New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Oct 17, 2019-Thursday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Friday, Oct 18, 2019

??IU???I ??' ??cJ?c:?X? X?'W?y ??' Y? Ue

??IU???I ??' UUc???UU ae?? ?X? ??cJ?c:?X? X?'W?y ??' OeaJ? Y? U ?u?

india Updated: Feb 05, 2006 13:11 IST
?A?'ae
?A?'ae
None
Hindustantimes
         

ãñÎÚæÕæÎ ×ð´ ÚUçßßæÚU âéÕã °X¤ ßæçJæç:ØX¤ Xð´W¼ý ×ð´ ÖèáJæ ¥æ» Ü» »§üÐ

¥çRÙàæ×Ù çßÖæ» Xð¤ ×¢ÇUÜèØ ¥çÏX¤æÚè ßð´XWÅU ÙæÚæØJæ Ùð ÕÌæØæ çX¤ ÂécÂæ¢ÁÜè ßæçJæç:ØX¤ Xð´W¼ý ×ð´ Ü»è ¥æ» ÂÚ X¤æÕê ÂæÙð Xð¤ çÜ° v® Î×X¤Ü »æçÇU¸Øæðï¢ X¤ô ²æÅUÙæSÍÜ ÂÚ ÖðÁæ »Øæ ãñÐ ©iãæðï¢Ùð ÕÌæØæ çX¤ ¥æ» Xð´W¼ý X¤è ÂãÜè ×¢çÁÜ ÂÚ Ü»è ÌÍæ ÕæÎ ×ð´ Øã ¥iØ ×¢çÁÜæðï¢ ÂÚ Öè Y¤ñÜ »§üÐ

First Published: Feb 05, 2006 13:11 IST

top news