Today in New Delhi, India
Apr 23, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

U??UU??CU ??? cU??a? X?W cU? ??AeUXW ??U ?eU

?UAOoBI? a???U X?W cU??uJ? ??' a?a? :??I? c?USa?I?UUe UU?U???U? I?a? ?eU U??UU??CU ??' cU??a? X?W cU? ??AeUXW ??U? ?aX?W cU? ?eU X?WXeWa??U ?XWoU?o?e AoU a? A??? aIS?e? AycIcUcI??CUU YU? ???U U??UU??CU A?e?U? UU?? ??? AycIcUcI??CUU ??' a??c?U aIS? UU?:? X?W ?eG?????e YAeuU ?e?CU? X?W a?I-a?I ??U?? X?W Ay?e? Y?locXW ??UU?Uo' ??? YcIXW?cUU?o' a? c?U?'?? UU?:? XWe Ay?e? ???A?cUUXW Y?UU Y?locXW a??UU Y?WCUU?Ua?U ??'?UU XWo ?UX?W Y??U XWe ae?U? Ie ?e ??U?

india Updated: Aug 22, 2006 23:32 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

¥»Üð ×æãU Â梿 âÎSØèØ ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ Âãé¢U¿ð»æ
©UÂÖôBÌæ âæ×æÙ XðW çÙ×æüJæ ×ð´ âÕâð :ØæÎæ çãUSâðÎæÚUè ÚU¹ÙðßæÜæ Îðàæ ¿èÙ ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ çÙßðàæ XðW çÜ° §¯ÀéUXW ãñUÐ §âXðW çÜ° ¿èÙ XðW XéWàææÙ §XWôÙæò×è ÁôÙ âð Â梿 âÎSØèØ ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ ¥»Üð ×æãU ÛææÚU¹¢ÇU Âãé¢U¿ ÚUãæ ãñÐ ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ ×ð´ àææç×Ü âÎSØ ÚUæ:Ø XðW ×éGØ×¢µæè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ XðW âæÍ-âæÍ ØãUæ¢ XðW Âý×é¹ ¥õlôç»XW ²æÚUæÙô´ °ß¢ ¥çÏXWæçÚUØô´ âð ç×Üð´»ðÐ ÚUæ:Ø XWè Âý×é¹ ÃØæÂæçÚUXW ¥õÚU ¥õlôç»XW ⢻ÆUÙ YðWÇUÚðUàæÙ ¿ñ´ÕÚU XWô §ÙXðW ¥æ»×Ù XWè âê¿Ùæ Îè »Øè ãñUÐ §âXðW âæÍ ¿ñ´ÕÚU XWô ØãU Öè ÎæçØPß çÎØæ »Øæ ãñU çXW ¿èÙ XðW ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ XWô ÚUæ:Ø XWè ÃØæÂæçÚUXW-¥õlôç»XW çSÍçÌ XðW ÕæÚðU ×ð´ ÁæÙXWæÚUè Îè ÁæØðÐ §â ÕæÚðU ×ð´ ¿ñ´ÕÚU ¥VØÿæ ¥ÁéüÙ ÁæÜæÙ Ùð ÕÌæØæ çXW ¿èÙ âð ¥æÙðßæÜð ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ ×ð´ Áé¥æòÙ ç⢢»Üõ», ß梻 Å÷UßçX¢W», ß梻 YéWÜæò§ü, ÁôXWæ§ü çÁØæÙ ¥õÚU ßæ BßðÁÙ XðW Ùæ× àææç×Ü ãñ´UÐ ØãU ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ ×éGØ×¢µæè XðW âæÍ ×éGØ âç¿ß, ÅUæÅUæ, ©Uáæ ×æçÅüUÙ ¥æçÎ X¢WÂçÙØô´ XðW ¥çÏXWæçÚUØô¢ ¥õÚU ¿ñ´ÕÚU XðW âÎSØô´ âð ÕæÌ¿èÌ XWÚðU»æÐ §âXðW ¥Üæßæ ÚUæ:Ø XWè ¥æçÍüXW ¥õÚU Öõ»ôçÜXW çSÍçÌØô´ ÂÚU ÁæÙXWæÚUè Âýæ# XWÚðU»æÐ ÁæÜæÙ Ùð ÕÌæØæ çXW ¿èÙ XWè §¯ÀUæ ãñU çXW ¹çÙÁ â¢ÂÎæ XðW çÜ° ÏÙè ÚUæ:Ø ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ çÙßðàæ XWÚðUÐ §âè XðW ×gðÙÁÚU ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ ØãUæ¢ ¥æ ÚUãUæ ãñUÐ ¿ñ´ÕÚU XWè ÌÚUYW âð §âXWè ÌñØæÚUè àæéMW XWÚU Îè »Øè ãñUÐ ÂýçÌçÙçÏ×¢ÇUÜ XðW âæÍ ¿ñ´ÕÚU âÎSØô´ XWè Öè ÕñÆUXW ãUô»è, çÁâ×ð¢ ØãUæ¢ XðW ÃØæÂæçÚUXW-¥õlôç»XW çSÍçÌØô´ ÂÚU ¿¿æü XWè ÁæØð»èÐ ©UiãUô´Ùð ÕÌæØæ çXW ØãUæ¢ XWè ÌñØæÚUè ÂêÚUè ãUôÙð XWæ ÕæÎ ©UÙXðW ¥æ»×Ù XWè çÌçÍ ÌØ ãUô»èÐ

First Published: Aug 22, 2006 23:32 IST