XWe Ay?UUJ??? CUeY?UU?? | india | Hindustan Times" /> XWe Ay?UUJ??? CUeY?UU??" /> XWe Ay?UUJ??? CUeY?UU??" /> XWe Ay?UUJ??? CUeY?UU??" /> XWe Ay?UUJ??? CUeY?UU??&refr=NA" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Dec 13, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

SXW??U?U-??CU a? c?UIe ??U YUea??aU XWe Ay?UUJ??? CUeY?UU??

O?UUI SXW??U?U ??C a? YUea??aU ae?U? XWe Ay?UUJ?? c?UIe ??U? YUea??aU ?Ue I?a? XWo ??U?U ?U?I? ??U? ?UBI ??I?' UU???e ??UU ??CUU X?W Ay??IXW CUeCUe I????U U? O?UUI SXW??U?U ??CU X?W UU???UU U?'UAUU a??? ??' XW?Ue? ??U XW??uXyW? ??' ?eG? YcIcI X?W MWA ??' ?UAcSII I?? ?a Y?aUU AUU Icy?J? Ae?u U?UU?? X?W aOe y??????' a? Y??? yxwXWU?XW?UU??' U? YAUe YcOU? y??I? XW? Uo?U? ?U?????

india Updated: Oct 18, 2006 00:50 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

vv ÿæðµæô´ âð ¥æØð âæɸðU ¿æÚU âõ XWÜæXWæÚUô´ Ùð ¥ÂÙè ÂýçÌÖæ XWæ ÜôãUæ ×ÙßæØæ
ÖæÚUÌ SXWæ©UÅU »æ§Ç âð ¥ÙéàææâÙ âè¹Ùð XWè ÂýðÚUJææ ç×ÜÌè ãñUÐ ¥ÙéàææâÙ ãUè Îðàæ XWô ×ãUæÙ ÕÙæÌæ ãñUÐ ©UBÌ ÕæÌð´ ÚU梿è ãðUÜ ×¢ÇUÜ XðW ÂýÕ¢ÏXW ÇUèÇUè Îðß梻٠Ùð ÖæÚUÌ SXWæ©UÅU »æ§ÇU XðW ÚUæðßÚU Úð´UÁÚU â×æ»× ×ð´ XWãUèÐ ßãU XWæØüXýW× ×ð´ ×éGØ ¥çÌçÍ XðW MW ×ð´ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU ÎçÿæJæ Âêßü ÚðUÜßð XðW âÖè ÿæðµææð´ âð ¥æØð yxw XWÜæXWæÚUæð´ Ùð ¥ÂÙè ¥çÖÙØ ÿæ×Ìæ XWæ ÜôãUæ ×ÙßæØæÐ Îðß梻٠Ùð XWãUæ çXW XWÜæXWæÚUæð´ XWè XWÜæXWæÚUè Îð¹ XWÚU ÙãUè´ Ü» ÚUãUæ ãñU çXW §â XWæØüXýW× XWæ â×æÂÙ çXWØæ ÁæØðÐ âÖè XWÜæXWæÚUæð´ XWæð çßÎæ§ü ÎðÌð ãéU° Îé¹ ãUæð ÚUãUæ ãñUÐ vy ¥BÌêÕÚU âð ãUçÅUØæ SÅðUàæÙ XðW âæ×Ùð ×ñÎæÙ ×ð´ SXWæ©UÅU »æ§ÇU XWæ ¿æÚU çÎÙè Xñ´W XWæ ¥æØæðÁÙ çXWØæ »Øæ ÍæÐ ØãU ÂãUÜæ ×æñXWæ ãñU, ÁÕ ÖÃØ ÌÚUèXðW âð §â XWæØüXýW× XWæ ¥æØæðÁÙ ãUçÅUØæ ×ð´ âYWÜÌæÂêßüXW çXWØæ »Øæ, ÁãUæ¢ ¥çßÖæçÁÌ ÎçÿæJæ Âêßü ÚðUÜßð XðW àæãUÚU ¥æ¼ýæ âð yw, çÕÜæâÂéÚU âð x~, âèÇUè âð y{, ¿XýWÏÚUÂéÚU âð z|, ¹Ç¸U»ÂéÚU âð yy, Ùæ»ÂéÚU âð v®, XéWÎæü âð yx, ÚUæØÂéÚU âð x~, ÚU梿è âð x~ ¥æñÚU â¢ÕÜÂéÚU âð v{ XWÜæXWæÚUæð´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ
âèçÙØÚU ÇU觰٠¥æñÚU çÁÜæ ¥æØéBÌ ÚU×ðàæ XéW×æÚU XWè ÂãUÜ ÂÚU ¥æØæðçÁÌ §â ÂãÜð ßæçáüXW Xñ´W ×ð´ vv àæãUÚUæð´ âð ¥æØð XWÜæXWæÚUæð´ Ùð âðÙæ XðW ¥ÙéXêWÜ ßñâè ÂçÚUçSÍçÌØæ¢ ÂñÎæ XWè, ÁÕ ¥æÂæÌXWæÜèÙ çSÍçÌ âð çÙÂÅUÙð XðW çÜ° ¥æÏæÚUÖêÌ â¢ÚU¿Ùæ XWè ¥æßàØXWÌæ ãUæðÌè ãñUÐ SXWæ©UÅU »æ§ÇU XðW âÎSØæð´ Ùð XW§ü çÕýÁ, ÅUæòßÚU âçãUÌ XW§ü ¹ðÜXêWÎ ¥æñÚU ¥æVØæçP×XW XWæØüXýW×æð´ XWæ ¥æØæðÁÙ çXWØæÐ §â XWæØüXýW× XðW ÌãUÌ Øæð»æ ¥æñÚU âæ×êçãUXW »èÌ-ÙëPØ XWæ Öè XWæØüXýW× ¿ÜæØæ »ØæÐ â×æÚUæðãU XWæ ⢿æÜÙ ÕýÁðàæ Ùð çXWØæÐ §ââð ÂãUÜð âßæðü XWè ¥VØÿæ Õè Îðß梻Ù, °ÇUè¥æÚU°× ¥ÚUçߢΠÖÅUÙæ»ÚU, Þæè×Ìè ÖÅUÙæ»ÚU, âèçÙØÚU ÇUèâè°× çßßðXW ÞæèßæSÌß, çÁÜæ ¥æØéBÌ (»æ§ÇU) âéXWèçÌü ÞæèßæSÌß âçãUÌ XW§ü ¥iØ ¥çÌçÍØæð´ XWæ Sßæ»Ì çXWØæ »ØæÐ âßæðü XWè ¥VØÿæ Ùð çßÁØè ÂýçÌÖæç»Øæð´ XWæð ÂéÚUSXWæÚU ÎðXWÚU â³×æçÙÌ çXWØæÐ XéWÎæü XðW XWÜæXWæÚUô´ XWæ ÙëPØ ¥æXWáüJæ XWæ Xð´W¼ý ÚUãUæÐ ÚU梿è XðW XWÜæXWæÚUæð´ Ùð Öè ÎðàæÖçBÌ »èÌ ÂýSÌéÌ XWèÐ ¹Ç¸U»ÂéÚU âð ¥æØð XðWXðW ÇðU Ùð â×æ»× ÂÚU çÚUÂæðÅüU Âðàæ XWèÐ

First Published: Oct 18, 2006 00:50 IST