U?Ue' XW? ?eU? ac|A?o' <SPAN class="ekMisspelled" id="ekMisspelled">X?W</SPAN> I?? | india | Hindustan Times X?W I?? | india | Hindustan Times" /> X?W I??" /> X?W I??" /> X?W I??" />
Today in New Delhi, India
Feb 23, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

U?Ue' XW? ?eU? ac|A?o' X?W I??

ac|A?o' X?W cU? a?a? Y?A?U ???a? ??' Oe I?? XW? U ?UoU? a?X?W cU? c??I? XW? c?a? ??U? Uoo' XWo ??U ??I A? U?Ue' UU?Ue cXW Y?c?UU ac|A??? ?IUe ???Ue B?o' c?XW UU?Ue ??'U? ?XW Io cUUXW?CuUIoC?U ??cUUa? Y?UU IeaUU? ?eU?YW??oUUe? Io ?Ue ?eG? XW?UUJ? ?I??? A? UU??U ??'U? cSIcI ??U ??U cXW ?UUU ??UU ??' UUoA ?UU???U? Y?Ue Oe v? a? vwLWA?? cXWUo IXW c?XW UU?U? ??U?

india Updated: Oct 23, 2006 00:31 IST
a???II?I?

âç¦ÁØô´ XðW çÜ° âÕâ𠥯ÀðU ×¢õâ× ×ð´ Öè Îæ× XW× Ù ãUôÙæ âÕXðW çÜ° ç¿¢Ìæ XWæ çßáØ ãñUÐ Üô»ô´ XWô ØãU ÕæÌ Â¿ ÙãUè´ ÚUãUè çXW ¥æç¹ÚU âç¦ÁØæ¢ §ÌÙè ×ã¢U»è BØô´ çÕXW ÚUãUè ãñ´UÐ °XW Ìô çÚUXWæÇüUÌôǸU ÕæçÚUàæ ¥õÚU ÎêâÚUæ ×éÙæYWæ¹ôÚUèÐ Îô ãUè ×éGØ XWæÚUJæ ÕÌæØð Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ çSÍçÌ ØãU ãñU çXW ãUÚU ²æÚU ×ð´ ÚUôÁ ÕÙÙðßæÜæ ¥æÜê Öè v® âð vw LWÂØð çXWÜô ÌXW çÕXW ÚUãUæ ãñUÐ ãUÚUè âç¦ÁØæ¢ ¥Õ Öè §ÌÙè ×ã¢U»è ãñ´U çXW ¹ÚUèÎæÚU Öæß ÂêÀUX WÚU ãUè ¥æ»ð ÕɸU ÁæÙð ×ð´ ¥ÂÙè ÖÜæ§ü â×Ûæ ÚUãðU ãñ´UÐ ØãUæ¢ ÌXW ãUè ãUÚUè ç׿ü ¥õÚU ÏçÙØæ Âöææ ÂÚU Öè ¥æYWÌ ãñUÐ ÕæÁæÚU ×ð´ vz âð w® LWÂØð çXWÜô çÕXWÙðßæÜæ ÏçÙØæ Âöææ {® LWÂØð çXWÜô ÌXW çÕXW ÚUãUæ ãñUÐ
â¦Áè                    XWè×Ì (ÂýçÌ çXWÜô)
ÅU×æÅUÚU                     v} âð ww LWÂØð
ÏçÙØæ Âöææ                 z® âð {® LWÂØð
×êÜè                        ¥æÆU âð vw LWÂØð
YêWÜ»ôÖè                   wz âð x® LWÂØð
Âöææ »ôÖè                  vz âð v} LWÂØð
Õñ»Ù                       vy âð v{ LWÂØð
¥æÜê (ÂéÚUæÙæ)            ¥æÆU âð Ùõ LWÂØð
¥æÜê (ÙØæ)              vw âð vy LWÂØð
¥ôÜ                       v®âð vw LWÂØð
XWøæê                       vw âð v{ LWÂØð
XWÚðUÜæ                      vw âð v{ LWÂØð
çÖ¢ÇUè                        vy âð w® LWÂØð
XWgê                         v® âð vy LWÂØð