??l?iUo' XWe ??A?UU Y?I?cUUI ?UUeI ?eE? ???SI? XWe I???UUe | india | Hindustan Times
  • Thursday, Jul 19, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 19, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??l?iUo' XWe ??A?UU Y?I?cUUI ?UUeI ?eE? ???SI? XWe I???UUe

aUUXW?UU XWe U?u ???SI? X?W I?UI A?U?? ???aAe cUV?u?UUJ? XWe ???SI? A?UUe UU??Ue ??Ue' AMWUUI AC?UU? AUU aUUXW?UUe ?UUeI ?A?'ca??? ???aAe a? ??W?e XWe?I AUU ??l?iUo' XWe aUUXW?UUe ?UUeI XWUU aX?We?

india Updated: Jun 16, 2006 23:59 IST

Xð´W¼ý âÚUXWæÚU ¹ælæiÙô´ XWè âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ XðW çÜ° ÎôãUÚUè ×êËØ ÃØßSÍæ Üæ»ê XWÚUÙð Áæ ÚUãUè ãñUÐ §âXðW ÌãUÌ ÁãUæ¢ iØêÙÌ× â×ÍüÙ ×êËØ (°×°âÂè) çÙVæüæÚUJæ XWè ÃØßSÍæ ÁæÚUè ÚUãðU»è ßãUè´ ÁMWÚUÌ ÂǸUÙð ÂÚU âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ °Áð´çâØæ¢ °×°âÂè â𠪢W¿è XWè×Ì ÂÚU ¹ælæiÙô´ XWè âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ XWÚU âXðW»èÐ âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ XWè ÕæÁæÚU ¥æÏæçÚUÌ ØãU ×êËØ ÃØßSÍæ °×°âÂè âð ¥çÏXW Îæ× ÎðÙð XðW çÜ° ÕôÙâ XWè ×õÁêÎæ ÃØßSÍæ âð ¥Ü» ãUô»è ¥õÚU §âXðW çÜ° ãUÚU ÕæÚU XñWçÕÙðÅU XWè ×¢ÁêÚUè XWè ÁMWÚUÌ ÙãUè´ ÂǸðU»èÐ

ÚUæ:Øô´ mæÚUæ XëWçá ©UPÂæÎ ×¢ÇUè âç×çÌ (°Âè°×âè) ¥çÏçÙØ× ×ð´ â¢àæôÏÙ XWÚU çÙÁè ÿæðµæ XWô çXWâæÙô´ âð âèÏð ¹ÚUèÎ XWè ÀêUÅU ÎðÙð XðW ¿ÜÌð âÚUXWæÚUè °Áð´çâØô´ XðW âæ×Ùð ¹Ç¸Uè ãUô ÚUãUè ÂýçÌSÂÏüæ ãñUÐ çÁâXðW ¿ÜÌð ÚUæàæÙ ÂýJææÜè çÜ° ÁMWÚUè ¹ælæiÙ ÁéÅUæÙð ×ð´ ÂãUÜè ÕæÚU â¢XWÅU ¹Ç¸Uæ ãéU¥æ ãñUÐ ©Uøæ ÂÎSÍ âêµæô´ XðW ×ééÌæçÕXW ÂýÏæÙ×¢µæè ÇUæ. ×Ù×ôãUÙ çâ¢ãU XWè ÂãUÜ ÂÚU ØãU ÂýSÌæß XëWçá, ¹æl °ß¢ Ùæ»çÚUXW ¥æÂêçÌü ×¢µæè àæÚUÎ ÂßæÚU XðW Âæâ ÖðÁæ »Øæ ÍæÐ àæéXýWßæÚU XWô §â ×égð ÂÚU ÂßæÚU Ùð çßöæ ×¢µæè XðW ×éGØ ¥æçÍüXW âÜæãUXWæÚU, ÃØØ âç¿ß, ¹æl âç¿ß, ßæçJæ:Ø ×¢µææÜØ XðW ÂÎæçÏXWæÚUè, ÖæÚUÌèØ XëWçá ¥Ùéâ¢ÏæÙ ÂçÚUáÎ XðW ×ãUæçÙÎðàæXW, ØôÁÙæ ¥æØô» XðW ÂýçÌçÙçÏ ¥õÚU XëWçá Üæ»Ì °ß¢ ×êËØ ¥æØô» (âè°âèÂè) XðW ¥VØÿæ XðW âæÍ ÕñÆUXW XWèÐ §â ÕñÆUXW ×ð´ ÎôãUÚUè ×êËØ ÃØßSÍæ XðW ÂýSÌæß ÂÚU âð â¢Õ¢çÏÌ ×égô´ ÂÚU ¿¿æü XWè »§üÐ ©U³×èÎ ãñU çXW ¥»Üð â#æãU ÌXW ØãU ÂýSÌæß ¥¢çÌ× MW Üð Üð»æÐ

¿æÜê âæÜ ×ð´ »ðãê¢U XWè âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ XWæ ~w Üæ¹ ÅUÙ ÂÚU çâ×ÅU »Øè ¥õÚU âÚUXWæÚU XWô xz Üæ¹ ÅUÙ »ðãê¢U XðW ¥æØæÌ XWæ YñWâÜæ ÜðÙæ ÂǸUæ ãñÐ §âXWæ ×éGØ XWæÚUJæ ÕæÁæÚU ×ð´ »ðãê¢U XWè XWè×Ì XWæ âÚUXWæÚUè â×ÍüÙ ×êËØ |®® LWÂØð ÂýçÌ çBߢÅUÜ â𠪢W¿æ ÚUãUÙæ ÚUãUæ ãñUÐ ¿æÜê âèÁÙ ×ð´ çÙÁè ÿæðµæ Ùð }®® LWÂØð ÂýçÌ çBߢÅUÜ ÌXW XWè XWè×Ì ÂÚU »ðãê¢U XWè ¹ÚUèÎ XWèÐ

§âè XðW ¿ÜÌð âÚUXWæÚU ¥Õ ÕæÁæÚU ×ð´ ª¢W¿è XWè×Ì ãUôÙð XWè çSÍçÌ ×ð´ çXWâæÙô´ XWô ¥çÏXW Îæ× ÎðXWÚU ¹ælæiÙô´ XWè âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ XWè ÃØßSÍæ Üæ»ê XWÚUÙð ÂÚU çß¿æÚU XWÚU ÚUãUè ãñUÐ ÕæÁæÚU ¥æÏæçÚUÌ XWè×Ì ÂêÚðU Îðàæ ×ð´ â×æÙ MW âð Üæ»ê ãUô ØãU ÁMWÚUè ÙãUè´ ãñUР¢ÁæÕ ¥õÚU ãUçÚUØæJææ Áñâð ÚUæ:Øô´ ×ð´ ¹ælæÙô´ XWè âÚUXWæÚUè ¹ÚUèÎ ÂÚU XWÚUèÕ vv YWèâÎè XWæ XWÚU ¥õÚU ÎêâÚðU ¹¿ü ¿éXWæÙð ãUôÌð ãñ´UÐ °ðâð ×ð´ ¥»ÚU ©UöæÚU ÂýÎðàæ ß çÕãUæÚU Áñâð ÚUæ:Øô´ âð ÕæÁæÚU ×êËØ ÂÚU ¹ælæiÙô´ XWè ¹ÚUèÎ ÂÚU ¥»ÚU ¢ÁæÕ ¥õÚU ãUçÚUØæJææ âð XW× Üæ»Ì ¥æÌè ãñU Ìô ¢ÁæÕ ¥õÚU ãUçÚUØæJææ ×ð´ °×°âÂè ÂÚU ¹ÚUèÎ ãUô»è ÁÕçXW ÕæXWè ÚUæ:Øô´ ×ð´ ÕæÁæÚU ×êËØ ÂÚU ¹ÚUèÎ XWè Áæ âXWÌè ãñUÐ