??IU? UUa???U XUUUU? ?XUUUU Y?U??Ae AXUUUUC?? ?? | india | Hindustan Times
  • Monday, May 21, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 21, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??IU? UUa???U XUUUU? ?XUUUU Y?U??Ae AXUUUUC?? ??

??IU? ???U XUUUU??C X?UUUU ?XUUUU Y?U??Ae XUUUU?? AecUa U? ao???UU XWo oIUU? X?W ??????Ie ????EU? a? cU#I?U XUUUUU cU??? Y?U??Ae a???XUUUUI ?eaeYUUUU ?YuUUUU c?c?U?? XUUUU?? w| YUUUUU?Ue w??w XUUUU?? ??IU? ???U XUUUU??C ??' a?cU`I ???U? X?UUUU Y?U??A ??' AecUa U? cU#I?U cXUUUU?? ???

india Updated: Apr 10, 2006 17:29 IST
??I?u

»æðÏÚæ ÅþðÙ XUUUUæ¢Ç XðUUUU °XUUUU ¥æÚæðÂè XUUUUæð ÂéçÜâ Ùð âô×ßæÚU XWô Øãæ¢ ×æðã³×Îè ×æðãËÜæ âð ç»Ú£ÌæÚ XUUUUÚ çÜØæÐ

¥æÚæðÂè àææñXUUUUÌ ØêâéYUUUU ©YüUUUU çÕçÕÙæð XUUUUæð w| YUUUUÚßÚè w®®w XUUUUæð »æðÏÚæ ÅþðÙ XUUUUæ¢Ç ×ð´ â¢çÜ`Ì ãæðÙð XðUUUU ¥æÚæð ×ð´ ÂéçÜâ Ùð ç»Ú£ÌæÚ çXUUUUØæ ãñÐ §â ×æ×Üð ×ð´ ¥Öè vx ¥æñÚ Üæð» YUUUUÚæÚ ãñ¢Ð àææñXUUUUÌ ¥ÂÙè âæâ XðUUUU âæÍ çÂÀÜð ÌèÙ ßáü âð ØãUæ¢ Úã Úãæ ÍæÐ