Today in New Delhi, India
Nov 20, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??U?UU?C? ??? ??UXW ?aiU ??? cUU?, xw X?W ?UUU? XWe Y?a??XW?

???U?c?? X?UUUU UPU?cUe cAU? ??? a?cU??UU XWo U?A?AeU X?UUUU cUXUUUU? ?XUUUU ??XUUUU X?UUUU ?C?C ??? cU A?U? a? xw ??U?cI???? X?UUUU ??U? A?U? XUUUUe Y?a??XUUUU? ??? U??? X?UUUU AecUa cU????J? XUUUUy? ae????? X?UUUU YUea?U Ie??u?U? XUUUU??Ae?C??U ??? X?UUUU cUXUUUU? ?e?u?

india Updated: May 20, 2006 18:57 IST
???P??u
???P??u
None

×ãæÚæcÅþ XðUUUU ÚPÙæç»Úè çÁÜð ×ð¢ àæçÙßæÚU XWô ÚæÁæÂéÚ XðUUUU çÙXUUUUÅ °XUUUU ÅþXUUUU XðUUUU ¹Ç÷Ç ×ð¢ ç»Ú ÁæÙð âð xw ÕæÚæçÌØæð¢ XðUUUU ×æÚð ÁæÙð XUUUUè ¥æàæ¢XUUUUæ ãñÐ Úæ’Ø XðUUUU ÂéçÜâ çÙØ¢µæJæ XUUUUÿæ âêµææð¢ XðUUUU ¥ÙéâæÚ Îé²æüÅÙæ XUUUUæ¢ÁèßǸðU »æ¢ß XðUUUUçÙXUUUUÅ ãé§ü ãñ ¥æñÚ ÚPÙæç»Úè ÂéçÜ⠰ߢ çÁÜæ ÂýàææâÙ Õ¿æß XUUUUæØü ×ð¢ Ü»æ ãñÐ çßSÌëÌ ¦ØæñÚð XUUUUè ÂýÌèÿææ ãñÐ

First Published: May 20, 2006 18:57 IST