O?UI U? AU??J?e a?U???I? XUUUU? a?a???cII ?a??I? a???A?

AU??J?e a?U???I? XUUUU?? U?e XUUUUUU? X?W ?Ug?a? a? O?UI Y??U Y??cUXUUUU? U? a?eXyW??UU XW?? ?a AU I???U YAU? a?a???cII ?a??I??? XUUUU? Y?I?U AyI?U cXUUUU??? c?I?a? ac?? a??? aUU U? XWUU?? cXUUUU ?i???'U? Y??cUXUUUU? XUUUU?? O?UI XUUUUe Y??U a? I???U a?a???cII ?a??I? a???A cI?? ???

india Updated: May 27, 2006 13:09 IST
??I?u
??I?u
None

¥âñiØ ÂÚ×æJæé â×ÛææñÌð XUUUUæð Üæ»ê XUUUUÚÙð XUUUUè çÎàææ ×𢠰XUUUU XUUUUÎ× ¥æ»ð ÕɸæÌð ãé° ÖæÚÌ ¥æñÚ ¥×ðçÚXUUUUæ Ùð àæéXýWßæÚU XWæð §â ÂÚ ÌñØæÚ ¥ÂÙð â¢àææðçÏÌ ×âæñÎæð¢ XUUUUæ ¥æÎæÙ ÂýÎæÙ çXUUUUØæÐ çßÎðàæ âç¿ß àØæ× âÚÙ Ùð ¥×ðçÚXUUUUè çßÎðàæ ©Â ×¢µæè çÙXUUUUæðÜâ Õiâü âð ×éÜæXUUUUæÌ XðUUUU ÕæÎXUUUUãæ çXUUUU ©iãæð´Ùð ¥×ðçÚXUUUUæ XUUUUæð ÖæÚÌ XUUUUè ¥æðÚ âð ÌñØæÚ â¢àææðçÏÌ ×âæñÎæ âæñ¢Â çÎØæ ãñÐ

Þæè âÚÙ Ùð XUUUUãæ çXW â×ÛææñÌð XUUUUæð Üæ»ê XUUUUÚÙð XðUUUU çÜ° ¥×ðçÚXUUUUè XUUUUæÙêÙæð´ ×ð¢ ÁMUUUUÚè â¢àææðÏÙ ÂýçXýUUUUØæ ×ð¢ ãñÐ §â âÕ¢Ï ×ð´ ¥×ðçÚXUUUUæ XUUUUæ ÁßæÕ XUUUUæYWè âXUUUUæÚæP×XUUUU ¥æñÚ ©PâæãßhüXUUUU Úãæ ãñÐ §âXðUUUU çÜ° °XUUUU ÌÚY Áãæ¢ ¥×ðçÚXUUUUè ÂýàææâÙ ¥ÂÙð XUUUUæÙêÙæð´ ×ð¢ ÕÎÜæß ÜæÙð XUUUUæ ÂýØæâ XUUUUÚ Úãæ ãñ ßãè¢ ÖæÚÌ Ùð Öè §âÂÚ ¥ÂÙæ °XUUUU â¢àææðçÏÌ ×âæñÎæ ÌñØæÚ XUUUUÚ ¥×ðçÚXUUUUè âÚXUUUUæÚ XUUUUæð âæñ¢Âæ ãñÐ

çßÎðàæ âç¿ß Ùð XUUUUãæ çXUUUU Õiâü Ùð ©iãð´ âêç¿Ì çXUUUUØæ çXUUUU â×ÛææñÌð XUUUUæð ÜðXUUUUÚ XUUUU梻ýðâ XðUUUU âæ¢âÎæ𢠥æñÚ ÂýàææâÙ XðUUUU Õè¿ Ü»æÌæÚ â¢ÂXüUUUU ÕÙæ ãé¥æ ãñ ¥æñÚ ¹éÎ ÚæcÅþÂçÌ ÁæÁü ǦËØê Õéàæ ¥æñÚ çßÎðàæ ×¢µæè XUUUUæð¢ÇæÜèÁæ Úæ§â Öè §âXðUUUU çÜ° çßàæðá ÂýØæâ XUUUUÚ Úãð ãñ¢Ð

First Published: May 27, 2006 13:09 IST