O?UUI-Y??cUUXWe ??U?e XWUU?UU ??' ?U??'e XeWAU U?u a?I?Z | india | Hindustan Times
  • Tuesday, Jul 17, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 17, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

O?UUI-Y??cUUXWe ??U?e XWUU?UU ??' ?U??'e XeWAU U?u a?I?Z

O?UUI-Y??cUUXWe AUU??J?e a?U???I? ??' XeWAU U?u a?Iu?' AeC?U aXWIe ??'U? a?U???I? a? a???cII c?I??XW X?W ?a??I? XW?? Y??cUUXWe a?aI X?W I??U??' aIU??' ?U??Ua Y?YW cUUAyA?'??Uc?U? Y??UU aeU??U XWe ac?cI???' a? XeWAU U?u a?I?u?' X?W a?I S?eXeWcI c?UU? XWe a?O??U? ??U?

india Updated: Jun 26, 2006 01:07 IST

ÖæÚUÌ-¥×ðçÚUXWè ÂÚU×æJæé â×ÛææñÌð ×ð´ XéWÀU Ù§ü àæÌüð´ ÁéǸU âXWÌè ãñ´UÐ ãUæÜæ¢çXW Øð àæÌüð´ °ðâè ÙãUè´ ãUæð´»è çÁÙâð âæñÎæ ¹ÅUæ§ü ×ð´ ÂǸU Áæ°Ð
â×ÛææñÌð âð â¢Õ¢çÏÌ çßÏðØXW XðW ×âæñÎð XWæð ¥×ðçÚUXWè â¢âÎ XðW ÎæðÙæð´ âÎÙæð´ ãUæ©Uâ ¥æYW çÚUÂýÁð´ÅðUçÅUß ¥æñÚU âèÙðÅU XWè âç×çÌØæð´ âð §â â#æãU XéWÀU Ù§ü àæÌæüð´ XðW âæÍ SßèXëWçÌ ç×ÜÙð XWè â¢ÖæßÙæ ãñUÐ ÁéÜæ§ü ×ð´ â¢àææðçÏÌ çßÏðØXW XWæð ãUæ©Uâ ¥æñÚU âèÙðÅU XðW ÂêJæü âÎÙ Xð â×ÿæ ×ÌÎæÙ XðW çÜ° ÚU¹æ Áæ°»æÐ

âêµææð´ XðW ×éÌæçÕXW ¥iØ ÕæÌæð´ XðW ¥Üæßæ Õéàæ ÂýàææâÙ âð XWãUæ Áæ°»æ çXW ßãU ÖæÚUÌ XWæð ÂýâæÚU âéÚUÿææ ÂýØæâ ×ð´ ÂêÚUè ÌÚUãU àææç×Ü ãUæðÙð XðW çÜ° ÚUæÁè XWÚðUÐ âæÍ ãUè ÖæÚUÌ âð ©UâXðW §â YñWâÜð XWè âæßüÁçÙXW MW âð ²ææðáJææ XWÚUÙð XðW çÜ° XWãUæ Áæ°»æ çXW ßãU ÂÚU×æJæé âæ×»ýè XðW çÙØæüÌ ÂÚU Ü»ð çÙØ¢µæJæ XWæ ÂæÜÙ XWÚð»æÐ

ÖæÚUÌ âð §üÚUæÙ XðW ÂÚU×æJæé ãUçÍØæÚU ãUæçâÜ XWÚUÙð XðW ÂýØæâæð´ XðW ç¹ÜæYW ¥×ðçÚUXWè ÂýØæâ ×ð´ Öè âãUØæð» XWÚUÙð XðW çÜ° Öè XWãUæ Áæ°»æÐ §Ù×ð´ §üÚUæÙ XWæð ©UâXWè ×æñÁêÎæ ÚUJæÙèçÌ âð ÂèÀðU ãUÅUÙ ðXðW çÜ° ÚUæÁè XWÚUÙæ ¥æñÚU ÁMWÚUÌ ÂǸUÙð ÂÚU ©UâXðW ç¹ÜæYW ÂýçÌÕ¢Ïæð´ â×ðÌ ©Uâð ¥Ü» ÍÜ» XWÚUÙæ àææç×Ü ãñÐ ßñâð Ìæð çßÏðØXW XðW ×âæñÎð ×ð´ ÂÚU×æJæé ¥ÂýâæÚU â¢çÏ XWè ¥ãUç×ØÌ ÂÚU XWæYWè ÁæðÚU çÎØæ »Øæ ãñU ¥æñÚU XWãUæ »Øæ ãñU çXW §â â¢çÏ âð ÕæãUÚU XðW Îðàæ çßàß SÌÚU ÂÚU ÂÚU×æJæé ¥ÂýâæÚU XðW ÜÿØæð´ XWæð ãUæçâÜ XWÚUÙð XðW çÜ° ¿éÙæñÌè ÕÙð ãéU° ãñ´UÐ

ÜðçXWÙ âêµææð´ XðW ¥ÙéâæÚU ×âæñÎæ ÖæÚUÌ XðW ×æ×Üð ×𴠥ܻ É¢U» âð Âðàæ ¥æÙð XWè ÂñÚUßè XWÚUÌæ ãñUÐ §âXðW ÂèÀðU ÎÜèÜ ØãU ãñU çXW ÖæÚUÌ ¥ÂýâæÚU XWæ ÂæÜÙ XWÚUÙð XðW ×æÙ΢ÇUæð´ ÂÚU ¹ÚUæ ©UÌÚUæ ãñUÐ âæÍ ãUè ©UâXðW ØãUæ¢ °XW ×ÁÕêÌ ¥æñÚU çÙÚ¢UÌÚU ÜæðXWÌæ¢çµæXW ÃØßSÍæ ãñUÐ