Today in New Delhi, India
Dec 14, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?U ??? Io...

YAU? ?ea???I ?a?U XW?? I??? a?Ie-a?I??' a? cIBXWI ??U? ??U XW?UI? ??'U cXW ?? U?? IecU?? a? O? XWUU S???e ?eU? ??'U? ??U ?Ui??'U cUXW????' XWe Y?W?UcUUaI ??' UU?I? ??'U? ?UUXW? ??UU? ??U cXW ?? XW???u XW?? U?Ue' XWUUU? ???UI? I?, ?acU? S???e XW? ???? A?UU cU??? ?ea???I XW?? ?a ???U? ??' U?UI?a UU??UI I? aXWI? ??'U? ??U ?UUX?W Y?WU ?U?? aXWI? ??'U? XW? a? XW? ??U ??a? a?I ??', A?? U YAU? a??A cAUA? UU?U? ??U? U A?cI XW?? U? XWUU AU?Ua??U ??U Y??UU U ?Ue YAU? XW?? XW?? ?UeU a?U? UU?U? ??U? IUUYaU, U?UI?a XWe AeUUe cA?Ie I?? ??Ue a?I?a? I?Ie ??U cXW cXWae XW?? XW??XWOe Ue?? ?I a?U????

india Updated: Feb 10, 2006 19:57 IST

¥ÂÙð ¹éàæß¢Ì ¨âãU XWæð Ì×æ× âæÏé-â¢Ìæð´ âð çÎBXWÌ ãñUÐ ßãU XWãUÌð ãñ´U çXW Øð Üæð» ÎéçÙØæ âð Öæ» XWÚU Sßæ×è ãéU° ãñ´UÐ ßãU ©Uiãð´U çÙXW³×æð´ XWè YðWãUçÚUàÌ ×ð´ ÚU¹Ìð ãñ´UÐ ©UÙXWæ ×æÙÙæ ãñU çXW Øð XWæð§ü XWæ× ÙãUè´ XWÚUÙæ ¿æãUÌð Íð, §âçÜ° Sßæ×è XWæ ¿æð»æ ÂãUÙ çÜØæÐ ¹éàæß¢Ì XWæð §â ×æ×Üð ×ð´ ÚñUÎæâ ÚUæãUÌ Îð âXWÌð ãñ´UÐ ßãU ©UÙXðW YñWÙ ãUæð âXWÌð ãñ´UÐ XW× âð XW× ßãU °ðâð â¢Ì ãñ´, Áæð Ù ¥ÂÙæ â×æÁ çÀUÂæ ÚUãUæ ãñUÐ Ù ÁæçÌ XWæð Üð XWÚU ÂÚðUàææÙ ãñU ¥æñÚU Ù ãUè ¥ÂÙð XWæ× XWæð ãUèÙ â×Ûæ ÚUãUæ ãñUÐ ÎÚU¥âÜ, ÚñUÎæâ XWè ÂêÚUè çÁ¢Î»è Ìæð ØãUè â¢Îðàæ ÎðÌè ãñU çXW çXWâè XWæ× XWæð XWÖè Ùè¿æ ×Ì â×ÛææðÐ

çXWâè ¹æâ â×æÁ ×ð´ ÚUãUÙæ ãUè ÂýÖé XWæð ÂæÙð XWè àæÌü ÙãUè´ ãñUÐ çXWâè ¹æâ ÁæçÌ ×ð´ ÚUãU XWÚU ãUè ÂýÖé XWè ¥æÚUæÏÙæ ÙãUè´ ãUæð âXWÌèUÐ ÂýÖé XWæð ÂæÙð XðW çÜ° XéWÀU ¹æâ ÌÚUãU XWæ XWæ× XWÚUÙæ ãUè ÁMWÚUè ÙãUè´ ãñUÐ ¥æ Áæð ãñ´U, Áñâð ãñ´U ÂýÖé XWæð Âæ âXWÌð ãñ´UÐ Õâ ÖèÌÚU âð °XW ÜÜXW ¿æçãU°Ð ¥ÂÙð ¥¢ÎÚU °XW §ü×æÙÎæÚUè ãUæðÙè ¿æçãU°Ð °XW ÎèØæ ÁÜÙæ ¿æçãU°Ð ÂýÖé XWæð ¥æ Âæ âXWÌð ãñ´UÐ ÂÚU× âPØ XWæ ¥ÙéÖß XWÚU âXWÌð ãñ´UÐ àææØÎ §âèçÜ° ©UiãUæð´Ùð XWãUæ- ×Ù ¿¢»æ Ìæð XWÆUæñÌè ×ð´ »¢»æÐ

â¢Ì ÚñUÎæâ XWæ °XW ÂÎ ãñU- Ùè¿ð âð ÂýÖé ª¢W¿ çXWØæð ãñÐ ©Uâð ÂɸU-ÂɸU XWÚU ×ñ´ ×»Ù ãUæðÌæ ÚUãUÌæ ãê¢UÐ ÚñUÎæâU ÎçÜÌ ÍðÐ ßãU â×æÁ XðW çÙ¿Üð ÌÕXðW âð ¥æÌð ÍðÐ ÁæÌ Ù ÂêÀUæð âæÏé XWè ÌÁü ÂÚU ©Uâð ©UiãUæð´Ùð XWÖè çÀUÂæØæ ÙãUè´Ð ßãU ÁæÙÌð Íð çXW â×æÁ ×ð´ ©UÙXWè ãñUçâØÌ BØæ ãñU? Øæ â×æÁ Ùð BØæ ãñUçâØÌ ©Uiãð´U ÕGàæè ãñUÐ ÚñUÎæâ XWæð ©Uâ Ùè¿æ â×ÛæÙð ßæÜè ×æÙçâXWÌæ Øæ ÂèǸUæ âð ×éçBÌ ÂýÖé çÎÜæÌð ÍðÐ ©UÙXðW »éLW ÚUæ×æ٢ΠÙð XWãU ãUè çÎØæ Íæ- ÁæÌ ÂæÌ ÂêÀðU Ùçã¢U XWæð§üÐ ãUçÚU XWæð ÖÁð âæð ãUçÚU X æ ãUæð§üÐ âæð, ÚñUÎæâ ãUçÚU XWæð ÖÁ XWÚU ãUçÚU XðW ãUæð »Øð ÍðÐ

ÎÚU¥âÜ, ÂýÖé âð Üæñ Ü»æÙð XWæ ×ÌÜÕ ãUè ãñU çXW ßãU ¥æÂXWæð Ùè¿ð âð ªWÂÚU ÜðXWÚU ÁæÌæ ãñUÐ ãUÚU çXWS× XWè çÙ¿æ§ü âð ¥æÂXWæð ªWÂÚU XWÚUÌæ ãñUÐ ÂýÖé XWè ¥æÚUæÏÙæ ©Uiãð´U Ùè¿ð âð ªWÂÚU ÜðXWÚU »ØèÐ §âð ©UiãUæð´Ùð Ù ÁæÙð çXWÌÙð ÂÎæð´ ×ð´ SßèXWæÚUæ ãñUÐ ÜðçXWÙ BØæ â¢Ì ØãUè XWæ× ÙãUè´ XWÚUÌð? BØæ ØãUè XWæ× â¢Ì ÚñUÎæâ Ùð ÙãUè´ çXWØæÐ ßãU Öè Ìæð â×æÁ XWæð Ùè¿ð âð ªWÂÚ XWè ¥æðÚU ÜðXWÚU »ØðÐ â¢Ì ÚUçßÎæâ XWè ÂÚUâæð´ ÁØ¢Ìè ãñUÐ ×ñ´ ¥ÙæØæâU ßãUè ÂÎ »éÙ»éÙæÙð Ü»æ ãê¢UÐ

First Published: Feb 10, 2006 19:57 IST