Today in New Delhi, India
Apr 26, 2019-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

OSAeCUO U?Ue' ??U SAeCU A??S?U ??'

SAeCU AoS?U U?cXWU ?Ua??? SAeCU ?Ue U?Ue'...? |w ?????U (IeU cIU) XWe A?U SAeCU AoS?U U?Ue' c?UI? C?E?U ???U ??I Oe? YW?S??US?UXW?Ue A?U? ??Ue SAeCU AoS?U a??? ?oUIe ??U CU?XW c?O? XWe aOe a???Yo' XWe AoU?

india Updated: Jan 07, 2006 01:55 IST
c?UiIeSI?U AycIcUcI
c?UiIeSI?U AycIcUcI
PTI

SÂèÇU ÂôSÅU ÜðçXWÙ ©Uâ×¢ð SÂèÇU ãUè ÙãUè´...Ð |w ²æ¢ÅðU (ÌèÙ çÎÙ) XWè Á»ãU SÂèÇU ÂôSÅU ÙãUè´ ç×ÜÌð ÇðɸU ×æãU ÕæÎ ÖèÐ YWæSÅðUSÅU XWãUè ÁæÙð ßæÜè SÂèÇU ÂôSÅU âðßæ ¹ôÜÌè ãñU ÇUæXW çßÖæ» XWè âÖè âðßæ¥ô´ XWè ÂôÜÐ ãUßæ§ü ÁãUæÁ, ÅþðUÙ ß XêWçÚØÚU âð SÂèÇU ÂôSÅU XðW Âãé¢U¿Ùð ×ð´ ©UÌÙæ ãUè â×Ø Ü»Ìæ ãUñ çÁÌÙð â×Ø ×ð´ âæ§çXWÜ âð ÇUæçXWØæ ²æÚU-²æÚ Âµæ Âã¢Ué¿æÌæ ãñUÐ

ÇUæXW ÌæÚU çßÖæ» XðW SÂèÇU ÂôSÅU Ùð ²æÚU-²æÚU ÇUæçXWØæ mæÚUæ ç¿_ïUè Âãé¢U¿æ° ÁæÙð XWô Öè ×æÌ Îð Îè ãñUÐ SÂèÇU ÂôSÅU ß ÇUæXW çßÖæ» XWè âæ×æiØ âðßæ¥ô´ ×ð´ ÙãUè´ ÚUãUæ XWô§ü YWXüWÐ ÚUæÁÏæÙè ÂÅUÙæ ×ð´ Îô ÚUæCþUèØ SÂèÇU ÂôSÅU XðWi¼ý ãñ´U ÂÅUÙæ Áè.Âè.¥ô ¥õÚU Õæ¢XWèÂéÚU ×éGØ ÌæÚ ²æÚUÐ §âXðW ¥Üæßæ { ÇUæXW ²æÚô´ âð Öè SÂèÇU ÂôSÅU XðW çÜ° ÕéçX¢W» XWÚUÙð XWè âéçßÏæ ãñU ÜðçXWÙ §Ù XðWi¼ýô´ ÂÚU ÂýçÌçÎÙ XW×-âð-XW× °XW ÃØçBÌ ¥ÂÙð SÂèÇU ÂôSÅU XðW çÙÏæüçÚUÌ â×Ø ÂÚU ÙãUè´ Âãé¢U¿Ùð Øæ çYWÚU ÚUæSÌð ×ð´ ãUè »é× ãUôÙð XWè çàæXWæØÌ XWÚUÌð Îð¹æ ÁæÌæ ãñU¢Ð ÂßÙ XéW×æÚU çâ¢ãU Öè çÂÀUÜð ÇðUɸU ×æãU âð ×éGØ ÌæÚU ²æÚ XWæ ¿BXWÚU XWæÅU ÚUãðU ãñ´UÐ ©UÙXWæ SÂèÇU ÂôSÅU (â¢GØæ-§§}|v|||~|~¥æ§°Ù)§¢RÜñ´ÇU Âãé¢U¿Ùð XðW XýW× ×ð´ XWãUè´ »é× ãUô »ØæÐ ßð XWãUÌð ãñ´U çXW ÂôSÅU ÙãUè´ Âãé¢U¿Ùð XWè ÁæÙXWæÚUè ç×Üè Ìô ßð ãUÌÂýÖ ÚUãU »°Ð

ØãUè ÙãUè´ ÁÕ ßð ¥ÂÙð ÂôSÅU XWæ ÕéçX¢W» XðWi¼ý ÂÚU X¢W`ØêÅUÚUæ§:ÇU ÅþñUXW °JÇU ÅþðUâ XðW ×æVØ× ÁæÙÙð XðW çÜ° »° Ìô ©UâXWæ XWô§ü ¥Ìæ-ÂÌæ ãUè ÙãUè´ ç×ÜæÐ ØãU XðWßÜ °XW ÙãUè´ ÕçËXW °ðâð XW§ü Üô» ãñ´U Áô §â ÂÚðUàææÙè âð ÂýçÌçÎÙ Îô ¿æÚU ãUô ÚUãðU ãñ´UÐ ÇUæXW çßÖæ» XðW °XW âêµæ XðW ×éÌæçÕXW ÂýçÌ×æãU XW×-âð-XW× Îâ °ðâð ×æ×Üð çÙXWÜ ãUè ÁæÌð ãñ´U ÁãUæ¢ ÂÚU ÂôSÅU XðW ÎðÚU âð Âãé¢U¿Ùð Øæ çYWÚU »é× ãUôÙð XWè çàæXWæØÌ ãUôÌè ãñUÐ

§â ÕæÕÌ çÙÎðàæXW ÇUæXW âðßæ ¥çÙÜ XéW×æÚU Ùð XWãUæ çXW SÂèÇU ÂôSÅU |w ²æ¢ÅðU ×ð´ ç×Ü ÁæÌð ãñ´U ÜðçXWÙ §ââð Öè ÎðÚU ãUô Ìô ÕéçX¢W» XðWi¼ý ÂÚU X¢W`ØêÅUÚUæ§:ÇU ÅþñUXW °JÇU ÅþðUâ XWè âéçßÏæ ãñ çÁââð ÂÌæ çXWØæ Áæ âXWÌæ ãñU çXW ÂôSÅU XWãUæ¢ ÂÚU ¥ÅUXWæ ãéU¥æ ãñU, ÂôSÅU »æØÕ ãUô ãUè ÙãUè´ âXWÌæÐ

ÜðçXWÙ ØãU ÂãUÜæ XðWâ ãñU ÁãUæ¢ X¢W`ØêÅUÚUæ§:ÇU ÅþñUXW °JÇU ÅþðUâ ×ð´ Öè Ùãè´ ÂÌæ Ü» Âæ ÚUãUæ çXW ÂôSÅU XWãUæ¢ Y¢Wâæ ãéU¥æ ãñUÐ »õÚUÌÜÕ ãñU çXW °XW ¥ôÚU ÇUæXW çßÖæ» §ÜðBÅþUæòçÙXW Øé» ×ð´ XW§ü âéçßÏæ°¢ §ü-ÂôSÅU, ¥æ§ü°×ÅUè°â ¥æçÎ ×éãñUØæ XWÚUßæ ÚUãUæ ãñU ÜðçXWÙ ©UâXWè ÂéÚUæÙè ÃØßSÍæ°¢ ¥Öè ÌXW Ü¿ÚU ãUè¢ ã¢ñÐ

First Published: Jan 07, 2006 01:55 IST