X?W ??Ue AI | india | Hindustan Times" /> X?W ??Ue AI" /> X?W ??Ue AI" /> X?W ??Ue AI" /> X?W ??Ue AI&refr=NA" style="display:none" />

OU?U A???? ?eCUeY?? ? aeY?? X?W ??Ue AI

UeIea? aUUXW?UU U? aOe zxy Ay??C ? zv{ Y??U??'?' ??? ?eCUeY?? ? aeY?? X?W y? AycIa?I ??Ue AI??' XW?? IPXW?U OUUU? X?W cU? AyP??XW Ay??C X?W cU? ?eCUeY??-a?U aeY?? cU?eBI XWUUU?XW? cUJ?u? cU?? ??U? Ay??CU SIUU AUU ?XW ?eCUeY??-aeY?? XW?? I??-IeU Ay??CU-Y??U XW? AyO?UU ?U??U? X?WXW?UUJ? ?eYWcSaU Aya??aU AeUUe IUU?U ?UU?UU? ?? ??U? Y?cIXW?cUUXW ae????' X?W YUea?UU c??U?UU Aya??acUXW a??? X?W YcIXW?cUU???' XWeXW?e X?WXW?UUJ? ?eCUeY??-aeY?? X?W AI ?a??Z a? ??Ue ??'U?

india Updated: Nov 28, 2006 23:35 IST

ÙèÌèàæ âÚUXWæÚU Ùð âÖè zxy Âý¹¢Ç ß zv{ ¥¢¿Üæð´ð´ ×¢ð ÕèÇUè¥æð ß âè¥æð XðW y® ÂýçÌàæÌ ¹æÜè ÂÎæð´ XWæð ÌPXWæÜ ÖÚUÙð XðW çÜ° ÂýPØðXW Âý¹¢Ç XðW çÜ° ÕèÇUè¥æð-âãU âè¥æð çÙØéBÌ XWÚUÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ ãñUÐ Âý¹¢ÇU SÌÚU ÂÚU °XW ÕèÇUè¥æð-âè¥æð XWæð Îæð-ÌèÙ Âý¹¢ÇU-¥¢¿Ü XWæ ÂýÖæÚU ãUæðÙð XðW XWæÚUJæ ×éYWçSâÜ ÂýàææâÙ ÂêÚUè ÌÚUãU ¿ÚU×ÚUæ »Øæ ãñUÐ ¥æçÏXWæçÚUXW âêµææð´ XðW ¥ÙéâæÚU çÕãUæÚU ÂýàææâçÙXW âðßæ XðW ¥çÏXWæçÚUØæð´ XWè XW×è XðW XWæÚUJæ ÕèÇUè¥æð-âè¥æð XðW ÂÎ ßáæðZ âð ¹æÜè ãñ´UÐ çÕãUæÚU ÂýàææâçÙXW âéÏæÚU ¥æØæð» Ùð Öè ¥ÂÙè ÂãUÜè çÚUÂæðÅüU ×ð´ Âý¹¢ÇU ÂýàææâÙ XWè ×ãUPßêÂêJæü Öêç×XWæ XðW ×gðÙÁÚU Âý¹¢ÇU SÌÚU ÂÚU âÕÜ ÂýàææâçÙXW ÉU梿æ ÌñØæÚU XWÚUÙð XWè âÜæãU Îè ãñUÐ ¥æØæð» Ùð XWãUæ ãñU çXW Âý¹¢ÇU SÌÚU ÂÚU ÂýçÌßáü ¥æñâÌÙ z XWÚUæðǸU LWÂØð Øæ ©Uââð ¥çÏXW ÚUæçàæ çßçÖiÙ XWæØüXýW×æð´ XðW ÌãUÌ ¹¿ü ãUæð ÚUãUè ãñUÐ

¥æØæð» Ùð ¥¢¿Ü ß Âý¹¢ÇU ÂýàææâÙ XWæð Ùâð çâÚðU âð âéÎëÉU XWÚUÙð XðW âæÍ Îæð Øæ ÌèÙ ¥¢¿Üæð´ ÂÚU °XW âè¥æð XðW ÂÎSÍæÂÙ XWè ÃØßSÍæ ÌPXWæÜ â×æ# XWÚU ÂýPØðXW ¥¢¿Ü XðW çÜ° ÂêJæüXWæçÜXW âè¥æð çÙØéBÌ çXWØæ ÁæÙæ ¿æçãU°Ð ¥æØæð» Ùð ¥¢¿Ü,Âý¹¢ÇU ß ÍæÙæ XWæ Öæñ»æðçÜXW ÿæðµææçÏXWæÚU °XW â×æÙ ÚU¹Ùð XWè âÜæãU Îè ãñU ¥æñÚU XWãUæ ãñU çXW §ââð ÂýàææâçÙXW ÃØßSÍæ XWæð ¥æñÚU ¥çÏXW »çÌàæèÜ ß ÂýÖæßXWæÚUè ÕÙæÙð ×ð´ ¥æâæÙè ãUæð»èÐ ÜæðXWâÖæ ß çßÏæÙâÖæ ÿæðµææð´ XWæ ÙØð çâÚðU âð ÂçÚUâè×Ù ÂýçXýWØæÏèÙ ãUæðÙð XðW XWæÚJæ ÂýàææâçÙXW âéÏæÚU ¥æØæð» XWè ¿æÚU ×æãU Âêßü Îè »Øè §â çâYWæçÚUàæ ÂÚU ¥Öè ÌXW XWæð§ü XWæÚüUßæ§ü ÙãUè´ ãéU§ü ãñUÐ

ãUÚU çÁÜð ×ð´ ãUæð»è °â°ÙâèØê
ÂÅUÙæ (çãU.¦Øê.)Ð
ÙßÁæÌ çàæàæé¥ô¢ XWô ¥Õ çÁÜæ ×éGØæÜØô´ ×ð´ ãUè ÕðãUÌÚU ¥õÚU ¥æÏéçÙXW SßæSfØ âéçßÏæ ©UÂÜ¦Ï ÚUãðU»èÐ ßñàææÜè âð §â ¥çÖØæÙ XWè àæéMW¥æÌ ãUô ÚUãUè ãñUÐ ¥PØæÏéçÙXW ç¿çXWPâèØ ©UÂXWÚUJæô´ âð Üñâ çâXW iØêÕôÙü XðWØÚU ØêçÙÅU (°â°ÙâèØê) ßñàææÜè XðW çÁÜæ ¥SÂÌæÜ ×ð´ SÍæçÂÌ ãUô »§ü ãñUÐ çÎËÜè XðW ×ðçÇUXWÜ XWæòÜðÁô´ âð Îô ÎÁüÙ ç¿çXWPâXW °ß¢ SßæSfØXWç×üØô´ XWæ ÁPÍæ ÂýçàæÿæJæ ÜðXWÚU ßæÂâ ÜõÅU ¥æØæ ãñUÐ ßñàææÜè ×ð´ âYWÜÌæÂêßüXW ⢿æçÜÌ ãUô ÁæÙð XðW ÕæÎ w.z® XWÚUôǸU XWè Üæ»Ì âð ÀUãU ÕðÇU ßæÜð §â çßàæðá ØêçÙÅU XWè SÍæÂÙæ ãUÚU çÁÜæ ¥SÂÌæÜô´ ×ð´ ãUô»èÐ ßñàææÜè XðW çâçßÜ âÁüÙ ÇUæ. XðWâè çâ¢ãU Ùð XWãUæ çXW °â°ÙâèØê ØêçÙÅU XWæ XWæ× ÂêÚUæ ãUô »Øæ ãñÐ

§ââð ÙßÁæÁ çàæàæé XWô ç¿çXWPâèØ âéçßÏæ ¥Õ çÁÜæ SÌÚU ÂÚU ãUè ©UÂÜ¦Ï ãUô ÂæØð»èÐ »¢ÖèÚU çàæàæé¥ô¢ XWô Âè°×âè°¿ XWè ÎõǸU Ü»æÙð âð ×éçBÌ ç×Üð»èÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ¥»Üð ßáü §â ØêçÙÅU XWô ¥æ× ÁÙÌæ XðW çÜ° ¹ôÜ çÎØæ Áæ°»æÐ SßæSfØ çßÖæ» Õè×æÚU Õøæô´ XWô °ÇUßæ¢â ¥õÚU ÕðãUÌÚU SßæSfØ âéçßÏæ ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙð XðW çÜ° ØêçÙâðYW XðW âãUØô» âð ßñàææÜè ×ð´ ÂãÜð âð ãUè ÂýçàæÿæJæ XWæØüXýW× ¿Ü ÚUãUæ ãñÐ ÀUãU ×æãU ÌXW XðW ÙßÁæÌ çàæàæé¥ô´ XWè Õè×æÚUè XWæ ÂÌæ ÌéÚ¢UÌ Ü»æÙð XðW çÜ° ÇUæBÅUÚUô´ XðW âæÍ ãè ¥æ¢»ÙÕæǸUè °ß¢ °°Ù°× XWô ÂýçàæçÿæÌ çXWØæ »Øæ ãñUÐ §iÅUè»ýðÅðUÇU ×ñÙðÁ×ð´ÅU ¥æòYW iØêÙðÅUÜ °JÇU ¿æ§ËÇUãéUÇU §ÜÙðâðÁ (¥æ§ü°×°Ùâè¥æ§ü ) XWæØüXýW× XðW ÌãUÌ ©Uiãð´U ÕÌæØæ »Øæ ãñU çXW Õøæð XWè Õè×æÚUè XWè ÂãU¿æÙ XñWâð XWè Áæ°Ð ßñàææÜè XðW çßÎéÂéÚU Âý¹¢ÇU XðW SßæSfØXW×èü §â XWæØüXýW× âð âÕâð ÂãUÜð ÂýçàæçÿæÌ ãéU° ãñ´UÐ

XWæØüSÍÜæð´ ÂÚU ×çãUÜæ¥æð´ XWæ ©UPÂèǸUÙ ÚUæðXWÙð XWæ çÙÎðüàæ
ÂÅUÙæ (çãU.¦Øê.)Ð
XWæç×üXW ß ÂýàææâçÙXW âéÏæÚU çßÖæ» Ùð XWæØüSÍÜæð´ ÂÚU ×çãUÜæ¥æð´ XðW ØæñÙ ©UPÂèǸUÙ XWè XWæÚU»ÚU ÚUæðXWÍæ× XðW çÜ° ¥æßàØXW ÂãUÜ XWÚUÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ §âXðW âæÍ ãUè âÖè çßÖæ»æð´ ß ÿæðµæèØ XWæØæüÜØæð´ âð ×çãUÜæ ©UPÂèǸUÙ XðW ÂýçÌßðçÎÌ ×æ×Üæð´ XWæ ¦ØæðÚUæ ß XWè »Øè XWæÚüUßæ§ü XWè ÁæÙXWæÚUè Öè ×æ¢»è »Øè ãñUÐ

¥¢ÌÚUÁæÌèØ çßßæãU XðW ÂýæðPâæãUÙ XWæð vv Üæ¹ ¥æߢçÅUÌ
ÂÅUÙæ (çãU.¦Øê.)Ð
ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU ¥¢ÌÁæüÌèØ çßßæãU XWÚUÙð ßæÜè ×çãUÜæ¥ô´ XWô ¥õÚU ÂýôPâæçãUÌ XWÚðU»èÐ §âXðW çÜ° âÚUXWæÚU Ùð vv Üæ¹ LW° ¥æߢçÅUÌ çXWØð ãñ´UÐ

ßiØ ÂýæçJæØæð´ XWè âéÚUÿææ XWæð çßSÌëÌ XWæØü ØæðÁÙæ ÌñØæÚU
ÂÅUÙæ (çãU.¦Øê.)Ð
ßáôZ âð ©UÂçÿæÌ ßÙô´ XWè âè×æ¥ô´ XWô âéÎëɸU XWÚUÙð ¥õÚU ßiØ ÂýæçJæØô´ XWô âéÚUÿææ ÂýÎæÙ XWÚUÙð XðW çÜ° ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU Ùð çßSÌëÌ XWæØüØôÁÙæ ÌñØæÚU XWè ãñUÐ âÚUXWæÚU Ùð §â XWæØü XðW çÜ° °XW XWÚUôǸU LW° XWè ÚUæçàæ Öè Îè ãñUÐ ßÙ °ß¢ ÂØæüßÚUJæ çßÖæ» XðW ×æVØ× âð §â ØôÁÙæ ÂÚU XWæ× Öè àæéMW XWÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ §â â×Ø ßÙ âè×æ XWæ SÂCïU âè×æ¢XWÙ Ù ãUôÙð ¥õÚU ©UâXðW ¥çÌXýW×Jæ XðW XWæÚUJæ XW§ü â×SØæ ©UPÂiÙ ãUô ÚUãUè ãñUÐ ØãUè ÙãUè´ ßÙæð´ âðU ÂðǸUô´ XWè Á×XWÚU ¥ßñÏ XWÅUæ§ü ãUô ÚUãUè ãñUÐ ¥ÕÌXW XWÚUôǸUô´ LW° ×êËØ XðW ÂðǸU XWæÅðU Áæ ¿éXðW ãñ´UÐ XW§ü §ÜæXðW ×ð´ ßiØ ÂýæçJæØô´ XWæ ¥ßñÏ çàæXWæÚU Öè çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ç×Üè ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU vw ßð´ çßöæ ¥æØô» XWè ¥Ùéàæ¢âæ XðW ¥æÜôXW ×ð´ ßÙ âè×æ XWè ÂãU¿æÙ XWÚU ©Uâð ×ÁÕêÌ ÕÙæÙð, Öê °ß¢ ÁÜ-â¢ÚUÿæJæ ÌÍæ ßÙô´ ß ßiØ ÂýæçJæØô´ XWè âéÚUÿææ â¢Õ¢Ïè XWæØü XWÚUæØð Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

ßÙ âè×æ¥ô´ XðW âéÎëɸUèXWÚUJæ XðW çÜ° wv® çXWÜô×èÅUÚU ßÙ âè×æ ÂÚU XWæ× çXWØð »Øð ãñ´U ¥õÚU °XW ãUÁæÚU âð ¥çÏXW âè×æ S̳Öô´ XWè SÍæÂÙæ XWÚUæØè »Øè ãñUÐ §âXðW ¥Üæßæ xwz ãðUBÅðUØÚU ×ð´ Öê °ß¢ ÁÜ â¢ÚUÿæJæ XðW XWæØü ãéU° ãñU¢Ð çßÖæ» XWè ¥ôÚU âð ßÙô´ °ß¢ ßiØ ÂýæçJæØô´ XWè âéÚUÿææ XðW çÜ° »àÌè XWô ÕɸUæßæ ÎðÙð XWè ØôÁÙæ Öè ÕÙæ§ü »§ü ãñU ¥õÚU §âXðW çÜ° Â梿 çÁ`âè ß Îô ç×Ùè ÅþUXWô´ XWè ¹ÚUèÎ XWè »§ü ãñUÐ »àÌè XðW ÎõÚUæÙ ¥ßñÏ çàæXWæçÚUØô´ ß ÂðǸUô´ XWô XWæÅUÙð ßæÜô´ ÂÚU ¹æâ ÙÁÚU ÚU¹è Áæ°»èÐ ÂXWǸðU ÁæÙð ßæÜô´ XðW ç¹ÜæYW ÌØ çÙØ×ô´ XðW ¥ÙéâæÚU XWÆUôÚU XWæÚüUßæ§ü XWæ Öè ÂýæßÏæÙ ãñUÐ »õÚUÌÜÕ ãñU çXW çßöæèØ ßáü ×ð´ ~~ Üæ¹, ~~ ãUÁæÚU z®® XWè ØôÁÙæ¥ô´ XWô SßèXëWçÌ ÂýÎæÙ XWÚUÌð ãéU° ÉU梿æ»Ì âéÎëɸUèXWÚUJæ °ß¢ ßÙ â¢ÚUÿæJæ XðW XWæØü çXWØð Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

First Published: Nov 28, 2006 23:35 IST