Today in New Delhi, India
Mar 19, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Oae?u cXWUUJ?O a?u???DiU c?UiIe Ac??XW? ??ocaI

?eG??U? ?V? XW??U ca?y?? a???? c?UiIe XWy?m?UU? ?au w??x ??' AyXW?ca?I c?UiIe Ac??XW? Oae?u cXWUUJ?O XWo UUy?? ?????U? m?UU? a?u???DiU UU?AO?a? c??UIe Ac??XW? ??ocaI cXW?? ?? ??U?

india Updated: Feb 07, 2006 00:06 IST
c???c#
c???c#
None

×éGØæÜØ ×VØ XW×æÙ çàæÿææ àææ¹æ çãUiÎè XWÿæ mæÚUæ ßáü w®®x ×ð´ ÂýXWæçàæÌ çãUiÎè ÂçµæXWæ ÒâêØü çXWÚUJæÓ XWô ÚUÿææ ×¢µææÜØ mæÚUæ âßüÞæðDïU ÚUæÁÖæáæ çã¢UÎè ÂçµæXWæ ²æôçáÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ ÚUÿææ×¢µæè ÂýJæß ×é¹Áèü Ùð ãUæÜ ãUè ×ð´ Ù§ü çÎËÜè ×ð´ ¥æØôçÁÌ °XW âæÎð â×æÚUôãU ×ð´ ØãU ÂéÚUSXWæÚU çÎØæÐ
×VØ XW×æÙ XðW °×ÁèÁè°â ×ðÁÚU ÁÙÚUÜ ¥æÚUXðW XWBXWǸU Ùð ØãU ÂéÚUSXWæÚU »ýãUJæ çXWØæÐ §â×ð´ âæÌ ãUÁæÚU LW° ÙXWÎ ¥õÚU Âý×æJæµæ çÎØæ »ØæÐ §â ÂéÚUSXWæÚU ØôÁÙæ ×ð´ ÚUÿææ ×¢µææÜØ XðW ¥iÌ»üÌ ¥æÙð ßæÜð çßçÖiÙ XWæØæüÜØô´, ©UÂXýW×ô´, ⢻ÆUÙô´ ¥æçÎ mæÚUæ ÂýXWæçàæÌ XWè ÁæÙð ßæÜè ßæçáüXW çãUiÎè ÂçµæXWæ°¡
àææç×Ü Íè´Ð

First Published: Feb 07, 2006 00:06 IST