéâê¿è ×ð´ àææç×Ü ãñ´U ßãUè´ ØêÂè, çÕãUæÚU, ÛææÚU¹¢ÇU âð ÜðXWÚU ÙðÂæÜ, ×æÚUèUàæâ, çYWÁè, âêÚUèÙæ×, ç⢻æÂéÚU ÌXW ÕæðÜè ÁæÙð ßæÜè ÖæðÁÂéÚUè §â âê¿è ×ð´ BØæð´ ÙãUè´ ãñU?
¥àææðXW XéW×æÚU ÎêÕð, ×éÙèÚUXWæ, Ù§ü çÎËÜè

First Published: Dec 12, 2006 18:43 IST