Today in New Delhi, India
Mar 23, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?oCuU AUUey??Yo' X?W A?UU? ?Uo'? |U?oXW Ay?e? ?eU??

AyI?a? ??' |U?XW Ay?e?o?, :??DiU ?UA Ay?e?o' II? XWcUDiU ?UAAy?e?o' X?W ?eU?? XeWAU cIU Y?? c?aXW aXWI? ??'U? UU?:? cU??u?U Y??o U? A?UU? ??U ?eU?? wwYWUU?UUeXWoXWUU?U?XWe caYW?cUUa? XWe Ie cXWiIe ?eG?????e ?eU??? ca??U ??I? II? UU?:? cU??u?U Y??eBI YAUUc?I? Aya?I ca??U X?W ?e? ?eU?u ??I?eI X?W ??I Y? ?? ?eU?? ???u X?W AyI? a`I??U ??' XWUU?? A?U? AUU c???UU cXW?? A? UU?U? ??U?

india Updated: Feb 01, 2006 00:08 IST
None

ÂýÎðàæ ×ð´ ¦ÜæXW Âý×é¹ô¢, :ØðDïU ©U Âý×é¹ô´ ÌÍæ XWçÙDïU ©UÂÂý×é¹ô´ XðW ¿éÙæß XéWÀU çÎÙ ¥æ»ð ç¹âXW âXWÌð ãñ´UÐ ÚUæ:Ø çÙßæü¿Ù ¥æØô» Ùð ÂãUÜð ØãU ¿éÙæß ww YWÚUßÚUè XWô XWÚUæÙð XWè çâYWæçÚUàæ XWè Íè çXWiÌé ×éGØ×¢µæè ×éÜæØ× çâ¢ãU ØæÎß ÌÍæ ÚUæ:Ø çÙßæü¿Ù ¥æØéBÌ ¥ÂÚUç×Ìæ ÂýâæÎ çâ¢ãU XðW Õè¿ ãéU§ü ÕæÌ¿èÌ XðW ÕæÎ ¥Õ Øð ¿éÙæß ×æ¿ü XðW ÂýÍ× â`ÌæãU ×ð´ XWÚUæ° ÁæÙð ÂÚU çß¿æÚU çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ©U³×èÎ XWè Áæ ÚUãUè ãñU çXW àæè²æý ãUè §â ÕæÕÌ çÙJæüØ Üð çÜØæ Áæ°»æÐ
ÚUæ:Ø çÙßæü¿Ù ¥æØéBÌ Ùð ÒçãUiÎéSÌæÙÓ âð XWãUæ çX ¿æÚU ×æ¿ü âð Øê.Âè. ÕôÇüU XWè ÂÚUèÿææ°¡ ãñ´UÐU ©UâXðW ÂãUÜð ãUÚU ãUæÜ ×ð´ ¦ÜæòXW Âý×é¹ô´ XðW ¿éÙæß XWÚUæ çÜ° Áæ°¡»ðÐ
ÎêâÚUè ÕæÌ ØãU Öè ãñU çXW Ùõ ×æ¿ü XWô ßÌü×æÙ ÿæðµæ ¢¿æØÌô´ XWæ XWæØüXWæÜ Öè â×æ`Ì ãUô ÚUãUæ ãñUÐ §âçÜ° ©UâXðW ÂãUÜð ¿éÙæß XWÚUæÙæ ×ÁÕêÚUè Öè ãñUÐ ©UiãUô´Ùð â¢XðWÌ çÎØæ çXW ¿éÙæß XWè çÌçÍØæ¡ ×æ¿ü XWè ÂãUÜè Øæ ÎêâÚUè ÌæÚUè¹ ãUô âXWÌè ãñUÐ ÌØ ãUô ÚUãðU Ù° ¿éÙæß XWæØüXýW× XðW ¥ÙéâæÚU ¥Õ ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU v~ YWÚUßÚUè ÌÍæ ÚUæ:Ø çÙßæü¿Ù ¥æØô» w® YWÚUßÚUè XWô ¥çÏâê¿Ùæ ÁæÚUè XWÚU âXWÌæ ãñUÐ
©UÏÚU ÖæÁÂæ ¢¿æØÌ ÂýXWôDïU XðW ¥VØÿæ Ï×üÂæÜ çâ¢ãU mæÚUæ çÙßæü¿Ù ¥æØô» XWô çΰ »° ½ææÂÙ ×ð´ XWãUæ »Øæ ãñU çXW ÂêÚðU ÚUæ:Ø ×ð´ ¥ÂãUÚUJæô´ XWæ ÎõÚU àæéMW ãUô »Øæ ãñUÐ
XW梻ýðâ ⢻ÆUÙ ×¢µæè âPØÎðß çµæÂæÆUè Ùð ×¢»ÜßæÚU XWæð XWãUæ çXW âÚUXWæÚU XðW §àææÚðU ÂÚU ÚUæ:Ø ×ð´ Á¢»ÜÚUæÁ ß ×æçYWØæÚUæÁ XWæØ× ãñUÐ ¥æÂÚUæçÏXW ²æÅUÙæ°¡ Ü»æÌæÚU ÕɸU ÚUãUè ãñ´UÐ Þæè çµæÂæÆUè Ùð ÚUæ:Ø çÙßæü¿Ù ¥æØæð» âð ¦ÜæòXW Âý×é¹æð´ XðW çÙcÂÿæ ¿éÙæß XWÚUæÙð XWè ×æ¡» XWè ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð ØãU Öè ×æ¡» XWè ãñU çXW ÕèÇUèâè âÎØæð´ ß ©UÙXðW ÂçÚUÁÙæð´ XWè âéÚUÿææ XWè Áæ°Ð ØãU ÁæÙXWæÚUè ÂýßBÌæ ßèÚðUi¼ý ×ÎæÙ Ùð ÁæÚUè ÕØæÙ ×ð´ ÎèÐ

First Published: Feb 01, 2006 00:08 IST