Today in New Delhi, India
Nov 21, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

???U??u Io a?U ??' y? AycIa?I a? YcIXW XWe ?E?Uoo?UUe

Y?a??U AeUIe ???U??u U? Y?? Uoo' XW? AeU? ?e?U?U XWUU cI?? ??U? Io ?au ??' YcIXW??a? ?SIeYo' XWeXWe?Io' ??' y? AycIa?I IXW XWe ?E?Uoo?UUe ?eU?u ??U? ?aX?W XW?UUJ? Uoo' X?W ??UU XW? ?A?U C??C?U? ?? ??U?

india Updated: Nov 06, 2006 02:02 IST
a?
a?
None

¥æâ×æÙ ÀêUÌè ×ã¢U»æ§ü Ùð ¥æ× Üô»ô´ XWæ ÁèÙæ ×éãUæÜ XWÚU çÎØæ ãñUÐ Îô ßáü ×ð´ ¥çÏXWæ¢àæ ßSÌé¥ô´ XWè XWè×Ìô´ ×ð´ y® ÂýçÌàæÌ ÌXW XWè ÕɸUôöæÚUè ãéU§ü ãñUÐ §âXðW XWæÚUJæ Üô»ô´ XðW ²æÚU XWæ ÕÁÅU »Ç¸ÕǸUæ »Øæ ãñUÐ Üô» çXWâè ÂýXWæÚU XWÅUõÌè XWÚU ÁèßÙ ÁèÙð XWô çßßàæ ãñ´UÐ ¥æçÏXWæ¢àæ Üô» §â ¥æâ ×ð´ ãñ´U çXW àææØÎ ¥æÙðßæÜð çÎÙô´ ×ð´ ÕɸUÌè ×ã¢U»æ§ü XWæ »ýæYW Ùè¿ð ãUô Øæ ©ÙXWè çXWS×Ì ÕÎÜ ÁæØð ¥õÚU ¥ÂÙð ÂçÚUßæÚU XðW ÁèßÙ XWô ÕðãUÌÚU XWÚU âXð´WÐ ÕɸUÌè ×ã¢U»æ§ü ÂÚU ÖæÁÂæ ÂýÎðàæ XðW ÂýßBÌæ ÚU×ðàæ ÂécXWÚU Ùð XWãUæ çXW ÁÕ Îðàæ ×ð´ ©UÙXWè ÂæÅUèü XWè âÚUXWæÚU Íè, Ìô ×ã¢U»æ§ü §ÌÙè ÙãUè´ Íè, ÂÚ¢UÌé ×ãUÁ Îô ßáôZ ×ð´ §â XWÎÚU ×ã¢U»æ§ü ÕɸUè çXW ¥æ× ÁÙÌæ µæSÌ ãUô »Øè ãñUÐ

ßSÌé°¢°ÙÇUè° XWè âÚUXWæÚUØêÂè° âÚUXWæÚU
XðW â×Ø ÎÚU XðW â×Ø ÎÚU
»ðãê¢UU|.z® LWÂØð çXWÜôvw LWÂØð çXWÜô
¥æÅUæ~.®® LWÂØð çXWÜôvx.z® LWÂØð çXWÜô
×ñÎæv® LWÂØð çXWÜôvz.®® LWÂØð çXWÜô
¿æßÜ®~ LWÂØð çXWÜôvw LWÂØð çXWÜô
¿èÙèvy LWÂØð çXWÜôww LWÂØð çXWÜô
âÚUâô¢ ÌðÜy® LWÂØð ÜèÅUÚUzz LWÂØð ÜèÅUÚU
Îðâè ²æèvx® LWÂØð çXWÜôv}® LWÂØð çXWÜô
×ꢻ ÎæÜwz LWÂØð çXWÜôzz LWÂØð çXWÜô
ÚUãUÚU ÎæÜww LWÂØð çXWÜôxz LWÂØð çXWÜô
×âêÚU ÎæÜv} LWÂØð çXWÜôwz LWÂØð çXWÜô
¿Ùæ ÎæÜww LWÂØð çXWÜôy® LWÂØð çXWÜô
»éǸUvy LWÂØð çXWÜôw® âð ww LW. çXWÜô
ÕðâÙwy LWÂØð çXWÜôy} LWÂØð çXWÜô
XðWÚUôçâÙvz LWÂØð ÜèÅUÚUwz LWÂØð ÜèÅUÚU
°ÜÂèÁè (²æÚðUÜê)wy® LWÂØðw~z LWÂØð
ÂðÅþUôÜxx LWÂØð ÂýçÌ ÜèÅUÚUyz LWÂØð ÂýçÌ ÜèÅUÚU
ÇUèÁÜww.z® LWÂØð ÜèÅUÚUxz LWÂØð ÜèÅUÚU
âè×ð´ÅUvwz LWÂØð ÕôÚUæww® LWÂØð ÕôÚUæ
ÀUǸUv{®®® LWÂØð ÅUÙwy®®® LWÂØð ÅUÙ
ÜãUâêÙvw LWÂØð çXWÜô{® LWÂØð çXWÜô
ç׿æüxz LWÂØð çXWÜô|z LWÂØð çXWÜô
âôÙæ (v® »ýæ×)y}®® LWÂØð~z®® LWÂØð
¿æ¢Îè (v® »ýæ×)v®® LWÂØðv~® LWÂØð

First Published: Nov 06, 2006 02:02 IST