SI?AU? cI?a AUU UU???U? ?Ulo ??U? ??' cI??? c?AU w?vz
Today in New Delhi, India
Feb 18, 2019-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

SI?AU? cI?a AUU UU???U? ?Ulo ??U? ??' cI??? c?AU w?vz

U??UU??CU X?WSI?AU? cI?a AUU vz U???UU a? ?oUU?U???Ie ??I?U ??' U??? A?U???U? ?Ulo ??U? ??' c?AU w?vz Ia??u?? A????? Y??oAU X?W cU? ?eG? MWA a? U??UU??CU S??oU ??CUS??UeA ?aoca?a?U XWo cA???I?UUe Ie ?e ??U? ?UUX?W a?I UU?:? X?W aOe Y?locXW ???A?cUUXW a??UU X?W aIS? a??c?U UU??'U?? ?aoca?a?U X?W YV?y? c?XW?a ca??U U? ?I??? cXW ?Ulo ??U? XWe I???UUe XWe A? UU?Ue ??U?

india Updated: Aug 24, 2006 23:53 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

°×¥ôØê XWÚUÙðßæÜè âÖè X¢WÂçÙØæ¢ ¥æ×¢çµæÌ
ç×öæÜ, çÁ¢ÎÜ, ÅUæÅUæ âçãUÌ XW§ü X¢WÂçÙØô´ XðW Ü»ð´»ð SÅUæòÜ

ÛææÚU¹¢ÇU XðW SÍæÂÙæ çÎßâ ÂÚU vz ÙߢÕÚU âð ×ôÚUãUæÕæÎè ×ñÎæÙ ×ð´ Ü»æØð ÁæÙðßæÜð ©Ulô» ×ðÜæ ×ð´ çßÁÙ w®vz ÎàææüØæ ÁæØð»æÐ ¥æØôÁÙ XðW çÜ° ×éGØ MW âð ÛææÚU¹¢ÇU S×æòÜ §¢ÇUSÅþUèÁ °âôçâ°àæÙ XWô çÁ³×ðÎæÚUè Îè »Øè ãñUÐ ©UÙXðW âæÍ ÚUæ:Ø XðW âÖè ¥õlôç»XW ÃØæÂæçÚUXW ⢻ÆUÙ XðW âÎSØ àææç×Ü ÚUãð´U»ðÐ °âôçâ°àæÙ XðW ¥VØÿæ çßXWæâ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ çXW ©Ulô» ×ðÜæ XWè ÌñØæÚUè XWè Áæ ÚUãUè ãñUÐ ¥»Üð ×æãU ÌXW âæÚUæ ÂýæMW âæ×Ùð ¥æ ÁæØð»æÐ ©UiãUô´Ùð ÕÌæØæ çXW §â ×ðÜð ×ð´ ©UÙ âÖè X¢WÂçÙØô´ XWô ¥æ×¢çµæÌ çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñU, çÁiãUô´Ùð ÚUæ:Ø âÚUXWæÚU XðW âæÍ ÚUæ:Ø ×ð´ ©Ulô» Ü»æÙð XðW çÜ° °×¥ôØê çXWØð ãñ´UÐ §â×ð´ ç×öæÜ, çÁ¢ÎÜ, ÅUæÅUæ âçãUÌ âÖè X¢WÂçÙØô´ mæÚUæ ¥ÂÙè ØôÁÙæ¥ô´ XWô ÎàææüØæ ÁæØð»æÐ ©UiãUô´Ùð ÕÌæØæ çXW ×ðÜð ×ð´ âÖè X¢WÂçÙØô´ mæÚUæ ÚUæ:Ø ×ð´ Ü»æØð ÁæÙðßæÜð ©Ulô», §â×ð´ ãUôÙðßæÜð çÙßðàæ, Üô»ô´ XWô ç×ÜÙðßæÜð ÚUôÁ»æÚU XWè çßSÌëÌ ÁæÙXWæÚUè ©UÂÜ¦Ï XWÚUæØè ÁæØð»èÐ ×ðÜð ×ð´ð ßáü w®vz ÌXW ÚUæ:Ø XWè ¥æÏæÚUÖêÌ â¢ÚU¿Ùæ¥ô´ XWè çSÍçÌ, àæãUÚUô´ XWæ çßXWæâ, »æ¢ßô´ ¥õÚU àæãUÚUô´ XWè ¥æçÍüXW çSÍçÌ, ÕǸðU ©Ulô»ô´ XðW Ü»Ùð XðW ÕæÎ °¢çâÜÚUè §XWæ§Øô´ XWè çSÍçÌ, ÚUæ:Ø ×ð´ ÃØæÂæÚU XWè çSÍçÌ ¥õÚU âðßæ ÿæðµæ XWè çSÍçÌØô´ XWô ÎàææüØæ ÁæØð»æÐ ¥æØôÁÙ XðW çÜ° ÚUæ:Ø XðW âÖè Âý×é¹ â¢»ÆUÙô´ XWô çÁ³×ðÎæÚUè Îè Áæ ÚUãUè ãñUÐ âÚUXWæÚU XWè ¥æðÚU âð Öè âÖè ÌÚUãU XðW §¢ÌÁæ× çXWØð Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ çXW §â ßáü XðW ¥õlôç»XW ×ðÜð ×ð´ ÚUæ:Ø XðW ÖçßcØ XðW ÙB àæð XWô çιæÙð XWæ ÂýØæâ çXWØæ ÁæØð»æÐ

First Published: Aug 24, 2006 23:53 IST