???? S?eU U? aeY?U X?UUUU I?? ?E??? | india | Hindustan Times
  • Monday, May 28, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 28, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

???? S?eU U? aeY?U X?UUUU I?? ?E???

I?a? XUUUUe cUAe y???? XUUUUe YR?yJ?e ?SA?I XUUUU?AUe ???? S?eU U? XUUUU??EC U??EC (aeY?U) S?eUX?UUUU I????' ??' x?? a? z?? LUUUUA? AycI ?U XUUUUe ?E???o?Ue XUUUUe ??? XUUUU?AUe X?UUUU ?eI?c?XUUUU ?E?U???C S?eUXUUUUeXUUUUe?I?' xz?? LUUUUA? AycI ?U ?E???u ?u ???

india Updated: Oct 03, 2006 20:56 IST
??I?u

Îðàæ XUUUUè çÙÁè ÿæðµæ XUUUUè ¥RæýJæè §SÂæÌ XUUUU¢ÂÙè ÅæÅæ SÅèÜ Ùð XUUUUæðËÇ ÚæðËÇ (âè¥æÚ) SÅèÜ XðUUUU Îæ×æð´ ×ð´ x®® âð z®® LUUUU° ÂýçÌ ÅÙ XUUUUè ÕɸæðöæÚè XUUUUè ãñÐ XUUUU¢ÂÙè XðUUUU ×éÌæçÕXUUUU »ñËßÙæ§’Ç SÅèÜ XUUUUè XUUUUè×Ìð´ xz®® LUUUU° ÂýçÌ ÅÙ Õɸæ§ü »§ü ãñÐ

XUUUU¢ÂÙè XUUUUæ XUUUUãÙæ ãñ çXUUUU ÎæðÙæð´ ©PÂæÎæð´ XðUUUU Îæ×æð´ ×ð´ XUUUU¯¿ð ×æÜ ×ð´ ¥æ§ü Üæ»Ì XUUUUæð Îð¹Ìð ãé° ßëçh XUUUUÚÙè ÂǸè ãñÐ