???U?c?? ??' OeXUUUU?A X?UUUU ?UEX?W U??X?UUUU | india | Hindustan Times
  • Sunday, May 27, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 27, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

???U?c?? ??' OeXUUUU?A X?UUUU ?UEX?W U??X?UUUU

???U?c?? ??' a?eXyW??UU XWo YAU?O OeXUUUU?A X?UUUU ?UEX?W U??X?UUUU ??aea cXUUUU? ?? ???a? c?O? X?UUUU YUea?U YAU?O ?XUUUU ?AXUUUUU I?? c?U? AU Y?? ?a OeXUUUU?A XUUUUe Ie??yI? cUB?U A???U? AU x.z ??Ae ?u? OeXUUUU?A XUUUU?X?UUUU'Iy U??? X?UUUU Icy?J?.Aca?? ??' aI?U? X?UUUU cUXUUUU? I??

india Updated: Mar 31, 2006 17:43 IST
???P??u

×ãæÚæcÅþ ×ð´ àæéXýWßæÚUXWô ¥ÂÚæO ÖêXUUUU¢Â XðUUUU ãUËXðW ÛæÅXðUUUU ×ãâêâ çXUUUU° »°Ð ×æñâ× çßÖæ» XðUUUU ¥ÙéâæÚ ¥ÂÚæO °XUUUU ÕÁXUUUUÚ Îæð ç×ÙÅ ÂÚ ¥æ° §â ÖêXUUUU¢Â XUUUUè ÌèÃæýÌæ çÚBÅÚ Âñ×æÙð ÂÚ x.z ×æÂè »§üÐ

ÖêXUUUU¢Â XUUUUæ XðUUUU´Îý Úæ’Ø XðUUUU ÎçÿæJæ.Âçà¿× ×ð´ âÌæÚæ XðUUUU çÙXUUUUÅ ÍæÐ §ÌÙè XUUUU× ÌèÃæýÌæ ßæÜð ÖêXUUUU¢Âæð´ ×ð´ ¥æ×ÌæñÚ ÂÚ ÁæÙ×æÜ XUUUUè ÿæçÌ Ùãè¢ ãæðÌèÐ